ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 1

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

“ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดดในยุคทศวรรษที่ 1960 จนได้รับฉายาว่า ไต้หวันมหัศจรรย์ (Taiwan Miracle) ” 1.ความนำ ในหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก ผมได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนไว้หลายบทความ คือ…

Share on Social Media
%d bloggers like this: