70 / 100

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 7 ผู้รักความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง  โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 7 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 7 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 7 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 7 ผู้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครมลิน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 7 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข   สรุปและข้อเสนอแนะ โดยในบทความ (1) ผมได้เล่าถึงประสบการณฺ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 นั้น

1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 7

          บุคคลหมายเลข 7 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 7,16 และ 25 ของแต่ละเดือน

            ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 7 เป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวเป็นพิเศษ เป็นคนไม่อยู่นิ่ง ชอบการเปลี่ยนแปลง มีปรัชญาในการดำเนินชีวิต มีความรู้กว้าง ๆ เกี่ยวกับโลก สามารถศึกษาศาสตร์ลี้ลับได้ดี

2.ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 7

          ผมได้มีโอกาสเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 7 มาเป็นเวลาช้านาน บางคนเป็นผู้บังคับบัญชา บางคนเป็นเพื่อน บางคนเป็นญาติสนิท จึงพอจะสรุปอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 7 ได้ดังนี้

          บุคคลหมายเลข 7 มีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ เป็นคนที่ชอบอยู่อย่างอิสระ ไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครมาก มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอย่างที่ฝรั่งเรียกว่า มีความเป็นปัจเจกชน (individualism)ทำให้ดูแตกต่างไปจากบุคคลหมายเลขอื่น ๆ มองอย่างหนึ่งก็คล้ายเป็นคนแข็ง แต่ก็เป็นคนแข็งในหลักการ  เวลาอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจ มักจะมีความรู้สึกอึดอัด ไม่อยากจะอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจนาน  ดังนั้น จึงมักจะไม่ได้เป็นคนสนิทหรือคนใกล้ชิดของผู้มีอำนาจในวงการหรือในสายงาน

บุคคลหมายเลข 7 ชอบความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง
บุคคลหมายเลข 7 ชอบความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง

            บุคคลหมายเลข 7 ไม่ค่อยชอบให้ใครสั่งงานในรายละเอียด เพราะจะรู้สึกรำคาญ เนื่องจากขัดต่อความรู้สึกเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเอง

3.ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 7 ที่น่าสนใจ

          เพื่อให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพอุปนิสัยและบุคลิกลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 7 ได้ชัดเจนขึ้น จึงขอยกตัวอย่างบุคคลหมายเลข 6 ที่มีชื่อเสียง ดังนี้

3.1 นายกรัฐมนตรีไทย

● นายพจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 9 เกิดวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2448

● จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 11 เกิดวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2451

         3.3 ผู้นำระดับโลก

            ● เจมส์ เมดิสัน (James Madison) ประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 4

          เกิดวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ.1751

            ● มิลลาร์ด ฟิลมอร์ (Millard Fillmore) ประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 13

          เกิดวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1800

●ลี กวนยู ผู้สถาปนาประเทศสิงคโปร์และเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ และ ทำให้สิงคโปร์เป็นเสือตัวที่ 4 แห่งเอเชีย เกิดวันที่ 16 กันยายน ค.ศ.1923

            ●วลาดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin) ประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบัน

          เกิดวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.1952  

4.บุคคลหมายเลข 7 ผู้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครมลิน

          ในอดีตก่อนปี ค.ศ.1991 สหภาพโซเวียต คือผู้นำโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งยึดถืออุดมการณ์คอมมิวนิสต์  โดยได้ทำการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์โรมานอฟในรัชสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 เมื่อปีค.ศ.1917 แล้วสถาปนาการปกครองรูปแบบใหม่เรียกว่า การปกครองโดยชนชั้นกรรมาชีพภายใต้การนำของพรรคบอลเชวิคหรือพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต

            หลังจากนั้น สหภาพโซเวียตได้พยายามแพร่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลก ทำให้ฝ่ายโลกเสรีภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกต้องหาทางขัดขวางมิให้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของสหภาพโซเวียตรวมทั้งจีนคอมมิวนิสต์ แพร่ขยายออกไป โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นับแต่ปี ค.ศ.1947 ทำให้เกิดสงครามเย็น (Cold War) ระหว่างโลก 2 ค่ายดังกล่าว และก่อให้เกิดความตรึงเครียดไปทั่วโลกเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 45 ปี หรือเกือบครึ่งศตวรรษ

            สงครามเย็นได้สงบลงก่อนจะสิ้นศตวรรษตที่ 20 เมื่อปี ค.ศ.1991 โดยกอร์บอชอฟ (Gorbachev) ประธานาธิบดี และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต ได้ประกาศยุบสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดประเทศใหม่ขึ้นรวม 15 ประเทศ  คือ สหพันธรัฐรัสเซีย (Federation of Russia) อาร์มีเนีย  อาร์เซอร์ไบจัน เบราลุส เอสโทเนีย จอร์เจีย คาซัคสถาน  เคอร์กีสถาน ลัทเวีย ลิทัวเนีย มอลโดวา ทาจิกีสถาน เทอร์เมนิสถาน ยูเครน และอุซเบกิสถาน

            วลาดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin) ประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบัน ได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 โดยก่อนหน้านี้เคยดำรงนี้มาก่อนระหว่างปี ค.ศ.1999-2008 นอกจากนี้ยังได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัสเซียมาแล้ว 2 รอบ รอบแรกระหว่างปี ค.ศ.1999-2000 และรอบสองระหว่างปี ค.ศ.2008-2012 เหตุที่ท่านต้องดำรงตำแหน่งสลับไปสลับมาระหว่างตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี ก็เพราะการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่อาจกระทำได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปูตินได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2018 และจะครบวาระ 6 ปีใ นปีค.ศ.2024

วลาดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin) ประธานาธิบดีรัสเซีย ผู้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครมลินยุคใหม่ เป็นบุคคลหมายเลข 7

วลาดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin) ประธานาธิบดีรัสเซีย ผู้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครมลินยุคใหม่ เป็นบุคคลหมายเลข 7

          อาจกล่าวได้ว่า ภายหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี ค.ศ.1991 อำนาจในการปกครองประเทศอยู่ในกำมือของปูตินมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปีค.ศ.1999 จนกระทั่งปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่า จะสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกยาวนาน  ดังนั้น ท่านจึงมีเวลาในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รัสเซียได้อย่างเต็มที่

            ในช่วงของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียแปดปีแรก ท่านสามารถทำให้เศรษฐกิจรัสเซียซึ่งได้ตกต่ำเป็นอย่างมากภายหลังประเทศสหภาพโซเวียตได้ล่มสลาย เติบโตขึ้นอย่างมากโดยมีจีดีพีเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 72

          ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ปูติน คือบุคคลหมายเลข 7 ผู้ทำให้เครมลินหรือรัสเซียกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่ง

5.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคคลหมายเลข 7

          จุดแข็งของบุคคลหมาย 7 คือ การเป็นคนมีปรัชญาในการดำเนินชีวิต มีหลักการ ไม่ชอบอยู่นิ่ง สามารถเรียนรู้ศาสตร์ลี้ลับได้  นอกจากนี้ ยังเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง (individualistic) หากได้ทำงานที่มีความเป็นอิสระ จะสามารถทำได้ดี

          แต่มีจุดอ่อน คือ การเป็นคนชอบอยู่อย่างอิสระหรือการมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครมาก ทำให้มองดูคล้าย ๆ เป็นคนแข็ง ไม่ชอบการอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจ ซึ่งอาจทำให้เสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เนื่องจากขาดผู้สนับสนุนอย่างจริงจัง แม้ว่าจะเป็นคนมีความรู้ความสามารถก็ตาม

  6. การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 7

          การสร้างรูปแบบและความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 7  ไม่มีอะไรยุ่งยาก

            6.1 กรณีบุคคลหมายเลข 7 เป็นผู้บังคับบัญชา

          ผู้บังคับบัญชาหมายเลข 7 ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการเอาอกเอาใจมากนัก ขอเพียงแต่ทำงานให้ดี ทำงานให้ถูกต้องตามหลักการ และตามกฎหมายระเบียบการ  ท่านก็จะสามารถทำงานร่วมกับเขาได้ไม่ยาก

           6.2 กรณีบุคคลหมายเลข 7 เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

            ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 7 เป็นคนทำงานที่ยึดถือหลักการและกฎหมายระเบียบ การสั่งงานบุคคลหมายเลข 7 ไม่ต้องสั่งในรายละเอียด สั่งแค่หลักการกว้าง ๆ พอ เขาจะสามารถคิดและทำงานในรายละเอียดได้ไม่ยาก แต่ก็ไม่ควรคาดหวังการเอาอกเอาใจเป็นพิเศษจากเขา เพราะเขาไม่มีทักษะหรือความถนัดในด้านนี้

            กล่าวสั้น ๆ คือ หากต้องการผลงานที่ดีมีคุณภาพ ขอให้มอบหมายบุคคลหมายเลข 7 ท่านจะไม่ผิดหวัง

7.สรุปและข้อเสนอแนะ

          บุคคลหมายเลข 7 มีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ ชอบความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจ เป็นคนที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง มีปรัชญาในการดำรงชีวิต มีหลักการ ไม่ชอบให้ใครมาสั่งงานในรายละเอียด หากได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ค่อนข้างอิสระ จะทำได้ดี  

           มีข้อเสนอแนะบุคคลหมายเลข 7 ประการหนึ่งว่า กรณีท่านยังทำงานอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันสูง หากท่านไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับศูนย์กลางอำนาจบ้าง ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่านคงจะมีปัญหา อาจจะสะดุดและไปไม่ถึงที่สุด

            แต่ถ้างานที่ทำเป็นงานอิสระหรืองานที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการเอง หมายความว่า  ท่านเป็นนายตัวเอง หรือท่านเป็นนายคนอื่น ปัญหานี้ก็ไม่ต้องเก็บมาคิด เพราะงานในลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของท่านอยู่แล้ว

            ท่านหรือคนรอบข้างของท่านมีใครเป็นบุคคลหมายเลข 7 บ้างไหม

         หากท่านเป็นบุคคลหมายเลข 7 ท่านเคยสังเกตตัวเองไหมว่า ทำไมเวลาอยู่ใกล้กับคนที่มีอำนาจเหนือท่าน เช่น เป็นผู้บังคับบัญชาหรือนายท่าน แทนที่จะรู้สึกอบอุ่นใจ จะได้ยึดเป็นที่พึ่งพาอาศัย แต่ท่านกลับรู้สึกอึดอัด ความรู้สึกอึดอัดไม่ใช่ความกลัว แต่หมายถึงการไม่ชอบบรรยากาศของการอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจ

          พบกันใหม่ครั้งต่อไป บุคคลหมายเลข 8 ผู้มีชีวิตพลิกผัน

          ขอบคุณนะครับ

          27/05/20

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 2

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 3

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 5

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

4 COMMENTS

 1. สุดยอดค่ะบุคคลกมายเลข 7 ตรงหลายเรื่องเลยค่ะอาจารย์ ชอบสันโดษ อิสระ ยึดหลักการ ประมาณร้อยละ85 ใช่เลยค่ะ

  1. คนหมายเลข 7 ถ้า ทำงานที่อาศัยวิชาชีพก็จะตรงกับอุปนิสัย เพราะงานวิชาชีพทั้งหลาย ล้วนเป็นงานอิสระ เช่น นักบัญชี นักกฎหมาย แพทย์ เป็นต้น
   หรือถ้าบวช ก็เป็นพระนักปฏิบัติ หรือเป็นพระป่า เพราะไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับใครมาก

 2. ใกล้เคียงมากไม่ชอบอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจ อึดอัด

  1. ธรรมชาติของคนที่่ชอบความอิสระ ก็ย่อมเป็นเช่นนั้น อุปนิสัยอย่างนี้ เป็นแบบคนอเมริกันเลยนะ คือ คนอเมริกันเขามีความเป็นปัจเจกชนสูง (individualism)
   หากรัฐบาลสั่งอะไรที่พวกเขาเห็นว่า ไม่น่าจะถูกต้อง ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของพวกเขา พวกเขาก็จะคัดค้านหรือต่อสู้ไปจนถึงที่สุดเลย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: