จิตใต้สำนึก-การออกคำสั่งจากภายใน ตอน 1(ุ6) 1

จิตใต้สำนึก-การออกคำสั่งจากภายใน ตอน 1(ุ6)

หัวข้อที่ผมจะนำมาเล่าประกอบด้วย ภูมิหลัง แนวคิดเบื้องต้น ประเภทของจิต การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดเป้าหมาย  หลักการเบื้องต้นของการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสั่งจิตใต้สำนึก การสั่งจิตใต้สำนึกจากายนอก การสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน การประเมินผลและการปรับเป้าหมาย สรุปและข้อคิดเห็น โดยในบทความ (5) เป็นการเล่าถึงการสั่งจิตใต้สำนึกจากภายนอก สำหรับบทความ (6) ประสบการณ์การสั่งจิตใต้สำนึกฯ: การออกคำสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน ตอน1 จะกล่าวถึง ความหมายของการสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน การกำหนดเป้าหมาย การทำให้จิตตกอยู่ในภวังค์ สรุปและข้อคิดเห็น 1.ความหมายของการสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน           การสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน หมายถึง การออกคำสั่งจิตพร้อมกับการสร้างจินตนาการในเป้าหมายที่เราต้องการบ่อย ๆ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติ คือ การกำหนดเป้าหมาย การทำให้จิตตกอยู่ในภาวะภวังค์  การออกคำสั่งพร้อมสร้างมโนภาพ และการถอนจิตออกจากภาวะภวังค์ 2.การกำหนดเป้าหมาย           ก่อนที่จะมีการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก จำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มิฉะนั้นแล้ว พลังในการสั่งจิตใต้สำนึกก็คงจะไม่มีหรือมีน้อย  โดยผมมีข้อแนะนำในการกำหนดเป้าหมาย ดังนี้            …

Share on Social Media
%d bloggers like this: