71 / 100

การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิดข-19 ด้วยประสบการณ์ ฯ โรคไข้หวัดนกระบาด ปี พ.ศ.2547 อาจมองด้วยมิติทางด้านกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

กฎหมายที่ใช้บังคับในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19

            กฎหมายที่ใช้บังคับในการแก้ปัญหาโรควิด-19 มีอยู่ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558    และพระราชกำหนดในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

1.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

              เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ

  • กำหนดให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมควบคุโรคติดต่อ เป็นกรรมการและเลขานุการ
  • กำหนให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
  • กำหนดให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ

2.พระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.254

            ลำพังพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  ไม่อาจที่จะแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรงได้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาผ่านรัฐมนตรี โดยสั่งการตรงไปที่ปลัดกระทรวง หรือกรมต่าง ๆ  กฎหมายฉบับนี้ มีไว้ใช้ในยามประเทศเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง อย่างกรณีเกิดจลาจล ที่ลำพังตำรวจหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามปกติจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีจำเป็นต้องใช้ทหารร่วมด้วย

การใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ เปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีคิดออกนอกกรอบและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศได้ รวมทั้งการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์

ารบูรณาการเชิงสร้างรรค์หมายถึง การผนึกกำลังของทุกฝ่ายหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันทำงานหรือขับเคลื่อนหรือผลักดันงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะสลับซับซ้อน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการยุ่งยากเกินกว่าที่บุคคลเดียวหรือหน่วยงานเดียวจะทำสำเร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด

            2.1 การใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ ในอดีต

            การใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ2548  ได้ใช้ทุกรัฐบาล  แต่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ได้ใช้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองทั้งสิ้นและใช้บังคับในพื้นที่จำกัด ไม่ได้ครอบคลุมไปทั่วประเทศ

            ครั้งที่ 1 สมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

            ครั้งที่ 2 สมัยรัฐบาลสมัคร สมัคร สุนทรเวช  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 เพื่อแก้ปัญหาผู้ชุมนุมถนนราชดำเนินโดยมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ

            ครั้งที่ 3 สมัยรัฐบาล สมชาย วงศ์สวัสดิ์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เพื่อแก้ปัญหากลุ่มพันธบิตรบุกยึดสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ

            ครั้งที่ 4 สมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2552 เพื่อแก้ปัญหาแนวร่วมเผด็จการแห่งชาติบุกขัดขวางการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ พัทยา ชลบุรี

            ครั้งที่ 5 สมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2552 เพื่อแก้ปัญหากลุ่มคนเสื้อแดงบุกยึดถนนราชดำเนิน

            ครั้งที่ 6 สมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เพื่อแก้ปัญหากลุ่มคนเสื้อแดงบุกยึดสี่แยกราชประสงค์และบุกรัฐสภา

            ครั้งที่ 7 สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่  22 มกราคม 2557 เพื่อแก้ปัญหากลุ่มกปปส.ชัตดาวน์กรุงเทพ ฯ

            2.2 การใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีต้องใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ ออกประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดแก้ปัญหาโรคโควิด-19
นายกรัฐมนตรีต้องใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ ออกประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดแก้ปัญหาโรคโควิด-19

            ครั้งที่ 8 สมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 แตกต่างไปจากการใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ ของรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งหมด เพราะเป็นการใช้อำนาจเพื่อแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด โดยประกาศใช้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง และใช้บังคับเฉพาะบางพื้นที่เหมือนการใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ ครั้งก่อน ๆ

แต่ถ้าการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ก็ไม่มีความหมายอะไร
แต่ถ้าการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ก็ไม่มีความหมายอะไร

            ส่วนการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด ใช้เพียงกฎหมายที่อยู่ตามปกติ ปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  แต่เมื่อเกิดปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด เมื่อปี พ.ศ.2548 กฎหมายที่ใช้บังคับ คือ พระราชบัญญัติโรคระบาดพ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546 ซึ่งขณะนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ความรุนแรงของปัญหา ไม่มากพอที่จะใช้กฎหมายพิเศษอย่างพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

3.สรุป

            การนำกฎหมายมาใช้บังคับในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด จำเป็นต้องใช้กฎหมายจำนวน 2 ฉบับคู่กัน คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  เพราะการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีตามพระราชกำหนด ฯ จะทำให้สามารถเติมเต็มในส่วนที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ยังขาดอยู่

            การใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีตามพระราชกำหนด ฯ เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดได้สัมฤทธิ์ผล โดยมีการแบ่งงานกันทำให้เหมาะสมกับภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำ

            ผมเชื่อว่า ท่านผู้อ่านคงจะพอเข้าใจเจตนารมณ์ในการใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ฯ เสริมเข้ามาในการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินโรคโควิด-19 ระบาด

          พบกันใหม่วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ในตอน (3) กฎหมายที่นำมาใช้บังคับ (ต่อ)

            ดร.ชา

          วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: