นั่งสมาธิ ด้วยสัมมาสติ เพื่อคลายทุกข์ (8) 1

นั่งสมาธิ ด้วยสัมมาสติ เพื่อคลายทุกข์ (8)

บทความ นั่งสมาธิ ด้วยสัมมาสติ เพื่อคลายทุกข์ จะกล่าวถึง สัมมาสติกับการนั่งสมาธิหรือเข้าสมาธิ เพื่อคลายทุกข์ สรุป และคุยกับดร.ชา เพื่อให้ท่านผู้ได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้น 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว คือ บทความ (7)ผมได้เล่าเรื่องการนั่งสมาธิ เพื่อให้ได้ฌาน หมายถึง รูปฌาน ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน  โดยองค์ประกอบของฌานมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ วิตก-วิจาร-ปิติ-สุข-เอกัคคตา             ปฐมฌาน ประกอบด้วย วิตก-วิจาร-ปิติ-สุข-เอกัคคตา             หาก ตัดวิตกวิจารออกได้ เหลือแต่ ปิติ-สุข-เอกัคคตา จะเป็นทุติยฌาน             หาก ตัดปิติออกได้ เหลือแต่ สุข-เอกัคคตา จะเป็นตติยฌาน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: