79 / 100

“ระบบตำรวจ อังกฤษ: ระบบไตรภาคี” เป็นบทความลำดับที่ 8 ของหมวด 13 เรื่องเล่า หนังสือ อีบุ๊ค  หัวข้อประกอบด้วย ความนำ วัตถุประสงค์ของหนังสือระบบตำรวจ อังกฤษ เนื้อหาและขอบเขตของหนังสือ    ระบบไตรภาคี กลไกถ่วงดุลอำนาจเพื่อประชาชน การทดลองอ่าน สรุป ถาม-ตอบ สนุกกับดร.ชา 369

          “ระบบตำรวจอังกฤษ เป็นระบบตำรวจพลเรือนสังกัดท้องถิ่น จึงมีกลไกยึดโยงกับประชาชนอย่างชัดเจน ภายใต้ระบบไตรภาคี”

ปกหนังสืออีบุ๊ค ระบบตำรวจ อังกฤษ
ปกหนังสืออีบุ๊ค ระบบตำรวจ อังกฤษ

1.ความนำ

          เรื่องราวของตำรวจ เป็นเรื่องที่สังคมไทยให้ความสนใจตลอดมา เพราะตำรวจคือผู้ถืออำนาจรัฐในการจับกุมดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา มาสอบสวนดำเนินคดี อันเป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรม หากด่านแรกทำงานอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเชื่อได้ว่า ในที่สุดประชาชนก็ย่อมจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน

          แม้ว่า รัฐสภาไทยจะได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ซึ่งอีกไม่นานนักก็คงจะมีผลใช้บังคับ แต่สังคมไทยก็ยังมีข้อสงสัยหรือคำถามอยู่มากว่า กฎหมายดังกล่าว จะมีเนื้อหาสาระตอบโจทย์การปฏิรูปตำรวจไทยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม่ เพียงใด หรือว่าจะเป็นเพียงกฎหมายพัฒนาอาณาจักรตำรวจให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่ประชาชนแทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากกฎหมายปฏิรูปตำรวจดังกล่าว

            แท้ที่จริงสิ่งที่ประชาชนต้องการจากการปฏิรูปตำรวจคือ การมีหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจเกินขอบเขตของตำรวจ มิใช่การมีองค์กรตำรวจที่มีขนาดใหญ่โตขึ้น และหากตำรวจใช้อำนาจเกินขอบเขตจะมีองค์กรภายนอกใดที่ไม่ใช่องค์กรตำรวจด้วยกัน ซึ่งประชาชนจะสามารถร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

            การที่จะได้คำตอบดังกล่าว จำเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบกับระบบตำรวจของประเทศที่เจริญแล้วหรือพัฒนาแล้ว อย่างเช่น ระบบตำรวจ สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ หรือระบบตำรวจญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นประเทศรัฐเดี่ยวเช่นเดียวกับประเทศไทย

            ผมได้ศึกษาดูแล้วพบว่า รูปแบบการปกครองประเทศ และระบบตำรวจของประเทศที่พัฒนาหรือเจริญแล้วมีความสัมพันธ์กันมาก เพราะรูปแบบการปกครองประเทศ คือ ระบบใหญ่ของประเทศ ส่วนระบบตำรวจเป็นระบบย่อย ดังนั้น โดยหลักการ ระบบย่อย ควรจะสอดคล้องกับระบบใหญ่ หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ระบบตำรวจที่ดีควรจะสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองประเทศ มิใช่รูปแบบการปกครองเป็นอย่างหนึ่ง แต่ระบบตำรวจกลับเป็นอีกอย่างหนึ่ง

          อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ผมได้เขียนหนังสืออีบุ๊คในชุดรูปแบบการปกครองและระบบตำรวจ อังกฤษ ไปแล้ว 1 เล่ม คือ รูปแบบการปกครองอังกฤษ ซึ่งได้เล่าเรื่องรูปแบบการปกครองของ สหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ ทั้งการปกครองระดับชาติ ระดับแคว้น และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานก่อนที่จะได้ศึกษาระบบตำรวจอังกฤษหรือ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นระบบย่อยของประเทศ

ปกอีบุ๊ค รูปแบบการปกครองอังกฤษ
ปกอีบุ๊ค รูปแบบการปกครองอังกฤษ

            สำหรับเล่มนี้ “ระบบตำรวจอังกฤษ” เป็นเล่มที่ 2 สืบต่อจากเล่มแรก จะได้เล่าเจาะลึกลงไปในเรื่องราวของระบบตำรวจอังกฤษหรือ สหราชอาณาจักรโดยตรง

2.วัตถุประสงค์ของหนังสือ ระบบตำรวจ อังกฤษ

          การเขียนอีบุ๊ค ชุด รูปแบบการปกครอง และระบบตำรวจ สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษมีวัตถุประสงค์อยู่ 5 ประการ คือ

          2.1 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้แนวคิดในการปฏิรูปตำรวจให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงตามมาตรฐานสากล

            2.2 เพื่อเปิดมุมมองให้ท่านผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในระบบตำรวจสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ ซึ่งเป็นระบบตำรวจของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นเดียวกับประเทศไทย

          2.3 เพื่อเปิดมุมมองให้ท่านผู้อ่านเข้าใจในระบบและกลไกการถ่วงดุลอำนาจของระบบตำรวจอังกฤษ ที่เรียกว่า ระบบไตรภาคี ซึ่งเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานของตำรวจได้โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

            2.4 เพื่อเปิดมุมมองให้ท่านผู้อ่านมองเห็นการเปรียบเทียบระบบตำรวจอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร กับระบบตำรวจไทย ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร

            2.5 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ข้อคิดว่า หากประเทศไทยจะนำแนวคิดของระบบการถ่วงดุลอำนาจของระบบตำรวจอังกฤษมาปรับใช้กับระบบตำรวจของไทย จะสามารถทำได้หรือไม่ เพียงใด

3.ขนาดหนังสือ

          หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือไฟล์pdf ขนาด 5A หนา 185 หน้า

4.เนื้อหาและขอบเขตของหนังสือ

          เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ

ตำรวจอังกฤษ กำลังปฏิบัติหน้าที่ (Wikipedia, Law enforcement in the United Kingdom, 6th August 2022.)
ตำรวจอังกฤษ กำลังปฏิบัติหน้าที่ (Wikipedia, Law enforcement in the United Kingdom, 6th August 2022.)

             4.1 ส่วนที่หนึ่ง พื้นฐานของระบบตำรวจ สหราชอาณาจักร

                   เป็นการเล่าถึงพื้นฐานของระบบตำรวจ สหราชอาณาจักร ในส่วนนี้มีจำนวน 3 บท คือบทที่ 1-3      

– การถ่ายโอนอำนาจของรัฐสภา สหราชอาณาจักร

                  – ระบบกฎหมายของ สหราชอาณาจักร   

                  – ระบบศาลของสหราชอาณาจักร

             4.2 ส่วนที่สอง ระบบตำรวจอังกฤษ

                   เป็นการนำเสนอเรื่องราวเจาะลึกระบบตำรวจ สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษโดยตรง

          ในส่วนนี้ มีจำนวน 8 บท คือ บทที่ 4-12 คือ

 • การจัดกองกำลังตำรวจอังกฤษ
 • ระบบไตรภาคี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้ตรวจการตำรวจและอาชญากรรมประจำเขต
 • หัวหน้าตำรวจประจำเขต
 • ตำรวจมหานครลอนดอน
 • ตำรวจนครลอนดอน
 • กองกำลังป้องกันชายแดน
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบตำรวจไทย
 • สรุปและข้อคิดเห็นบางประการ

สำหรับสองบทสุดท้าย คือ บทวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบตำรวจไทย และบทสรุปและข้อคิดเห็นบางประการ เป็นบทที่ผมนำเสนอเพื่อจะทำให้ท่านผู้อ่านเกิดมุมมองบางประการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

5.ระบบไตรภาคี ระบบการถ่วงดุลอำนาจตำรวจของอังกฤษเพื่อประชาชน

          จุดเด่นของระบบตำรวจ สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ คือ ระบบการถ่วงดุลอำนาจ อย่างที่เรียกกว่า ระบบไตรภาคี ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันมิให้ตำรวจมีอำนาจมากจนเกินไป เพราะหากตำรวจมีอำนาจมากจนเกินไป คนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสก็คือประชาชนผู้บริสุทธิ์

            เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะได้ชี้ให้ท่านผู้อ่านเห็นว่า ระบบไตรภาคี ซึ่งเป็นระบบถ่วงดุลอำนาจตำรวจของอังกฤษ เป็นอย่างไร เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถตรวจสอบหรือถ่วงดุลอำนาจของตำรวจได้อย่างไร

            ระบบไตรภาคี เป็นการถ่วงดุลอำนาจตำรวจ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายแรกคือ รัฐบาลผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายที่สองคือ ประชาชนและท้องถิ่น ผ่านทางผู้ตรวจการตำรวจและอาชญากรรม และฝ่ายที่สามคือ องค์กรตำรวจผ่านทางหัวหน้าตำรวจประจำเขต

            การถ่วงดุลอำนาจตามระบบไตรภาคี แต่ละฝ่ายจะต้องไม่มีอำนาจมากหรือน้อยจนเกินไป ต้องสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจซึ่งกันและกัน เพื่อให้การบริหารงานตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนได้มากที่สุด

6.การทดลองอ่าน

          หากท่านใดประสงค์จะทดลองอ่านหนังสือนี้เป็นบางส่วน สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ข้างล่างนี้

    6.1 www.mebmarket.com

          6.2 www.ookbee.com

6.3 www.se-ed.com

7.สรุป

          หนังสืออีบุ๊ค ระบบตำรวจอังกฤษ เป็นหนังสืออีบุ๊คเล่มที่ 2 ของหนังสือชุด รูปแบบการปกครอง และระบบตำรวจอังกฤษ

            หนังสือเล่มนี้ ต้องการชี้ให้เห็นว่า สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ ซึ่งเป็นรัฐเดี่ยว เน้นการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น และไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาค ได้วางระบบตำรวจไว้อย่างไร จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้มากกว่าระบบตำรวจไทย

            หัวใจของระบบตำรวจ สหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ คือ การสร้างระบบและกลไกในการถ่วงดุลอำนาจของสามฝ่าย คือ ระบบไตรภาคี ได้แก่ รัฐบาลผ่านทางกระทรวงมหาดไทย ท้องถิ่นและประชาชนผ่านทางสำนักงานผู้ตรวจการตำรวจและอาชญากรรม และองค์กรตำรวจท้องถิ่นประจำเขต

            สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณาอ่านได้ในหัวข้อ ถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 ท้ายบทความนี้

ถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369

          การถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 เป็นการเติมเต็มให้กับท่านผู้อ่าน ในส่วนที่บทความมิได้กล่าวไว้โดยตรง

            ถาม-สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ เป็นรัฐเดี่ยว เน้นการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น และไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาค ระบบตำรวจจึงเป็นระบบตำรวจพลเรือน สังกัดท้องถิ่น ในขณะที่ประเทศไทย เป็นรัฐเดี่ยว ที่เน้นการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง และมีการปกครองส่วนภูมิภาค ระบบตำรวจเป็นระบบตำรวจแห่งชาติ

            ขอทราบว่า เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาระบบตำรวจ สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ

            ตอบ-ได้แน่นอน อย่างน้อยเราจะได้แนวคิดในการสร้างระบบและกลไกถ่วงดุลอำนาจตำรวจ ตามระบบไตรภาคี แม้ระบบตำรวจไทยจะเป็นระบบตำรวจแห่งชาติ ก็สมควรจะมีการสร้างระบบและกลไกถ่วงดุลอำนาจตำรวจเพื่อเป็นหลักประกันในการกระจายความเป็นธรรมไปสู่ประชาชน ไม่ให้ถูกข่มเหงจากการใช้อำนาจเกินขอบเขตของตำรวจบางส่วน

            ส่วนจะออกแบบระบบและกลไกการถ่วงดุลอำนาจตำรวจอย่างไรให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องยากเลย ถ้ามีความประสงค์จะทำเช่นนั้นจริง

          ถาม-การที่ระบบตำรวจไทยในปัจจุบัน เป็นระบบตำรวจแห่งชาติที่เน้นการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ น่าจะเกิดจากปัจจัยแวดล้อมอะไร

          ตอบ– ระบบตำรวจไทยผูกติดกับระบบทหารของไทย ดังจะเห็นได้จาก มีโรงเรียนเตรียมทหาร ที่มิใช่มีไว้เพื่อเตรียมคนเข้าไปเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยของทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศเท่านั้น ยังมีส่วนหนึ่งที่เตรียมให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรว0ด้วย

            ถาม- ระบบทหารกับระบบตำรวจแตกต่างกันอย่างไร

          ตอบ-ตามหลักสากล ทหารมีไว้ป้องกันประเทศและสู้รบเวลามีศึกสงคราม  ส่วนตำรวจมีไว้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้น เมื่ออำนาจหน้าที่แตกต่างกัน การจัดโครงสร้างขององค์กรจึงควรจะแตกต่างกัน หากตำรวจจัดโครงสร้างเช่นเดียวกับทหาร ตำรวจก็จะอยู่ห่างไกลจากประชาชนเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน

            ถาม-ทำไมประเทศที่เจริญแล้ว ระบบตำรวจจึงเป็นระบบที่ไม่มียศ

ตรากรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
(Wikipedia, Department of Special Investigation, 6th August 2022.)
ตรากรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
(Wikipedia, Department of Special Investigation, 6th August 2022.)

          ตอบ-แท้ที่จริง งานตำรวจเป็นงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในทำนองเดียวกันกับข้าราชการพลเรือน จึงไม่มีจำเป็นต้องมียศแต่อย่างใด ดูตัวอย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับตำรวจ ก็ไม่ได้มียศแต่อย่างใด มีแต่สายงาน ตำแหน่งและระดับในทำนองเดียวกันกับข้าราชการพลเรือน

            ถาม-หากต้องการจะศึกษาหาความรู้และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้ จะสามารถศึกษาได้จากที่ใด

          ตอบ– อาจศึกษาได้เพิ่มเติมจากบทความข้างล่างนี้ จำนวน 2 บทความ คือ

ความยุติธรรมที่อาจจับต้องได้: การสร้างระบบและกลไกถ่วงดุลอำนาจตำรวจไทย

          ต้องยึดเอา ประชาชน เป็นศูนย์กลาง การถ่วงอำนาจตำรวจ จึงจะได้ผล

ดร.ชา 369

6/08/22

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

8 COMMENTS

 1. อาจารย์คะถ้าจะเปรียบเทียบการปฏิบัติของตำรวจอังกฤษ ในสถานการณ์ เช่นเหตุกราดยิงที่ลานประลอง ข้างบิ๊กซี เขาน่าจะปฏิบัติเช่นไรคะ

  1. เขาจะมาถึงสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว หากล่าช้า อาจจะเป็นเหตุทำให้หัวหน้าตำรวจประจำเขต ถูกลงโทษ เช่น พักงาน หรืออาจจะยกเลิกสัญญาจ้าง
   ระบบไตรภาคี ทำให้ปชช.สามารถสร้างแรงกดดันไปที่หัวหน้าตำรวจประจำเขตได้โดยตรง

   1. ผิดกับระบบตำรวจไทย ที่ปชช.ไม่สามารถแรงกดดันต่อตำรวจ เว้นแต่คดีนั้นจะมีสื่อเกาะติด เช่นคดีแตงโม

    1. ยิ่งกว่านั้น ฝ่ายการเมือง คือ รมว.มท.ของเขาจะแสดงบทบาทภาวะผู้นำจี้ติดตามการดำเนินคดีให้ปชช.อุ่นใจ แต่เมืองไทย รมว.มท. ไม่มีอำนาจสั่งการตำรวจ ส่วนนายกรัฐมนตรีก็งานล้นมือ ไม่มีเวลาที่จะมาจี้ติดเรื่องนี้หรอก

 2. กระผมได้อ่านบทความท่านอาจารย์แล้ว มีความเห็นส่วนว่า การปฎิรูปตำรวจเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง คือ ต้องวางระบบในการถ่วงดุลย์อำนาจให้เหมาะสม โดยต้องสอดคล้องกับระบบในการปกครองประเทศเป็นหลักเพื่อให้มีเอกภาพในการบริหารราชการ ด้วยการวางระบบในการบริหารราชการของตำรวจให้เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในรูปแบบของการบริหารราชการของตำรวจและภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การตรวจสอบการทำงาน การติดตามและเร่งรัดคดี การร้องขอความเป็นธรรม ให้สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ของอำเภอท้องที่ ซึ่งจะทำให้การทำงานและการบริหารราชการของตำรวจใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ้น ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะไปวางโครงสร้างตำรวจเช่นเดียวกับกองทัพ เพราะไม่สามรถตอบสนองภาระกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในได้ และไม่สามารถที่จะกระจายความเป็นธรรมไปสู้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
  การปฏิรูปตำรวจ ควรมุ่งเน้นไปที่การกระจายอำนาจไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้สะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ในพื้นที่เกิดเหตุได้ โดยวางระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลย์อำนาจตำรวจให้สอดคล้องกับระบบการปกครองในส่วนภูมิภาค จึงจะเป็นการปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชนและประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

  1. อาจารย์เห็นด้วยกับความเห็นของคุณ phasin ต้องขอขอบ
   คุณมากที่กรุณาสละเวลามาร่วมแสดงความเห็นอันทรงคุณค่า

 3. กลไกการถ่วงดุลตำรวจโดยระบบไตรภาคีของสหราชอาณาจักรมีประสิทธิภาพและทำให้ประชาชนเชื่อมั่น ถ้าประเทศไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ผมคิดว่าประชาชนจะเชื่อมั่นและได้รับความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นครับ

  1. ถูกตัองแล้ว คุณPat เราควรจะเอาแนวคิดของเขามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: