75 / 100

ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด ปีพ.ศ.2547/2004 (4) ตอนนี้จะนำเสนอเป็นตอนสุดท้ายในส่วนที่เกี่ยวกับการทำลายสัตว์ปีกให้เป็นไปตามเป้า การฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการบริโกคไข่ไก่และเนื้อไก่ และข้อสังเกตบางประการ

ประสบการณ์

1.การทำลายสัตว์ปีกให้เป็นไปตามเป้า

            เพื่อป้องกันมิให้ไวรัสไข้หวัดนกระบาดไปสู่คน จำเป็นต้องทำลายสัตว์ปีกที่คาดว่าจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสไข้หวัดนกไปให้หมดสิ้น ส่วนจะเป็นจำนวนเท่าใดทางกรมปศุสัตว์กับกระทรวงสาธารสุขคงจะได้หารือกันในรายละเอียด

นกกระจอกเทศ ก็อยู่ในเป้าหมายที่จะถูกทำลาย เมื่อเกิดโรคไข้หวัดนกระบาด ปีพ.ศ.2547
นกกระจอกเทศ ก็อยู่ในเป้าหมายที่จะถูกทำลาย เมื่อเกิดโรคไข้หวัดนกระบาด ปีพ.ศ.2547

            สำหรับอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ผมดำรงตำแหนงนายอำเภอในขณะนั้น ผมได้รับทราบจากทางปศุสัตว์ จะต้องทำลายไก่ที่เลี้ยงในฟาร์ม และไก่บ้านบางส่วน รวมแล้วมีจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนตัว โดยส่วนใหญ่เป็นไก่ของสหฟาร์ม ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งไก่ออกไปต่างประเทศมากที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย อีกส่วหนึ่งก็เป็นไก่ของชางบ้านที่เลี้ยงไว้ตามบ้าน

แต่เป้าหมายหลักในการทำลายคือไก่ ที่เลี้ยงตามฟาร์มและไก่บ้าน
แต่เป้าหมายหลักในการทำลายคือไก่ ที่เลี้ยงตามฟาร์มและไก่บ้าน

            ในการทำลายทางปศุสัตว์ จะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ รวมทั้งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนฟาร์มเลี้ยงไก่ และชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ให้ทราบถึงความจำเป็นที่ต้องทำลายไก่  เมื่อทำลายไก่เสร็จรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องขุดหลุมฝังให้ลึกพอที่จะทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค หากตำบลหมู่บ้านใดมีจำนวนไก่ที่จะต้องถูกทำลายมาก ก็จะใช้รถแบคโฮ ขุดและกลบฝังซากไก่ให้เรียบร้อย

            นอกจากไก่ที่จะต้องถูกทำลายแล้ว ก็ยังมีสัตว์ปีกอย่างอื่น เช่น เป็ด และนกกระจอกเทศ

            ผมยังจำได้ดีว่า ในท้องที่อำเภอเมืองชัยภูมิในขณะนั้น มีผู้นำนกกระจอดเทศมาเลี้ยงไว้ในฟาร์ม บนเส้นทางชัยภูมิ-บัวใหญ่ ในช่วงที่มีโรคไข้หวัดนกระบาด นกกระจอกเทศที่ฟาร์มดังกล่าวก็สูญหายไป เข้าใจว่า หากไม่เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่น ก็อาจจะถูกทำลาย คิดแล้วก็อดสงสารไม่ได้ที่นกกระเทศตัวใหญ่ ๆ จำนวนหนึ่งอาจจะต้องถูกทำลายลง

            ในช่วงที่มีการทำลายสัตว์ปีกไปทั่วประเทศ ผมจำได้ดีว่า แอ๊ด คาราบาว เป็นคนหนึ่งที่ออกมาคัดค้านในการจะทำลายไก่ชน เพราะไก่ชนที่เก่ง ๆ มีราคาหลักแสนหลักล้านทีเดียว

2.การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

          ในช่วงที่มีปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด ประชาชนผู้บริโภค จะไม่ยอมกินไข่และเนื้อไก่ เพราะเกรงว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก  แต่พอหลังจากปัญหาดังกล่าวเบาบางลงแล้ว จังหวัดชัยภูมิร่มกับภาคเอกชนอย่างหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัด ก็ต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการที่จะกลับมาบริโภคไข่และเนื้อไก่อีกครั้งหนึ่ง

            ตามประสบการณ์ แสดงให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์รณรงค์สามารถทำได้หลายรูปแบบ รวมทั้งจัดให้มีการอภิปรายโดยเชิญตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ มาเป็นวิทยากร

            หลังจากได้มีการรณรงค์สักระยะหนึ่งแล้ว ประชาชนผู้บริโภคกลัยมีความเชื่อมั่นเหมือนเดิมแล้ว เหตุการ์ก็กลับมาสู่สภาพปกติ

เมื่อสามารถฟื้นฟูความเชื่อมันกลับมาสู่สภาพปกติ ไข่ไก่ และเนื้อไก่ ก็ขายดีเหมือนเดิม
มื่อสามารถฟื้นฟูความเชื่อมันกลับมาสู่สภาพปกติ ไข่ไก่ และเนื้อไก่ ก็ขายดีเหมือนเดิม

3.ข้อสังเกตบางประการ

            เมื่อปีพ.ศ.2545-2547 รัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ได้ทำการปฏิรูประบบราชการ เพื่อทำให้ขนาดของระบบรการเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  กระทรวงใด หรือหน่วยงานใด มีขนาดใหญ่ก็ผ่าตัดกระทรวงหรือหน่วยงนั้น โดยแบ่งเอางานบางส่วนของกระทรวง กรม หรือสำนักงาน แยกออกไปตั้งเป็นกระทรวง หรือกรมใหม่ หรือโอนไปรวมกับกระทรวงอื่น เช่น

            โอนสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จากกระทรวงมหาดไทย ให้ไปรวมอยู่กับกระทรวงคมนาคม โอนกรมราชทัณฑ์ จากกระทรวงมหาดไทยไปรวมกับกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น

            ยิ่งกว่านั้น ยังมีการยุบส่วนราชการประจำจังหวัดบางส่วนไปเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง ไม่ว่าจะเป็น สรรพการจังหวัด ราชพัสดุจังหวัด และสรรพสามิตจังหวัด

            แต่บางส่วนราชการก็ยุบส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ ให้ไปรวมอยู่กับส่วนราชการประจำจังหวัด เช่น สหกรณ์อำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ เป็นต้น แต่สุดท้ายพบอุปสรรคในการทำงานไม่ราบรื่น จึงกลับแบ่งส่วนราชการให้กลับมาเป็นส่วนราชการประจำอำเภอเหมือนเดิมก็มี

            เช่น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในช่วงที่เกิดปัญหาโรคไข้หวัดนก ว่าตามความจริงแล้ว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไม่มี แต่มีเจ้าหน้าที่คนเดิมคอยเป็นผู้ประสานงาน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายอำเภอกับปศุสัตว์ในช่วงเวลานั้น มิได้อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา  การที่งานผ่านไปได้ด้วยดี ก็ด้วยอาศัยอำนาจและบารมีของผู้ว่า ฯ ซีอีโอ นั่นเอง

            แต่ภายหลังวิกฤตไข้หวัดนก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยอมแบ่งส่วนราชการให้มีสำนักงานปศุปสัตว์อำเภอขึ้นตรงต่อนายอำเภอได้ตามเดิมจนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะลักษณะงานของปศุสัตว์อำเภอมีความใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

4.สรุป

          ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดระบาด เมื่อปี พ.ศ.2547/2004 พอจะสรุปได้ว่า ระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ  ภายใต้การนำของ  ท่านธวัช สุวุฒิกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในขณะนั้น ได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ภายใต้ระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ หรือระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่ต้องผลักภาระไปให้ส่วนกลางเหมือนอย่างในอดีต

            ผู้ว่า ฯ ซีอีโอ จะต้องให้ความสำคัญแก่งานของทุกส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ รวมตลอดถึงองค์กรภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาการท่องเที่ยวจังหวัด มูลนิธิ และสมาคมต่าง ๆ เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  โดย ผู้ว่า ฯ ธวัช สุวุฒิกุล ได้ถือว่า การแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด เป็นวาระงานของจังหวัด ที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังเข้าด้วยกันอย่างเต็มที และท่านได้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง นับตั้งแต่การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

            เครื่องมือสำคัญของระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ คือ แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณประจำปีของจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด  ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือไปจากงบประมาณประจำปี ที่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดได้รับจากกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นต้นสังกัด

หลังจากฟื้นฟูความเชื่อมั่นได้แล้ว ความสุขก็กลับมา
หลังจากฟื้นฟูความเชื่อมั่นได้แล้ว ความสุขก็กลับมา

            หัวใจสำคัญของระบบผู้ว่า ฯ ซีอีโอ คือ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วนหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิใช่ความสำเร็จของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียว

            ในบทความต่อไป ผมจะเล่าเรื่องการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในเวลานี้ให้ท่านฟัง โดยจะเปรียบเทียบให้เห็นความยากง่ายกับการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด เมื่อปี พ.ศ.2547/2004

            กรุณาติดตามอ่านต่อไป ขอบคุณมากครับ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด-19

            ตอนต่อไปจะนำเสนอในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 “ มองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์ฯ โรคไข้หวัดนก พ.ศ.2547 ”

            ดร.ชา 
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 2

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 3

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 5

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

6 COMMENTS

 1. สุดยอดค่ะท่านอาจารย์ อ่านตามที่ท่านเขียนเหมือนได้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาได้อย่างีเลยค่ะ

  1. คนุรุ่นเรา ๆ เคยมีประสบการณ์ในอดีต แต่คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาส ผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟัง เผื่อจะได้ข้อคิดอะไรดี ๆ บ้าง

 2. อ่านเรื่องราวการทำงานของระบบราชการในยุคก่อน เพลินดีครับ การสั่งงาน ประสานงานระหว่างนายอำเภอกับหน่วยงานอื่นคงไม่ง่ายเหมือนทุกวันนี้

  1. ใช่แล้ว ในช่วงเกิดวิกฤตโรคไข้หวัดนกระบาดปีพ.ศ.2547 เป็นช่วงทีอำเภอเหลือส่วนราชการสังกัดอำเภอน้อยกว่าเมื่อก่อนมาก
   ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบราชการในยุครัฐาล ทักษิณ ชินวัตร

  2. อยากให้ปธีรศักดิ์ติดตามไปเรื่อย ๆ จะได้อ่านเรื่่องราวในอดีต ย้อนขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน อย่างตอนนี้ผมได้โพสต์ ภูมิหลังและแรงบันดาลใจเข้าสู่อาชีพนักปกครอง
   มีเรื่องราวของกำนันเมื่อสัก 60 ปีมาแล้วให้อ่าน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: