กรอบความคิด-การปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ(6)

การคิดออกนอกรอบ สามารถทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของประเทศจีนคอมมิวนิสต์ การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของบริษัท เจเนรอล มอเตอร์ส และการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการสร้างละคร บุพเพสันนิวาส การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของประเทศจีนคอมมิวนิสต์             หลังจากเหมา เจ๋อ ตุง ได้เป็นผู้นำในการปฏิวัติจีนด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เมื่อปี ค.ศ.1949 ได้ใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมนิวนิสต์ ล้มล้างพวกนายทุน เพราะถือว่า นายทุนเป็นศัตรูของการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ เป็นชนชั้นที่เอารัดเอาเปรียบชนชั้นกรรมาชีพ รวมทั้งชาวไร่ชาวนา เป็นผลทำให้ประเทศจีนคอมมิวนิสต์และประชาชนจีนในยุคนั้น มีแต่ความยากจนหรือยากไร้             จนกระทั่งไปสู่ยุคของ เติ้ง  เสี่ยว ผิง ได้เป็นผู้นำจีนคอมมิวนิสต์สืบต่อจากเหมา เจ๋อ ตุง ท่านได้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์เสียใหม่ โดยยอมรับระบบทุนนิยม ดังคำกล่าวอมตะของท่านที่ว่า “ ไม่ว่า แมวดำหรือแมวขาว หากจับหนูได้ ก็ใช้ได้ ”  หลังจากนั้น…

Share on Social Media
%d bloggers like this: