68 / 100

สำหรับ บทความ ระบบตำรวจ ของ เยอรมัน-ระบบตำรวจแตกต่างจากอเมริกา(7) จะเล่าถึง ระบบกฎหมายของเยอรมัน และระบบตำรวจของเยอรมัน และปิดท้ายด้วย คุยกับดร.ชา

อนึ่ง บทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ (6) ได้เล่าการเปรียบเทียบ รูปแบบการปกครอง เยอรมันและอเมริกา และเยอรมัน-ไทย เพื่อชี้ให้เห็นว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร

1.ความนำ

          โดยหลักการ รูปแบบการปกครองประเทศคือตัวแม่บทใหญ่ที่ระบบย่อยต่าง ๆ ของประเทศจะต้องจัดให้สอดคล้องและสมดุลกัน การปกครองและการบริหารประเทศจึงจะเป็นไปในทิศทางทีควรจะเป็น

            แม้ประเทศเยอรมันเป็นประเทศรัฐรวมเหมือนประเทศอเมริกา แต่โครงสร้างภายในรูปแบบการปกครองประเทศบางอย่างแตกต่าง จึงเป็นผลทำให้มีระบบตำรวจที่แตกต่างกัน  และหากจะเปรียบเทียบกับประเทศไทยซี่งเป็นรัฐเดี่ยวที่เน้นการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ความแตกต่างก็จะมีมากยิ่งขึ้น

2.ระบบศาลของเยอรมัน

          นอกจากระบบตำรวจจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองประเทศแล้ว ระบบตำรวจและระบบศาลก็จะต้องสอดคล้องกัน เพราะต้องทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด หากระบบไม่สอดคล้องกัน การประสานงานก็จะทำได้ยาก ดังนั้น ผมจึงอยากจะขอเล่าเรื่องระบบศาลของเยอรมันให้ท่านผู้อ่านทราบสักเล็กน้อยก่อนจะเล่าเรื่องระบบตำรวจเยอรมันต่อไป

            กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดโครงสร้างของฝ่ายตุลาการ โดยให้มลรัฐ (Lander) เป็นผู้ดูแลศาลในระดับล่าง  และให้รัฐบาลกลางดูแลศาลสูงสุด (highest courts) ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ทั่วประเทศ และการที่ศาลสังกัดมลรัฐเป็นการป้องกันมิให้รัฐบาลกลางเข้าแทรกแซงหรือก้าวก่ายการตัดสินของศาล รวมทั้งการแต่งตั้งผู้พิพากษา

                    ระบบศาลเยอรมันแบ่งศาลออกเป็น ๓ ประเภท คือ

2.1 ศาลทั่วไป (Ordinary Courts)                                                                            เป็นศาลพิจารณาพิพากษาคดีอาญาและคดีแพ่งทั้งปวง โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

                        ระดับต่ำสุด คือ ศาลท้องถิ่น (local courts) พิจารณาคดีอาญาที่มีความผิดเล็กน้อยหรือคดีแพ่งเล็ก ๆ มีจำนวน ๖๘๗ ศาล

                        ระดับที่สอง คือ ศาลระดับเขต (regional courts) ทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์คดีจากศาลท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑๖ ศาล

                        ระดับที่สาม คือ ศาลอุทธรณ์ระดับมลรัฐ (Land appeal courts) ทำหน้าที่พิจารณาคดีที่อุทธรณ์มาจากศาลชั้นล่าง  รวมทั้งเป็นศาลแรกที่มีอำนาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับการขบถและการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ (treason and anti-constitutional activity) มีจำนวนทั้งหมด ๒๔ ศาล โดยบางมลรัฐที่มีขนาดใหญ่ อาจมีศาลอุทธรณ์จำนวน ๒ ศาลหรือมากกว่า

                        ระดับที่สี่ คือ ศาลยุติธรรมของรัฐบาลกลาง (Federal Court of Justice) เป็นศาลสูงสุด ทำหน้าที่พิจารณาคดีที่อุทธรณ์มาจากศาลระดับเขตและศาลอุทธรณ์ระดับมลรัฐ

            2.2 ศาลชำนัญการพิเศษ (Specialized courts) ได้แก่

                  – ศาลปกครอง (administrative)

                – ศาลแรงงาน (labor)

                – ศาลประกันสังคม ( social security)

                – ศาลกฎหมายสิทธิบัตรและภาษี (tax and patent law)

        2.3 ศาลรัฐธรรมนูญ (constitutional courts) ซึ่งมีทั้งศาลรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง และศาลรัฐธรรมนูญของมลรัฐ

            อนึ่ง ในบทความที่แล้ว คือ บทความ (6) เรื่องเล่า ระบบตำรวจ ฯ ผมได้นำเรื่องระบบศาลเยอรมันมาเล่าไว้ส่วนหนึ่งแล้ว

3. ระบบตำรวจของสหพันธรัฐเยอรมัน

(Wikipedia, Law enforcement in Germany, 12th  August 2020)

          ระบบตำรวจของสหพันธรัฐเยอรมันไม่มีระบบตำรวจแห่งชาติในทำนองเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะมีความพยายามในช่วงปี 1960-1970 แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ  ประเทศเยอรมันเคยมีระบบตำรวจแห่งชาติในช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของระบบนาซีหรือฮิตเลอร์เท่านั้น

            โครงสร้างระบบตำรวจของเยอรมันได้วางน้ำหนักไว้ที่ระบบตำรวจของมลรัฐ ซึ่งสอดคล้องระบบศาลที่ศาลสังกัดมลรัฐ ยกเว้นศาลสูงที่สังกัดสหพันธรัฐ แต่ก็ยังคงมีตำรวจของรัฐบาลกลาง และตำรวจท้องถิ่นอยู่บ้าง สรุปได้ดังนี้

        3.1ตำรวจของรัฐบาลกลาง (Federal police)

ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1951 ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาชายแดน แต่บทบาทในด้ายการรักษาชายแดนได้ลดความสำคัญลงตั้งแต่ปี ๒๐๐๕ หลังจากการเปิดสหภาพยุโรป ทำให้ประเทศในสหภาพยุโรปสามารถไปหาสู่กันได้อย่างสะดวกเสมือนหนึ่งเป็นประเทศเดียวกัน

        สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (Federal Criminal Investigation Office) มีอัตรากำลังประมาณ 3,000 คน มีอำนาจหน้าที่สอบสวนคดีอาญาใหญ่ ๆ ที่เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง  รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางและตำรวจมลรัฐ มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ การต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย การปกป้องสถาบันตามรัฐธรรมนูญ ประสานงานกับตำรวจสากล และให้ความช่วยเหลือตำรวจมลรัฐในการสืบสวนสอบสวนคดีใหญ่ ๆ เมื่อได้รับการร้องขอจากมลรัฐหรือกระทรวงมหาดไทย (Wikipedia, Federal Criminal Police Office(Germany),13th August 2020)

รถหุ้มเกราะ (Armoured car) ของสำนักงานสอบสวนกลาง สำหรับอารักขาประธานาธฺิบดีเยอรมัน
(Wikipedia,Federal Criminal Police Office(Germany), 13th August 2020)
รถหุ้มเกราะ (Armoured car) ของสำนักงานสอบสวนกลาง สำหรับอารักขาประธานาธฺิบดีเยอรมัน
(Wikipedia,Federal Criminal Police Office(Germany), 13th August 2020)

        อำนาจหน้าที่ตำรวจของรัฐบาลกลาง มีดังนี้

 • รักษาความมั่นคงชายแดน (Border security) รวมทั้งตรวตราหนังสือเดินทาง และดูแลชายฝั่งทะเลของเยอรมันในรัศมี 700 กิโลเมตร
 • ดูแลความสงบเรียบร้อยที่สนามบินนานาชาติและเส้นทางรถไฟ
 • จัดตั้งกองกำลังต่อสู้การก่อการร้าย
 • จัดตั้งกองกำลังเคลื่อนที่ของรัฐบาลกลางสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
 • รักษาอาคารสถานที่ที่สำคัญของรัฐบาลกลาง เช่น ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลยุติธรรมของรัฐบาลกลาง
 • สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของตำรวจนานาชาติของสหประชาชาติและสหภาพยุโรป
 • ดำเนินการช่วยเหลือความปลอดภัยทางเฮลิปคอปเตอร์ (helicopter service)

อัตรากำลังตำรวจของรัฐบาลกลาง มีจำนวนทั้งหมด 48,686 คน

        (Wikipedia, Federal Police (Germany), 13th August 2020)

            3.2 ตำรวจมลรัฐ (State police)  

        ในยุคการปกครองของระบบนาซีภายใต้การนำของฮิตเลอร์ช่วงปีค.ศ.1933-1945  ระบบตำรวจของเยอรมันเป็นระบบตำรวจแห่งชาติ แต่พอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเยอรมันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ เมื่อปีค.ศ.1949 คือประเทศเยอรมันตะวันตก และประเทศเยอรมันตะวันอก  ต่อมาได้รวมเข้าเป็นประเทศเดียวกันเมื่อปีค.ศ.1990 หลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกทำลายลงเมื่อปีค.ศ.1989

        ดินแดนที่เคยเป็นประเทศเยอรมันตะวันตก ได้จัดระบบตำรวจใหม่โดยให้เป็นระบบตำรวจของมลรัฐเป็นหลัก ตราบเท่าทุกวันนี้ แม้จะให้มีตำรวจของรัฐบาลกลาง แต่ก็ให้มีอำนาจจำกัดเฉพาะด้านดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

แถบประดับแขนเสื้อและหน้าหมวกของตำรวจ 16 มลรัฐ และตำรวจตระเวนชายแดนของเยอรมัน
(Wikipedia, Law Enforcement in Germany, 13th August 2020
แถบประดับแขนเสื้อและหน้าหมวกของตำรวจ 16 มลรัฐ และตำรวจตระเวนชายแดนของเยอรมัน
(Wikipedia, Law Enforcement in Germany, 13th August 2020

        ในแต่ละมลรัฐของสหพันธรัฐเยอรมันมีระบบตำรวจของตนเอง เรียกว่า Land police/ state police โดยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีมหาดไทยของแต่ละรัฐ(Land minister of interior) แม้ว่า ตำรวจจะอยู่สังกัดคนละรัฐแต่ก็มีการทำงานประสานกันและยกระดับให้ได้มาตรฐานระดับชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการก่อการร้ายและการก่ออาชญากรรมได้ทำให้มีแนวคิดที่จะสร้างระบบตำรวจแห่งชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี ๑๙๖๐-๑๙๖๙  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ  ทั้งนี้ ตำรวจของมลรัฐได้กระจายกำลังไปอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของมลรัฐทั้งในเมืองและชนบท 

เครื่องแบบตำรวจในมลรัฐแฮมเบอร์ก(Hamburg State) (Wikipedia,Law Enforcement in Germany, 13th August 2020)
เครื่องแบบตำรวจในมลรัฐแฮมเบอร์ก(Hamburg State) (Wikipedia,Law Enforcement in Germany, 13th August 2020)

            ตำรวจของมลรัฐแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ

                 ประเภทแรก เป็นตำรวจที่แต่งเครื่องแบบทำหน้าที่ดูแลงานประจำวัน เรียกชื่อว่า ตำรวจด้านป้องกัน (Schupo/ Protective  Police)

                ประเภทที่สอง เป็นตำรวจที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม เรียกชื่อว่าKripo / Criminal Police

3.3 ตำรวจท้องถิ่น

        ตำรวจท้องถิ่น (Municipal police) ในบางมลรัฐกำหนดให้มีตำรวจท้องถิ่นที่เรียกว่าตำรวจเทศบาล ทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของเทศบาลในลักษณะที่ไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน เช่น ดูแลเรื่องการจราจร ดูแลผู้กระทำผิดเกี่ยวกับความสะอาดบนท้องถนน  โดยการว่ากล่าวตักเตือนหรือปรับ แต่ในบางมลรัฐตำรวจเทศบาลอาจมีอำนาจจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายเทศบาลได้เอง

            ตำรวจท้องถิ่น ส่วนใหญ่มักจะแต่งเครื่องแบบให้เห็นสังกัดเทศบาล

4.สรุปและข้อคิดเห็น

          ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน เป็นประเทศรัฐรวมในทำนองเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่มีขนาดประเทศเล็กกว่า  โดยรัฐบาลมี 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง ใช้รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  และรัฐบาลมลรัฐใช้รัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองภายในแต่ละมลรัฐ  ระบบกฎหมายของประเทศสหพันธรัฐเยอรมันเป็นระบบประมวลกฎหมาย  การปกครองประเทศใช้ระบบรัฐสภา

            ระบบตำรวจของสหพันธรัฐเยอรมัน ใช้ระบบตำรวจของมลรัฐเป็นหลัก  โดยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีมหาดไทยของแต่ละมลรัฐ   ในบางมลรัฐอาจกำหนดให้มีตำรวจเทศบาลหรือตำรวจท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในด้านการจัดระเบียบจราจรและความสะอาดของถนนหนทาง

            อย่างไรก็ดี รัฐบาลกลางมีตำรวจของรัฐบาลกลาง แต่มีอำนาจหน้าที่ค่อนข้างจำกัด โดยเน้นหนักไปด้านการดูแลความสงบเรียบร้อยของสนามบิน ท่าเรือ และระบบรถไฟ  ตำรวจรัฐบาลกลางขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีมหาดไทยของรัฐบาลกลาง แต่ถ้าเป็นคดีอาญาที่มีความร้ายแรง เป็นคดีใหญ่ ๆ และเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง อำนาจในการสอบสวนดำเนินคดี เป็นอำนาจของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง

คุยกับดร.ชา

          เพื่อความชัดเจนและเพื่อความต่อเนื่อง ผมได้สนทนากับ ผู้กอง (ชื่อสมมุติ) เกี่ยวกับระบบตำรวจของเยอรมัน

            “ผู้กอง เราได้คุยกันมาแล้วสองครั้งโดยเป็นเรื่องรูปแบบการปกครองของประเทศเยอรมัน ยังไม่ได้เข้าเรื่องระบบตำรวจเสียที วันนี้อาจารย์จึงอยากชวนผู้กองคุยในเรื่องระบบตำรวจเยอรมัน ผู้กองว่าดีไหม” ผมเปิดประเด็นคุยกับผู้กองอย่างรวดเร็ว

            “ดีครับ อาจารย์ เรื่องระบบตำรวจของประเทศเยอรมัน หลายคนที่ทราบรูปแบบการปกครองของอเยอรมันแล้ว ก็คงอยากจะทราบระบบตำรวจเยอรมันอย่างแน่นอนว่า รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไร ” ผู้กองแสดงความกระตือรือร้นที่จะพูดคุยอย่างเต็มที่

        “ อาจารย์ขอทราบความเห็นในภาพกว้างเกี่ยวกับระบบตำรวจของเยอรมันหน่อย จะได้ไหม” ผมตั้งคำถามในภาพใหญ่ก่อน

            “ดีเลยครับอาจารย์ ระบบตำรวจของเยอรมันซึ่งเป็นประเทศรัฐรวมเหมือนอย่างอเมริกา ไม่ได้เป็นระบบตำรวจแห่งชาติ โดยวางน้ำหนักไว้ให้เป็นระบบตำรวจมลรัฐเป็นหลัก ตำรวจของรัฐบาลกลางก็มี แต่มีอำนาจจำกัดเฉพาะด้าน เช่น ดูแลความสงบเรียบร้อยตามชายแดน รวมทั้งชายฝั่งทะเล ดูแลความสงบเรียบร้อยของสนามบินนานาชาติ ดูแลความสงบเรียบร้อยทางรถไฟ  แต่ในบางกรณีหากเกิดเหตุความชุลมุนวุ่นวายร้ายแรงเกินกว่าที่ตำรวจมลรัฐจะจัดการได้ ตำรวจมลรัฐก็อาจร้องขอความช่วยเหลือไปยังตำรวจของรัฐบาลกลาง และตำรวจรัฐบาลกลางก็อาจจะส่งกำลังไปช่วยเหลือได้เช่นกัน ” ผู้กองชี้แจงอย่างคล่องแคล่วราวกับเคยไปดูงานระบบตำรวจประเทศเยอรมันมา

            “ถ้ามีการก่อการร้าย หน้าที่เป็นของตำรวจมลรัฐหรือว่าตำรวจของรัฐบาลกลางรับผิดชอบ ” ผมลองถามในส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นช่องโหว่

            “ อ๋อ ถ้าเป็นเรื่องนี้ ตำรวจของรัฐบาลกลางเขารับผิดชอบโดยตรง กล่าวคือคดีอาญาที่มีความผิดร้ายแรงตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง อำนาจในการสอบสวนดำเนินคดีเป็นของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ” ผู้กองตอบสั้น ๆ แต่ก็ชัดเจน

            “ อาจารย์ขอถามอีกนิดหนึ่งว่า ประเทศเยอรมันมีระบบตำรวจท้องถิ่นไหม” ผมจี้จุดคำถามเพิ่มเติม

            “ มีครับอาจารย์ เป็นเรื่องของแต่ละมลรัฐจะกำหนด แต่โดยทั่วไปจะมีอำนาจหน้าที่ทางด้านการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งเป็นงานด้านการป้องกันมากกว่าการดำเนินคดีในทำนองเดียวกับพวกเทศกิจของกรุงเทพมหานคร ” ผู้กองสรุปภาพรวมของอำนาจหน้าที่ของตำรวจท้องถิ่นเยอรมันได้ดีทีเดียว

            “ วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้กองมากที่กรุณาสละเวลาจากภารกิจอันยุ่งเหยิงมาพูดคุยกับอาจารย์ คงจะขอรบกวนผู้กองมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในคราวหน้า จะได้เปรียบเทียบระบบตำรวจ เยอรมัน-อเมริกา และเยอรมัน-ไทย หวังว่าผู้กองคงจะพอมีเวลานะ” ผมกล่าวขอบคุณพร้อมกับเชิญชวนไว้คราวหน้า

            “ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์ ”ผู้กองตอบรับคำเชิญด้วยความเต็มอกเต็มใจ      

                                ดร.ชา
                                      14/08/20

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

2 COMMENTS

 1. ทีมฟุตบอลเยอรมัน มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการ ทีมนกอินทรี
  เหมือนกับที่หนูเคยได้ยิน ผู้คนทั่วไปเรียก สหรัฐว่า เมืองลุงแซม
  มีความเป็นมาอย่างไรคะ คำถามนี้ไม่สอดคล้องกันกับบทความ
  แต่หนู สงสัย ขอบคุณค่ะ

  1. เรียกชื่อตามชื่อสัตว์ประจำชาติของเยอรมัน คือ อินทรีดำ ส่วนลุงแซม เป็นบุคคลาธิษฐานแห่งชาติของสหรัฐอมริกา หมายถึงชายผิวขาวสูงอายุ
   มีผมขาวและเคราแพะ เป็นบุคคลผู้น่าเกรงขาม มีการใช้คำนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1812 หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: