ส่งความสุขปีใหม่และกำหนดทิศทางปี 2564 (10)(New***) 3

ส่งความสุขปีใหม่และกำหนดทิศทางปี 2564 (10)(New***)

ส่งความสุขปีใหม่ 2564 เป็นบทความลำดับที่  10 ในหมวดโหมโรง โดยจะกล่าวถึง คำอวยพรส่งความสุขปีใหม่ 2564 ความเป็นมาของเว็บไซต์ โครงสร้างของบทความ ลักษณะพิเศษของบทความในเว็บไซต์นี้ ทิศทางในการปรับปรุงในปี 2564 รายชื่อบทความและเว็บไซต์ย่อยแยกออกเป็นรายหมวดปี 2563 1.คำอวยพรส่งความสุขปีใหม่ 256             “ในศุภมงคลขึ้นปีใหม่ 2564 (2021) ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือและศรัทธา พระสยามเทวาธิราช  พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน             ขอได้โปรดดลบันดาลและปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้าสมหวัง มั่งมีศรีสุข ร่ำรวย รุ่งเรือง                    ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง รวมทั้งโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด…

การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีอเมริกา ทำไมจึงดูสลับซับซ้อนมาก(9) 4

การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีอเมริกา ทำไมจึงดูสลับซับซ้อนมาก(9)

“การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีอเมริกา ทำไมจึงดูสลับซับซ้อนมาก” เป็นบทความลำดับที่ 9 ของหมวด 8 เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา โดยจะกล่าวถึง ความนำ แนวคิดในการกำหนดที่มาของประธานาธิบดีอเมริกา ความสำคัญของตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกาต่อเวทีโลก กระบวนการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาตามรัฐธรรมนูญ การลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาปี 2020  สรุป และคุยกับดร.ชา             อนึ่ง บทความก่อนหน้านี้ (8) ได้เล่าถึงเหตุผลตามรัฐธรรมนูญว่า ทำไม การปฏิวัติ รัฐประหาร จึงยากที่จะเกิดขึ้นได้ในอเมริกา 1.ความนำ           หลังจากได้มีการหย่อนบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 46  รวมทั้งตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าการมลรัฐ ต่าง ๆ ที่ได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2021 ปรากฏว่า ผลการเลือกตั้งตำแหน่งอื่น ๆ นอกเหนือไปจากตำแหน่งประธานาธิบดี…

เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์(9) 5

เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์(9)

1.ความนำ             เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ เป็นชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ https://tridirek.com  ซึ่งเป็นชื่อล่าสุด ก่อนหน้านี้ได้เคยใช้ชื่ออื่นมาก่อนแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยมีความเป็นมาและเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อหัวข้อเว็บแต่ละครั้ง             เพื่อมิให้ท่านผู้อ่านเกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อหัวข้อเว็บว่า เป็นชื่ออะไรแน่ ผมจึงขอเล่าความเป็นมาและเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อหัวข้อเว็บแต่ละครั้งให้ท่านทราบตามลำดับต่อไป 2.ชื่อหัวข้อเว็บครั้งแรก           ชื่อหัวข้อเว็บเมื่อตอนเปิดตัวใหม่ ๆ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ใช้ชื่อว่า               “รวมเรื่องเล่า สนุก และสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์ นักปกครอง ที่น่าสนใจ”   เนื่องจากผมได้กำหนดขอบเขตการนำเรื่องเสนอจากประสบการณ์การรับราชการเป็นนักปกครองของผมเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 40 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2517-2554           การใช้ชื่อหัวข้อเว็บดังกล่าว เป็นการบอกแนวในการเขียนบทความว่า จะนำเอาประสบการณ์ของนักปกครอง ที่เห็นว่าน่าสนใจ มาบอกเล่า ให้สนุก…

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดตั้งองค์กร และการสร้างกลไกในการบริหาร(4) 6

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดตั้งองค์กร และการสร้างกลไกในการบริหาร(4)

หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ใช้พระราชกำหนด ฯ นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกคำสั่งตั้งศูนย์บริหารโควิด-19 และออกคำสั่งสร้างกลไกในการบริหาร 1.การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน           หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ใช้พระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาใช้บังคับ นายกรัฐมนตรีจะต้องออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก่อน โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้ผลบังคับทุกท้องที่ทั่วราชกอาณาจักร นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563             สาระสำคัญของประกาศดังกล่าว พอสรุปได้ดังนี้             – เหตุทีต้องออกประกาศดังกล่าวเพราะมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ             – ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค และยังไม่มียารักษาโดยตรง             – องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่            …

การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์(8) 7

การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์(8)

การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ มีความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบที่สำคัญ พร้อมทั้งตัวอย่างการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ และเงื่อนไขความสำเร็จของการบูรณาการ ที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังดังนี้ 1. ความหมายของการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Integration)             การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การผนึกกำลังของทุกฝ่ายหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันทำงานหรือขับเคลื่อนหรือผลักดันงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะสลับซับซ้อน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการยุ่งยากเกินกว่าที่บุคคลเดียวหรือหน่วยงานเดียวจะทำสำเร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด อย่างที่ทุกวันนี้ เรียกว่า “พลังประชารัฐ ” นั่นแหละ การบูรณาการเชิงสร้างสร้างสรรค์ ต้องเป็นความคิดในทางบวกเท่านั้น หากเป็นความคิดทางลบ จะไม่ถือเป็นการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เช่น การวาแผนทุจริตเงินหลวงร่วมกัน การวางแผนหลอกลวงคนอื่นร่วมกัน 2.ควมสำคัญของการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ มีความจำเป็นและความสำคัญต่อการบริหารงานหรือการทำงาน ดังนี้             2.1 การบริหารงานในปัจจุบัน มีลักษณะสลับซับซ้อนกว่าการบริหารงานในอดีตมาก เพราะมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ มีทั้งปัจจัยนอก และปัจจัยภายใน มีทั้งปัจจัยที่มองเห็น และปัจจัยที่มองไม่เห็น…

ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาดปี พ.ศ.2547-การทำลายสัตว์ปีก และการฟื้นฟูความเชื่อมั่น(4) 8

ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาดปี พ.ศ.2547-การทำลายสัตว์ปีก และการฟื้นฟูความเชื่อมั่น(4)

ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด ปีพ.ศ.2547/2004 (4) ตอนนี้จะนำเสนอเป็นตอนสุดท้ายในส่วนที่เกี่ยวกับการทำลายสัตว์ปีกให้เป็นไปตามเป้า การฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการบริโกคไข่ไก่และเนื้อไก่ และข้อสังเกตบางประการ ประสบการณ์ 1.การทำลายสัตว์ปีกให้เป็นไปตามเป้า             เพื่อป้องกันมิให้ไวรัสไข้หวัดนกระบาดไปสู่คน จำเป็นต้องทำลายสัตว์ปีกที่คาดว่าจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสไข้หวัดนกไปให้หมดสิ้น ส่วนจะเป็นจำนวนเท่าใดทางกรมปศุสัตว์กับกระทรวงสาธารสุขคงจะได้หารือกันในรายละเอียด             สำหรับอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ผมดำรงตำแหนงนายอำเภอในขณะนั้น ผมได้รับทราบจากทางปศุสัตว์ จะต้องทำลายไก่ที่เลี้ยงในฟาร์ม และไก่บ้านบางส่วน รวมแล้วมีจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนตัว โดยส่วนใหญ่เป็นไก่ของสหฟาร์ม ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งไก่ออกไปต่างประเทศมากที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย อีกส่วหนึ่งก็เป็นไก่ของชางบ้านที่เลี้ยงไว้ตามบ้าน             ในการทำลายทางปศุสัตว์ จะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ รวมทั้งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนฟาร์มเลี้ยงไก่ และชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ให้ทราบถึงความจำเป็นที่ต้องทำลายไก่  เมื่อทำลายไก่เสร็จรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องขุดหลุมฝังให้ลึกพอที่จะทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค หากตำบลหมู่บ้านใดมีจำนวนไก่ที่จะต้องถูกทำลายมาก ก็จะใช้รถแบคโฮ ขุดและกลบฝังซากไก่ให้เรียบร้อย             นอกจากไก่ที่จะต้องถูกทำลายแล้ว ก็ยังมีสัตว์ปีกอย่างอื่น เช่น เป็ด และนกกระจอกเทศ             ผมยังจำได้ดีว่า ในท้องที่อำเภอเมืองชัยภูมิในขณะนั้น มีผู้นำนกกระจอดเทศมาเลี้ยงไว้ในฟาร์ม บนเส้นทางชัยภูมิ-บัวใหญ่ ในช่วงที่มีโรคไข้หวัดนกระบาด…

ประสบการณ์ในการบริหารงาน เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกปี พ.ศ.2547-การสื่อสารสู่ประชาชน(3) 9

ประสบการณ์ในการบริหารงาน เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกปี พ.ศ.2547-การสื่อสารสู่ประชาชน(3)

ประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารสู่ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก การสื่อสารสู่ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก มีทั้งการสื่อสารระดับประเทศ การสื่อสารระดับจังหวัด การสื่อสารระดับอำเภอ และการสื่อสารระดับตำบลหมู่บ้าน 1.การสื่อสารระดับประเทศ             ในยุคนั้น รัฐบาล โดยนายก ฯ ทักษิณ ชินวัตร ได้สื่อสารทางโทรทัศน์และวิทยุทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-08.30 ในรายการนายก ฯ พบประชาชน เพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานตามนโยบายต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ ในทำนองที่ว่า รัฐบาลรายงานประชาชน             การเกิดโรคไข้หวัดนก รัฐบาลก็ได้ใช้วิธีการดังกล่าว ทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลไปในทิศทางเดียวกันและพร้อมกันทั่วประเทศ             ในฐานะเป็นนายอำเภอ ผมจำเป็นต้องดูรายการนายก ฯ พบประชาชนเป็นประจำ และผมก็ติดนิสัยดูรายการนายก ฯ พบประชาชน แม้แต่ยามที่ได้เกษียณอายุราชการแล้ว ผมก็ได้ติดตามดูตลอด             ในความเห็นของผม รายการนายก ฯพบประชาชน เป็นรายการที่ดีมีประโยชน์และเป็นช่องทางที่จะทำให้รัฐบาลสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

Share on Social Media
%d bloggers like this: