85 / 100

“เอกราช ของชาติ คือชีวิตของประเทศ” เป็นบทความลำดับที่ 7 ของหมวด 9 เรื่องเล่า ประเทศไทย กับชาติมหาอำนาจ  ประกอบด้วย ความนำ  เอกราชกับวันชาติ วันชาติของประเทศชั้นนำของโลก วันชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน สรุป และคุยกับดร.ชา

Table of Contents

1.ความนำ

          หากประเทศเป็นคน เอกราชหรืออิสรภาพของชาติ ก็คือชีวิตของประเทศ ประเทศที่ไร้เอกราชหรือขาดอำนาจอธิปไตย เพราะต้องตกเป็นเมืองงขึ้นเขา ย่อมเท่ากับประเทศนั้นได้ตายไปแล้ว หมายความว่า ดินแดนแห่งนั้นไม่มีฐานะเป็นรัฐหรือประเทศอีกต่อไป

           รัฐ

            ดินแดนที่จะถือว่า เป็นรัฐ ตามหลักกฎหมายปกครอง ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประการคือ (1) ต้องมีดินแดนที่มีอาณาเขตอันแน่นอน (2)มีประชากรอาศัยอยู่พอสมควร (3) มีรัฐบาลปกครองหรือบริหารประเทศ และ(4) มีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน

            หากประเทศใดตกเป็นเมืองขึ้นเขา แสดงว่าขาดองค์ประกอบของรัฐในข้อ (4) คือ ไม่มีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน เพราะอำนาจอธิปไตยตกอยู่ในมือของต่างชาติที่เข้ามายึดครองเสียแล้ว

            การรักษาอำนาจอธิปไตยของชาติ

            การรักษาอำนาจอธิปไตยของชาติ เป็นงานที่ยากมาก หรืออาจจะพูดง่าย ๆ คือ การรักษา ดินแดน หรือรักษาเอกกราชของชาติ เป็นงานที่ยากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีชาติมหาอำนาจหมายปองจะมีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ เหมือนอย่างประเทศไทย ซึ่งมีทำเลที่ตั้งในตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนการมีทรัพยกรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

          ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเผชิญการแย่งชิงอำนาจและอิทธิพลของชาติมหาอำนาจตลอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงและอำนาจอธิปไตยของรัฐไทยโดยตรง

          บทความนี้ ต้องการจะนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเอกราชของชาติกับการกำหนดวันชาติของประเทศ

2. เอกราชกับวันชาติ

          ความสัมพันธ์ระหว่างวันที่ประเทศได้รับเอกราชกับวันชาติ

            หลายประเทศในโลกนี้ทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นเอเชีย อาฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ล้วนเคยเป็นดินแดนอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตกมาก่อน พอได้รับอิสรภาพมีฐานะเป็นรัฐโดยสมบูรณ์ ประเทศเหล่านั้น มักจะถือเอาวันที่ได้รับอิสรภาพ เป็นวันชาติ โดยในแต่ละปี ก็ จะมีการเฉลิมฉลองวันชาติกันอย่างยิ่งใหญ่  

          วันชาติที่ไม่ได้กำหนดตามวันที่ประเทศได้รับเอกราช

          ประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจใดมาก่อน ประวัติศาสตร์ของประเทศนั้น จึงไม่มีวันที่ได้รับเอกราช  การกำหดนวันชาติ จึงยึดโยงกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ เช่น วันชาติไทย ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยยึดถือเอาตามวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ ฯ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

            สำหรับรายละเอียดวันชาติของประเทศต่าง ๆ กรุณาคลิกดูได้จากเว็บไซต์นี้

            การเฉลิมฉลองวันชาติไทย ปี 2563

          วันชาตินับเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของประเทศ ดังนั้น ในแต่ละปีเมื่อวันชาติเวียนมาบรรจบ แต่ละประเทศจะมีงานเฉลิมฉลองวันชาติกันอย่างยิ่งใหญ่ แต่ถ้าปีใดเป็นปีสำคัญเป็นพิเศษ การเฉลิมฉลองก็จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปี อย่างเช่น วันชาติไทยตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ ฯ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ามกลางเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนหลายแสนคนคอย และได้เปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องท้องสนามหลวง

3.วันชาติของประเทศชั้นนำ

          การได้ทราบว่าวันชาติของประเทศใด ตรงกับวันใด และเพราะเหตุใดจึงกำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันชาติของตน ก็จะทำให้เรามองเห็นความเป็นมาของชาติหรือประเทศนั้นได้อย่างรวดเร็ว

           ประเทศในโลกนี้ มีจำนวนมากที่เคยเป็นดินแดนอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจมาก่อน ครั้นเมื่อได้รับอิสรภาพก็มักจะกำหนดวันที่ได้รับเอกราชเป็นวันชาติของตน

          ประเทศชั้นนำของโลก ในบทความนี้หมายถึงประเทศที่มีขนาดจีดีพีอยู่ในลำดับต้น ๆ ของโลก โดยเรียงลำดับตามขนาดจีดีพี ปี 2019 อันดับ 1-15 คือ

            3.1 สหรัฐอเมริกา

            วันชาติ คือ วันที่ 4 กรกฎาคม ตรงกับวันประกาศอิสรภาพจากบริเตนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776

ธงชาติสหรัฐอเมริกา (Wikipedia, Flag of the United States, 30th November 2020)
ธงชาติสหรัฐอเมริกา (Wikipedia, Flag of the United States, 30th November 2020

          3.2 จีน (People’s Republic of China)

          วันชาติ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ตรงกับวันประกาศตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Proclamation of the People’s Republic of China) เมื่อปี ค.ศ.1949

ธงชาติจีน (Wikipedia, Flag of China, 30th November 2020)
ธงชาติจีน (Wikipedia, Flag of China, 30th November 2020)

          3.3 ญี่ปุ่น

            วันชาติ คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันสร้างชาติ(National Foundation Day) ในยุคจักรพรรดิพระองค์แรก คือ สมเด็จพระจักรพรรดิจิมมุ (Jimmu) ซึ่งได้เสด็จครองราชย์ ณ กรุงยามาโตะ เมื่อ 660 ปี ก่อนคริสตกาล (660 BC)

ธงชาติญี่ปุ่น (Wikipedia, Flag of Japan, 30th November)
ธงชาติญี่ปุ่น (Wikipedia, Flag of Japan, 30th November)

          3.4 เยอรมัน (Germany)

          วันชาติ คือ วันที่ 3 ตุลาคม ตรงกับวันรวมประเทศเยอรมันตะวันออกเข้ากับประเทศเยอรมันตะวันตก เมื่อปี ค.ศ.1990

          3.5 สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

          วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน

          3.6 อินเดีย

            วันชาติ คือ วันที่ 26 มกราคม ตรงกับวันที่อินเดียได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปีค.ศ. 1950 หลังจากได้รับอิสรภาพจากจักรวรรดิบริเตน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1947

          3.7 ฝรั่งเศส

            วันชาติ คือ วันที่ 14 กรกฎาคม ตรงกับวันทลายคุกบัสติล (Bastille) ในการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789

          3.8 อิตาลี

            วันชาติ คือวันที่ 2 มิถุนายน ตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นสาธารณรัฐ เมื่อปี ค.ศ.1946

          3.9 แคนาดา

            วันชาติ คือวันที่ 1 กรกฎาคม ตรงกับวันตั้งเป็นสาธารณรัฐจากอาณานิคมของบริเตนสามแห่ง (Creation of a federal Canada from British colonies ) เมื่อปี ค.ศ. 1867

          3.10 เกาหลีใต้

            วันชาติ คือ วันที่ 1 มีนาคม ตรงกับวันที่ได้อิสรภาพจากจักรวรรดิญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ.1919

        3.11 รัสเซีย

            วันชาติ คือวันที่ 12 กรกฎาคม ตรงกับวันประกาศตั้งสหพันธรัฐรัสเซีย ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1990

       3.12 บราซิล

            วันชาติ คือ วันที่ 7 กันยายน ตรงกับวันได้รับอิสรภาพจากโปรตุเกส เมื่อปี ค.ศ.1822

       3.13 ออสเตรเลีย

วันชาติ คือ วันที่ 26 มกราคม ตรงกับวันที่สร้างนครซิดนีย์ ซึ่งเป็นเมืองแรกที่ชาวยุโรปได้ไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย เมื่อปี ค.ศ.1788

        3.14 สเปน

            วันชาติ คือ วันที่ 12 ตุลาคม ตรงกับวันที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) ค้นพบทวีปอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1492

          3.15 อินโดนีเซีย

            วันชาติ คือ วันที่ 17 สิงหาคม ตรงกับวันประกาศอิสรภาพจากญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ.1945

4.วันชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน

          นจำนวนประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตก ดังนั้น ทุกประเทศยกเว้นประเทศไทย จึงกำหนดเอาวันได้รับอิสรภาพเป็นวันชาติของประเทศ

            วันชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน เรียงตามขนาดจีดีพีปี 2019 มีดังนี้

            4.1 อินโดนีเซีย

          วันชาติ คือวันที่ 17 สิงหาคม ตรงกับวันประกาศอิสรภาพจากการยึดครองของญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี ค.ศ.1945

            4.2 ไทย

                วันชาติ คือ วันที่ 5 ธันวาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ ฯ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธงชาติไทย แสดงความเป็นเอกราชขอไทย
(วิกิพีเดีย, ธงชาติไทย, 30 พฤศจิกายน 2563)

            4.3 ฟิลิปปินส์

          วันชาติ คือ วันที่ 12 มิถุนายน ตรงกับวันที่ได้ประกาศอิสราภาพจากสเปนเมื่อปี ค.ศ.1898

            4.4 สิงคโปร์

          วันชาติ คือวันที่ 9 สิงหาคม ตรงกับวันที่ได้แยกออกจามาเลเซีย มาเป็นประเทศใหม่ เมื่อปี ค.ศ.1965

            4.5 มาเลเซีย

          วันชาติ คือวันที่ 16 กันยายน ตรงกับวันที่ได้มีการรวมสหพันธรัฐมลายา บอร์เนียวเหนือ ซาราวัก และสิงคโปร์เข้าเป็นประเทศเดียวกัน ใช้ชื่อประเทศใหม่ว่า มาเลเซีย เมื่อปี ค.ศ.1963

            4.6 เวียดนาม

          วันชาติ คือวันที่ 2 กันยายน ตรงกับวันได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสและการยึดครองของญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.1945

            4.7 เมียนมาร์

          วันชาติ คือ วันที่ 4 มกราคม ตรงกับวันที่ได้รับอิสรภาพจากจักรวรรดิบริเตน เมื่อปี ค.ศ.1948

            4.8 กัมพูชา

          วันชาติ คือวันที่ 8 พฤศจิกายน ตรงกับวันที่ได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศส เมื่อปีค.ศ.1953

            4.9 ลาว

          วันชาติ คือ วันที่ 2 ธันวาคม ตรงกับวันที่ได้ประกาศจัดตั้งเป็นประเทศสาธารณรัฐของประชาชน (The People’s Republic) เมื่อปี ค.ศ.1975

            4.10 บรูไน                                                    

            วันชาติ คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันของการฉลองการได้รับอิสรภาพจาก สหราชอาณาจักร เมื่อปี ค.ศ.1984 ภายหลังได้รับอิสรภาพแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1984

5.สรุป

          เอกราช ของชาติ คือ ชีวิตของประเทศ ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ ประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจมาก่อน พอได้รับอิสรภาพ จึงมักเลือกเอาวันที่ได้รับอิสรภาพเป็นวันชาติของประเทศ เพราะวันที่ได้รับอิสรภาพ เปรียบเสมือนวันเกิดใหม่ของประเทศ

            แต่ถ้าประเทศใดไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจมาก่อน การกำหนดว่าวันใดสมควรจะถือเป็นวันชาติ ก็ขึ้นอยู่กับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ

            คนไทยควรจะภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจใด  เราจึงไม่มีวันที่เรียกว่า วันได้รับเหมือนอย่างประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคม แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไทยเราได้กำหนดเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ ฯ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติพร้อมกันไปด้วย

            สำหรับความเห็นเพิ่มเติม กรุณาติดตามได้ใน คุยกับดร.ชา ท้ายบทความนี้

คุยกับดร.ชา

          คู่สนทนาของผมในวันนี้ คือ คุณกัลยา (ชื่อสมมุติ)

           คุณกัลยาเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกับผม ในขณะเดียวกันก็เป็นลูกศิษย์ปริญญาโท รามคำแหง ของผมด้วย เธอเป็นคนทำงานเก่งและเรียนหนังสือเก่ง มีความคุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดี

            “สวัสดี คุณกัลยา วันนี้ อาจารย์อยากจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง อิสรภาพของชาติ กับวันชาติสักหน่อย ” ผมทักทายและชวนคุยเข้าประเด็นทันที

            “สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดิฉันพร้อมแล้ว ขอเชิญอาจารย์กำหนดประเด็นเลย” คุณกัลยาทักทายผมตอบ

            “ถ้าเช่นนั้น อาจารย์ขอถามในประเด็นแรกเลยว่า อิสรภาพของชาติ มีความสำคัญต่อประเทศแต่ละประเทศเพียงใด และทำไมจึงต้องรักษาอิสรภาพของชาติไว้ ” ผมเริ่มเปิดประเด็นแรก

          “ ดิฉันมีความเห็นเป็นเกี่ยวกับความสำคัญของเอกราชของชาติ คือ

            ชาติใดไม่มีอิสรภาพ ก็เท่ากับความเป็นชาติได้ตายไปแล้ว เพราะต้องถูกปกครองโดยชาติอื่น และดินแดนของชาตินั้นก็จะกลายเป็นดินแดนของชาติที่มีอำนาจปกครอง

            ดังนั้น การทำนิติกรรมสัญญาระหว่างรัฐหรือประเทศ ชาติที่ตกเป็นเมืองขึ้นเขาก็จะไม่สามารถทำได้  เพราะอำนาจดังกล่าวตกเป็นของเจ้าอาณานิคมเสียแล้ว

            ส่วนอีกคำถามหนึ่งว่า ทำไมต้องรักษาอิสรภาพของชาติไว้ ดิฉันคิดว่า องค์ประกอบของรัฐข้อสุดท้ายคือ การที่จะเรียกดินแดนใดว่า เป็นรัฐได้ ดินแดนแห่งนั้น ต้องมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง เพราะถ้าขาดอำนาจอธิปไตยลงเมื่อใด ความเป็นรัฐก็จะสิ้นสุดลงทันที ” คุณกัลยาตอบรวดเดียวเลยไม่รอให้ผมถามซ้ำอีก

            “ก็ชัดเจนดีนะคุณกัลยา ขอถามประเด็นที่สอง เมื่อตกเป็นเมืองขึ้นของนักล่าอาณานิคม รูปแบบการบริหารประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ” ผมถามลึกเข้าไปอีก

          “ ถ้าเราตกเป็นเมืองขึ้นเขาแล้ว อำนาจตัดสินใจหรือสั่งการต่าง ๆ เขาจะเป็นผู้กำหนดตามใจของเขาเลย

            โดยเขาอาจจะยอมให้คนของประเทศเราปกครองประเทศต่อไป แต่ก็เป็นเพียงหุ่นเชิดให้เขา เพราะต้องทำตามนโยบายและคำสั่งของเขาทั้งหมด เขาอยากได้อะไรก็ต้องยอมเขาหมด ไม่มีทางขัดขืน

            หรือเขาอาจจะตั้งคนของเขามาปกครองประเทศของเราเอง ในรูปแบบของผู้สำเร็จราชการแทนก็ได้ ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่า เขาเลือกที่จะบริหารแผ่นดินของเราด้วยตัวของเขาเอง ” คุณกัลยาตอบแบบเศร้า ๆ เล็กน้อย

            “ เราโชคดีนะ คุณกัลยา ที่ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของเขา ไม่เช่นนั้นเราก็คงต้องก้มหน้ารับกรรม เป็นทาสของเขา ” ผมกล่าวเสริม

            “ใช่ค่ะ อาจารย์ ที่เป็นเช่นนี้ ก็เป็นเพราะพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงใช้พระสุขุมคัมภีรภาพรักษาอิสรภาพของชาติไทยไว้ให้ลูกหลานอย่างพวกเรา ๆ ได้อยู่สุขสบายตราบเท่าทุกวันนี้

            ดิฉันรู้สึกเสียดายที่คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย มีแต่คิดจะเอาอย่างฝรั่งมังค่า โดยไม่ดูรากเหง้าของตนเองว่า มีความเจริญและดีงามเพียงใด

            ดิฉันทราบมาว่า ประเทศอเมริกาเขาให้ความสำคัญในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาก ทั้ง ๆ ที่เขาเพิ่งสถาปนาประเทศขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1776 ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเพียง 6 ปี เท่านั้นเอง ” คุณกัลยากล่าวสรุปได้อย่างน่าฟัง

            “ดีเยี่ยมเลย ความเห็นในตอนสุดท้ายของคุณกัลยา วันนี้ขอบคุณมากนะ มีโอกาสค่อยคุยกันใหม่ ”ผมกล่าวชมเชยพร้อมกับขอบคุณ

          “ ด้วยความยินดีค่ะ อาจารย์”

ดร.ชา

          30/11/20

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 2

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 3

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 5

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

6 COMMENTS

  1. ขอบคุณ คุณกัลยาที่ได้มาแบ่งปันความรู้ค่ะ

  2. ถ้าพูดถึงพม่า นึกถึง นางอองซาน ซูจี
    ถ้าพูดถึงเขมร นึกถึง นายกฮุนเซน ค่ะอาจารย์
    ขอบคุณอาจารย์ที่นำความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์มาให้อ่านอีกครั้งค่ะ

  3. อาจารย์คะ หนูเกือบลืมประเทศติมอร์ ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียหรือแยกตัวออกจากติมอร์
    ขอบคุณค่ะ

  4. หรือแยกตัวออกมาจากอินโดนีเซีย คะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: