การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์(8) 1

การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์(8)

การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ มีความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบที่สำคัญ พร้อมทั้งตัวอย่างการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ และเงื่อนไขความสำเร็จของการบูรณาการ ที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังดังนี้ 1. ความหมายของการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Integration)             การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การผนึกกำลังของทุกฝ่ายหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันทำงานหรือขับเคลื่อนหรือผลักดันงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะสลับซับซ้อน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการยุ่งยากเกินกว่าที่บุคคลเดียวหรือหน่วยงานเดียวจะทำสำเร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด อย่างที่ทุกวันนี้ เรียกว่า “พลังประชารัฐ ” นั่นแหละ การบูรณาการเชิงสร้างสร้างสรรค์ ต้องเป็นความคิดในทางบวกเท่านั้น หากเป็นความคิดทางลบ จะไม่ถือเป็นการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เช่น การวาแผนทุจริตเงินหลวงร่วมกัน การวางแผนหลอกลวงคนอื่นร่วมกัน 2.ควมสำคัญของการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ มีความจำเป็นและความสำคัญต่อการบริหารงานหรือการทำงาน ดังนี้             2.1 การบริหารงานในปัจจุบัน มีลักษณะสลับซับซ้อนกว่าการบริหารงานในอดีตมาก เพราะมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ มีทั้งปัจจัยนอก และปัจจัยภายใน มีทั้งปัจจัยที่มองเห็น และปัจจัยที่มองไม่เห็น…

Share on Social Media
%d bloggers like this: