ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 2

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

“ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดดในยุคทศวรรษที่ 1960 จนได้รับฉายาว่า ไต้หวันมหัศจรรย์ (Taiwan Miracle) ” 1.ความนำ ในหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก ผมได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนไว้หลายบทความ คือ…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 3

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

“เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร จนสามารถกระทำการบางอย่างท้าทายประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาได้” 1.ความนำ           เมื่อได้เล่าเรื่องประเทศเกาหลีใต้ในบทความลำดับที่ 9 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มาแล้ว หากไม่เล่าเรื่องประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นประเทศคู่แฝดกัน น่าจะไม่ถูกต้อง            ประเทศเกาหลีเหนือ…

เซี่ยงไฮ้ ปารีสแห่งตะวันออก (8) 6

เซี่ยงไฮ้ ปารีสแห่งตะวันออก (8)

“เซี่ยงไฮ้ ปารีสแห่งตะวันออก” เป็นบทความลำดับที่ 8 ของหมวดเรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก ความนำ ประวัติความเป็นมาของเซี่ยงไฮ้  ข้อมูลที่ควรทราบ รูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สรุป และถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           เมืองใหญ่ที่สุดที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีน มีอยู่ 4 เมือง คือ ปักกิ่ง (เปย์จิง) (Beijing/Peking)   เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) เทียนจินหรือเทียนสิน (Tianjin) และจุงจิงหรือฉงชิ่ง (Chongqing) โดยในบทความที่แล้วได้เล่าเรื่อง ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก             สำหรับบทความนี้ จะได้นำเสนอเรื่องเมืองใหญ่ที่สุดของจีนอีกเมืองหนึ่ง คือ เซี่ยงไฮ้หรือซ่างไห่ ซึ่งเป็นเมืองท่าตั้งอยู่ปากแม่น้ำแยงซีเกียง (Yantze…

ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก (7) 7

ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก (7)

“ปักกิ่ง เมืองหลวงของมหาเศรษฐีพันล้านของโลก” เป็นบทความลำดับที่ 7 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  ความนำ ประวัติความเป็นมาของปักกิ่ง  ข้อมูลที่ควรทราบ รูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สรุป และถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ผมได้เล่าเรื่อง ประเทศจีนมาแล้ว จำนวน 4 บทความ คือ    1.1ประวัติ จีน ยุคใหม่ เป็นการเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคสมัยต่าง ๆ   ย้อนหลังไปในอดีตราว 4,000-5,000 ปี นับตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ ยุคราชวงศ์และจักรวรรดิ และยุค ใหม่ 1.2สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรูปแบบการปกครองอย่างไร เป็นการเล่าถึงรูปแบบการ ปกครองประเทศของจีนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจีน…

เศรษฐกิจ จีน เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร (6)(New***) 8

เศรษฐกิจ จีน เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร (6)(New***)

“เศรษฐกิจ จีน เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร” เป็นบทความลำดับที่ 6 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก ความนำ ข้อมูลพื้นฐานของเศรษฐกิจ จีน ( ขนาดจีดีพี และรายได้เฉลี่ยต่อหัวของจีน) ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจีนในเวทีโลก (ขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสะดวกในการทำธุรกิจ ดัชนีนวัตกรรม ดัชนีการคอรัปชั่น ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ) จุดเริ่มต้นในการปฏิรูปเศรษฐกิจ จีน ให้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ความเจริญโตของเศรษฐกิจ จีนในปัจจุบัน วิเคราะห์  สรุป และถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว คือ ระบบเศรษฐกิจ จีน เป็นอย่างไร (5) ได้เล่าว่า ระบบเศรษฐกิจ จีนนั้นเป็นระบบการตลาดแบบสังคมนิยม (socialist…

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรูปแบบการปกครองอย่างไร (4) 10

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรูปแบบการปกครองอย่างไร (4)

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรัฐเดี่ยว มีรูปแบบปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

Share on Social Media
%d bloggers like this: