77 / 100

หากท่านต้องการมีอาชีพเป็นนักปกครอง ต้องเริ่มต้นด้วยการสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นนักปกครอง ในตำแหน่งปลัดอำเภอ  (Assistant chief district officer)   โดยผมจะขอแบ่งปลัดอำเภอออกเป็น ๓ ยุค คือ ปลัดอำเภอยุคระบบชั้นยศ ปลัดอำเภอยุคระบบพี.ซี. และปลัดอำเภอยุคปัจจุบันคือยุคระบบแท่ง  ชีวิตราชการของผมเริ่มต้นด้วยตำแหน่งปลัดอำเภอยุคระบบชั้นยศ

ปลัดอำเภอ คือ จุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชีพนักปกครอง
ปลัดอำเภอ คือ จุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชีพนักปกครอง

๑.ปลัดอำเภอในยุคระบบชั้นยศ

         ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนไทยในช่วงก่อนปี พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นระบบชั้นยศในทำนองเดียวกับระบบทหารและตำรวจ โดยแบ่งข้าราชการพลเรือนออกเป็น ๕ ชั้น คือ ชั้นจัตวา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และชั้นพิเศษ

            ภายใต้ระบบชั้นยศ ปลัดอำเภอเป็นตำแหน่งที่เริ่มต้นด้วยชั้นตรี อย่างทีเรียกว่าปลัดอำเภอตรี การแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องหมาย ๑ ขีดใหญ่ ผู้ที่จะสมัครสอบเป็นปลัดอำเภอตรีได้ ต้องจบปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์

            ท่านเชื่อไหมว่า ปลัดอำเภอยุคนี้ ไม่มีคนสวยเลย มีแต่คนรูปหล่อ เพราะอะไรหรือ

            ผมจะบอกให้ก็ได้ ก็เพราะปลัดอำเภอยุคนี้ เวลารับสมัคร เขาระบุคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้สมัครว่า “ ต้องเป็นชาย “  เมื่อเป็นเช่นนี้คุณสุภาพตรีทั้งหลาย ไม่ว่าจะรวยหรือจน ไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่ง ไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวย จึงขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอไงล่ะ ท่านผู้อ่าน

  ๒.ปลัดอำเภอในยุคระบบพี.ซี.

          เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนไทยได้เปลี่ยนจากระบบชั้นยศเป็นระบบจำแนกตำแหน่ง (Position Classification) หรือทีนิยมเรียกย่อว่า ระบบพี.ซี.ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๑๘  ระบบนี้ได้แบ่งข้าราชการพลเรือนออกเป็น ๑๑ ระดับอย่างที่เรียกว่า ซี ๑-ซี ๑๑

            ภายใต้ระบบพี.ซี. ปลัดอำเภอ เป็นตำแหน่งที่เริ่มต้นด้วยระดับ ๓ การแต่งเครืองแบบ ประดับ ๒ ขีดใหญ่ ซึ่งมากกว่าการประดับขีดของปลัดอำเภอตรีในระบบชั้นยศอยู่ ๑ ขีด   หลังจากใช้ระบบพี.ซี.มาระยะหนึ่ง ปลัดอำเภอเริ่มมีสภาพสตรีสวยสวยเข้าสู่วงการ  เพราะเหตุใดหรือ ผมจะเล่าให้ท่านฟัง

            เดิมสังคมไทย ถือว่าชายมีสิทธิเหนือสตรี ชายเป็นหลักของครอบครัว ชายมีหน้าที่เป็นผู้นำ อย่างที่เรียกว่า ชายเป็นช้างเท้าหน้า หญิงเป็นช้างเท้าหลัง แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เรื่อยมา จนกระทั่งทุกวันนี้ อาจจะเรียกได้ ชายหญิงแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันแล้ว กล่าวคือ หญิงชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน

            ในอดีต การสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือตำแหน่งที่เชื่อว่าต้องใช้ความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทหารตำรวจที่เป็นตำแหน่งหลัก และปลัดอำเภอ ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวต้องเป็นเพศชาย  แต่ต่อมาก็ได้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้ารับราชการของตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวจนชายหญิงมีความเท่าเทียมกัน โดยการตัดคุณสมบัติในเรื่องเพศออกไป

            สำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ เพิ่งมีการยอมรับเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอว่า หญิงก็เป็นปลัดอำเภอได้ เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๓๖  โดยกรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอสตรีทั้งหมดในขณะนั้นให้เป็นปลัดอำเภอ

             นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของไทยเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๗ โดยแต่งตั้งคุณหญิง จรัสศรี ทีปิรัช อธิบดีกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  และต่อมาได้มีการแต่งตั้งนายอำเภอหญิงคนแรกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๙ คือ นางประสม ดำริชอบ จากกองคลังส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

            นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปลัดอำเภอก็เริ่มมีสตรีคนเก่งและสวยเข้าสู่วงการนักปกครอง และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นทุกวัน ๆ

๓.ปลัดอำเภอในยุคระบบแท่ง

          ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนไทยได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งจากระบบพี.ซี.เป็นระบบแท่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑  ภายใต้ระบบแท่ง สายงานของข้าราชการพลเรือนแบ่งออกเป็น ๔ สายหรือ ๔ แท่ง ได้แก่

๓.๑ แท่งบริหาร ประกอบด้วย นักบริหารระดับต้น และนักบริหารระดับสูง

๓.๒ แท่งอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการระดับต้น และผู้อำนวยการระดับสูง

๓.๓ แท่งวิชาการ ประกอบด้วย ๕ ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ

๓.๔ แท่งทั่วไป ประกอบด้วย ๔ ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ

สำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ อยู่ในแท่งวิชาการ เริ่มต้นด้วย ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ปลัดอำเภอบรรจุใหม่ วัย ๕๘ ปี
สอบได้ลำดับที่ ๒๕ จากยอดผู้สมัคร ๑๒,๐๐๐ คน
ปลัดอำเภอบรรจุใหม่ วัย ๕๘ ปี
สอบได้ลำดับที่ ๒๕ จากยอดผู้สมัคร ๑๒,๐๐๐ คน
(Khaosod.co.th/special-stories/new-1915565)

ปลัดอำเภอในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคระบบแท่งนี้ เป็นยุคที่มีสุภาพสตรีก้าวเข้าสู่วงการนักปกครองด้วยการสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากพอ ๆ กับสุภาพบุรุษเลยทีเดียว  ดังนั้น ปลัดอำเภอของเราจึงเต็มไปด้วยปลัดอำเภอที่เก่ง รูปหล่อ และสวยเป็นจำนวนมาก  เรียกว่า นักปกครองยุคปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องไปมองหาคนสวย คนหล่อจากที่อื่นอีกแล้ว ผิดกับปลัดอำเภอรุ่นเก่าอย่างผมที่ต้องมองหาคนสวยจากวงการอื่น เพราะในวงการเดียวกัน ไม่มีปลัดอำเภอสตรีให้เลือกนั่นเอง

ผมเชื่อว่า ท่านผู้อ่านน่าจะพอทราบข่าวคราวบ้างว่า มีผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัด มีคุณนายเป็นนายอำเภอและเป็นนายอำเภออยู่ในจังหวัดเดียวกัน ในทำนองเดียวกับสามีเป็นหมอ ภริยาเป็นพยาบาลนั่นแหละ  ในอนาคตก็ไม่แน่นะ อาจมีภริยาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และสามีเป็นนายอำเภออยู่ในจังหวัดเดียวกันก็ได้เช่นกัน

๔.สรุป

          หากต้องการประกอบอาชีพรับราชการเป็นนักปกครอง ต้องเริ่มต้นด้วยการสอบแข่งขันรับราชการเป็นปลัดอำเภอก่อน เมื่อมองย้อนหลังกลับไปถึงปี พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งเป็นปีที่ผมดร.ชา ได้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอตรี อาจจะแบ่งปลัดอำเภอออกตามระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนไทยได้  ๓ ยุค

            ยุคแรก คือ ยุคระบบชั้นยศ ก่อนปี พ.ศ.๒๕๑๘ ตำแหน่งปลัดอำเภอเริ่มต้นด้วยตำแหน่งปลัดอำเภอตรี ในยุคนี้ ปลัดอำเภอต้องเป็นชายเท่านั้น

            ยุคที่สอง คือ ยุคระบบพี.ซี.ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๕๑ ตำแหน่งปลัดอำเภอเริ่มต้นด้วยตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) และได้มีปลัดอำเภอหญิงครั้งแรกเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๓๖

            ยุคที่สาม คือ ยุคระบบแท่ง คือ ยุคปัจจุบัน นับตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๑ – ปัจจุบัน ตำแหน่งปลัดอำเภอเริ่มต้นด้วยตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

          สำหรับผมดร.ชา ได้สอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอในยุคแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ ดังผมจะได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังในบทความต่อไป

พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ

ดร.ชา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด หนังสืออีบุ๊คออกใหม่ คู่มื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพปลัดอำเภอหรือนักปกครอง โดยดร.ชา 369 วางจำหน่ายแล้วทางเว็บไซต์ www.ookbee.com, www.se-ed.com, www.mebmarket.com

ปกหนังสืออีบุ๊คออกใหม่ ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี โดย ดร.ชา 369
ปกหนังสืออีบุ๊คออกใหม่ ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี โดย ดร.ชา 369

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

ชาว ไทยกับกฎหมายอุ้มหาย: มีระบบและกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้จริงหรือไม่ เพียงใด (18) (New***) 2

ชาว ไทยกับกฎหมายอุ้มหาย: มีระบบและกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้จริงหรือไม่ เพียงใด (18) (New***)

ชาว ไทย ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอุ้มหาย

รัฐ สมาชิกของสหภาพยุโรป มีประเทศอะไรบ้าง (3) 3

รัฐ สมาชิกของสหภาพยุโรป มีประเทศอะไรบ้าง (3)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “รัฐ สมาชิก สหภาพยุโรป มีประเทศอะไรบ้าง” เป็นบทความลำดับที่ 3 ของหมวด 15 เรื่องเล่า สหภาพยุโรปหรืออียู เนื้อหาประกอบด้วย ความนำ รัฐ สมาชิกรุ่นบุกเบิก หลักเกณฑ์ในการรับรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป  แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็นภาคีของสหภาพยุโรป การขยายตัวครั้งที่หนึ่ง การขยายตัวครั้งที่สอง การขยายตัวครั้งที่สาม การขยายตัวครั้งที่สี่ การขยายตัวครั้งที่ห้า การขยายตัวครั้งที่หกประเทศที่รอโอกาสเข้าเป็นภาคีของอียู วิเคราะห์ความยากง่ายในการเข้าเป็นภาคีของอียู สรุป ถาม-ตอบ สนุกกับดร.ชา 369 1.ความนำ           แม้การรวมตัวของรัฐต่าง ๆ…

สถาบันหลักแห่งสหภาพยุโรป มีอะไรบ้าง (2) 4

สถาบันหลักแห่งสหภาพยุโรป มีอะไรบ้าง (2)

Share on Social Media facebook email 86 / 100 Powered by Rank Math SEO “สถาบันหลักแห่งสหภาพยุโรป เป็นบทความลำดับที่ 2 ของหมวด 15 เรื่องเล่า สหภาพยุโรป หรืออียู” โดยจะกล่าวถึง สหภาพยุโรปยุโรปคืออะไร สถาบันหลักของสหภาพยุโรป คณะมนตรียุโรปหรือการประชุมสุดยอดยุโรป คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป รัฐสภายุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป  สถาบันหลักอื่น ๆ  สรุปและข้อคิดเห็น ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 3 1. สหภาพยุโรปคืออะไร           ก่อนจะกล่าวถึงสถาบันหลักของสหภาพยุโรปว่า มีอะไรบ้าง จำเป็นต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า สหภาพยุโรปคืออะไรกัน มีฐานะเป็นรัฐหรือไม่            …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: