การสั่ง จิตใต้สำนึก เพื่อความสำเร็จและความสุข-ภูมิหลัง(1) 1

การสั่ง จิตใต้สำนึก เพื่อความสำเร็จและความสุข-ภูมิหลัง(1)

แม้ผมไม่ใช่นักจิตวิทยาและไม่ได้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อะไร แต่ผมก็ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการฝึกจิตให้มีพลังเข้มแข็งมาเป็นเวลาช้านานนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2526 จนกระทั่งทุกวันนี้ นับเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 37 ปี จึงเชื่อว่ามีองค์ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนี้พอสมควร ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากนำมาเล่าให้ท่านผู้อ่านที่มีความสนใจในด้านนี้ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการฝึกจิตให้เข้มแข็งด้วยการสั่งจิตใต้สำนึกมาก่อน ได้ลองอ่านดูเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการทดลองนำไปฝึกและปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้บ้าง หัวข้อที่ผมจะนำมาเล่าประกอบด้วย ภูมิหลัง แนวคิดเบื้องต้น ประเภทของจิต การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดเป้าหมาย  หลักการเบื้องต้นของการฝึก การทำให้รู้สึกผ่อนคลายและตกอยู่ในภวังค์ การออกคำสั่งจิตใต้สำนึกและการสร้างมโนภาพ การประเมินผลและการปรับเป้าหมาย สรุปและข้อคิดเห็นปิดท้าย สำหรับบทความ (1) เป็นการเล่าเรื่องภูมิหลังของผมในเรื่องของการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก ได้แก่ หนังสือที่ผมชอบอ่าน ประสบการณ์ในการฝึกสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อความสำเร็จ  ประสบการณ์ในการฝึกสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อความสุข สรุปและข้อคิดเห็น 1.หนังสือที่ผมชอบอ่าน           มีคำกล่าวว่า หนังสือคือโลกกว้าง เราอยากไปท่องเที่ยวไปที่ใด อยากรู้อะไร เราสามารถค้นคว้าจากหนังสือได้ ส่วนจะเป็นหนังสือในแนวใด ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน เช่น หนังสือนวนิยาย หนังสือเกี่ยวกับความรู้เฉพาะทาง หนังสือการ์ตูน หนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง หนังสือพุทธประวัติ หนังสือธรรมะของท่านพุทธทาส…

Share on Social Media
%d bloggers like this: