67 / 100

นอกจากนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ มาตรา 9 ประกาศข้อกำหนดหรือมาตรการที่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับใน การบริหาร สถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ     

              โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค การห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด การกักกันตัวเอง การเดินทางข้ามเขตจังหวัด  มาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ  

อนึ่ง ในบทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ (4) ได้กล่าถึง การออกประกาศเพือใช้ในการบริหาร ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

    

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กำกับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติ

            1.1ความสำคัญของผู้กำกับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติ

ข้อกำหนดหรือมาตรการต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 จะไม่ทางสัมฤทธิ์ผล ถ้าขาดผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในระดับพื้นที่ทั่วราชกอาณาจักร นั่นคือผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

            การเป็นผู้กำกับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นบทบาทของผู้ว่าฯ ซีอีโอ ซึ่งเป็นบทบาทเดียวกันกับบทบาทผู้ว่า ฯ ซีอีโอ เมื่อครั้งเกิดวิกฤตไข้หวัดนกระบาด ปี พ.ศ.2547 กล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรับผิดชอบผลในภาพรวมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรการต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ในพื้นที่ของจังหวัด  มิใช่ปล่อยให้หน่วยงานทางสาธารณสุขดำเนินการอย่างเดียวดาย

            1.2 เครือข่ายในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19

            การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสามารถเป็นผู้กำกับการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายได้ทุกมิติ จะต้องอาศัยเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กำกับการบริหารสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่ในทุกมิติ จำเป็นต้องมีเครือข่ายในการทำงานให้สำเร็จ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กำกับการบริหารสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่ในทุกมิติ จำเป็นต้องมีเครือข่ายในการทำงานให้สำเร็จ
 • คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • ส่วนราขการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด             ที่ทำการปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด
 • โรงพยาบาลต่าง ๆ
 • นายอำเภอทุกอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 • องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง

            ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องแสดงบทบาทภาวะผู้นำเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์อย่างเต็มที่  โดยจะต้องระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาของชาติ ในส่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด

2.การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค  

               ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งอาจใช้อำนาจตามมาตรา 35 ในการออกมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของการเกิดโรคระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตนเอง

            2.1 การประกาศห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง หากเห็นว่า พื้นที่ใดเสี่ยงต่อการจะทำให้คนติดเชื้อโรค ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2558 ประกาศมิให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเด็ดขาด

            2.2 การประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค หมายถึงสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนามมวย การแสดงหรือการเล่นละครสาธารณะ สถานประกอบการ อาบ อบนวด และนวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกกำลังกาย สถานบันเทิง

ท่าอากาศยานหรือสนามบินขนาดใหญ่ นับเป็นที่เสี่ยงแห่งหนึ่งเหมือนกัน เพราะมีคนจำนวนมากมาชุมุนมกันอยู่่
ท่าอากาศยานหรือสนามบินขนาดใหญ่ นับเป็นที่เสี่ยงแห่งหนึ่งเหมือนกัน เพราะมีคนจำนวนมากมาชุมุนมกันอยู่่

3.การห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด

          ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด ฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้กำหนดเวลาที่ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นมาตรการมิให้คนไปมั่วสุมกัน จะได้รีบกลับบ้าน

  เมื่อมีการประกาศเคอร์ฟิว 22.00-,4.00 น.ทั่วราชอาณาจักร ก็ต้องมีการตัังด่านตรวจสกัด มิฉะนั้น ก็จะไม่ได้ผล ใครฝาฝืนต้องถูกจับดำเนินคดีทันที
เมื่อมีการประกาศเคอร์ฟิว 22.00-,4.00 น.ทั่วราชอาณาจักร ก็ต้องมีการตัังด่านตรวจสกัด มิฉะนั้น ก็จะไม่ได้ผล ใครฝาฝืนต้องถูกจับดำเนินคดีทันที

            แต่ลำพังการออกมาตรการไว้ หากไม่มีการตั้งด่านคอยตรวจตราผู้ละเมิดคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ข้อกำหนดนี้ก็จะไม่มีผลทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องผนึกกำลังทหาร ตำรวจ และกำลังของฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งด่านตรวจตรา หากพบว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนก็จะต้องดำเนินคดีส่งฟ่องศาลโดยเร็ว

            โทษของการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนด ฯ มาตรา 18 คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            จะเห็นว่า โทษไม่น้อยเลย แถมการดำเนินคดีก็ไม่ยากใช่ไหมครับ

            ผมเห็นว่า ข้อกำหนดเรื่องห้ามออกจากบ้านหรือเคหสถานในช่วงเวลาที่เรียกว่า เคอร์ฟิว ได้มีส่วนสำคัญที่ทำให้การประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี เพราะช่วงแรก ๆ ของการออกประกาศข้อกำหนดดังกล่าว มีคนจงใจฝ่าฝืนและถูกดำเนินคดีไม่น้อย

            การมีคนถูกดำเนินคดี ในมุมมองของการทำข่าว ถือว่า สามารถนำเสนอเป็นข่าวได้เป็นอย่างดี เพราะผู้คนสนใจที่จะชอบฟังข่าวไปลักษณะเช่นนี้อยู่แล้ว ดังนั้น หากมองในเชิงบวก ต้องขอบคุณบุคคลเหล่านี้ ที่ได้มีส่วนประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายภายในเวลาอันรวดเร็ว และส่งผลดีไปยังข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

            ผมคิดว่า หากการฝ่าฝืนข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ ประกาศไว้  ไม่มีโทษของการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมทั้งการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินโรคโควิด-19 คงจะไม่มีพลังในการขับเคลื่อนมากเช่นนี้  

     ท่านผู้อ่านว่าจริงไหมครับ

โปรดติดตามตอนต่อไปในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563

            ดร.ชา วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 1

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 3

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 4

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

4 COMMENTS

 1. การนำเสนอข่าวการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฯ ต้องขอบคุณนักข่าว ที่นำเสนอข่าวเพื่อให้สังคมได้รู้ว่า มีการทำงานกันอย่างจริงจัง ลำพังหน่วยงานของทางราชการ เมื่อมีการจับกุม ก็จะมีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นเท่านั้น หรือเป็นหน้าที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นในการแถลงข่าว หน่วยจับกุมมักจะไม่มีการทำข่าวกัน ซึ่งผมเห็นว่า ถ้าหน่วยจับกุมทำข่าวนอกจากจะเป็นการซ้ำเติมผู้ที่ถูกจับกุม และข้าราชการ มักมีกฎ ระเบียบ ครอบคลุมอยู่หลายอย่าง ซึ่งเขาแค่เป็นผู้ต้องหา จะผิดหรือไม่ ต้องรอให้ศาลตัดสิน จึงสุ่มเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องกลับ อาจมีผลต่อหน้าที่การงานได้ ครับ

  1. ใช่ การนำข่าวการจับกุมผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ตามพระราชกำหนดฯ ได้มีส่วนสำคัญที่ทำให้มาตรการนี้ได้ผลดี

 2. ทันสมัยเจังเลยค่ะอาจารย์

  1. ผมก็พยายามคัดเลือกเรื่่องที่น่าจะอยู่ในความสนใจของสังคมมาเขียนก่อน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: