การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)(6) 1

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)(6)

            นอกจากนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ มาตรา 9 ประกาศข้อกำหนดหรือมาตรการที่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ                    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค การห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด การกักกันตัวเอง การเดินทางข้ามเขตจังหวัด  มาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ   อนึ่ง ในบทความก่อนหน้านี้ (5) ผมได้กล่าวถึง บทบาทใน การบริหาร ของผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อนแล้วส่วนหนึ่ง 3.การห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานนอกเวลาที่กำหนด (ต่อจากตอนที่แล้ว)                ภาพของมาตรการการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานนอกเวลาที่กำหนด อย่างที่เรียกว่า เคอร์ฟิว (Curfew) ท่านอาจจะมองเห็นแค่การตั้งด่านตรวจสกัดตามจุดต่าง ๆ แต่ถ้ามีผู้แจ้งเบาะแสมา เจ้าหน้าฝ่ายปกครองและตำรวจของแต่ละอำเภอ ก็พร้อมที่จะออกไปจับกุมดำเนินคดี ณ สถานที่เกิดเหตุทันที ต่อจากนั้นก็นำมาสอบสวน หากมีคดีอื่น…

Share on Social Media
%d bloggers like this: