73 / 100

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 5 ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม   โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 5 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 5 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 5 ที่น่าสนใจ บุคคลหมายเลข 5 กับการเป็นอัครมหาบุรุษของโลกยุคปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 5 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 5  สรุปและข้อเสนอแนะ

อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ไว้เบื้องต้นแล้ว

1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 5

          บุคคลหมายเลข 5 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที 5,14 และ 23 ของแต่ละเดือน

            ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 5 ชอบคิดประดิษฐ์ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ ชอบการสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทุกระดับชั้น ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ประชาชนและบุคคลทั่วไป

2.ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 5

          ผมได้มีโอกาสเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 5 มาเป็นเวลาช้านาน บางคนเป็นผู้บังคับบัญชา บางคนเป็นเพื่อน บางคนเป็นญาติสนิท จึงพอจะสรุปอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 5 ได้ดังนี้

            บุคคลหมายเลข 5 เป็นบุคคลที่มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน เป็นคนที่ชอบการต้อนรับผู้คนด้วยอัธยาศรัยไมตรีอันดี ทำให้เป็นที่รักใคร่ของผู้ที่รู้จักคุ้นเคย เป็นคนเก่งในด้านการประชาสัมพันธ์ และเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมาก

3.ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 5 ที่น่าสนใจ

3.1 พระมหากษัตริย์ไทย

พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีจำนวน 10 พระองค์ ที่ทรงมีวันพระราชสมภพเป็นบุคคลหมายเลข 5 มีจำนวน 1 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   บรมนาถบพิตร  ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 ณ เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาจูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

3.2 นายกรัฐมนตรีไทย

● จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 เป็น 8 สมัย เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2440 เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 8 สมัย รวมระยะเวลา 14 ปี 11 เดือน

● พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นากรัฐมนตรีคนที่ 17 เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2463

● ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 12 เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2450

● นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี คนที่ 14 เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2470

      3.3 ผู้นำระดับโลก

            มีประธานาธิบดีอเมริกาจำนวน 4 คนที่เป็นบุคคลหมายเลข 5 จำนวน 5 คน คือ

            ● แวน บุเรน (Van Buren) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 8 เกิดวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.1782

            ●แฟรงคลิน เพียซ  (Franklin Piece) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่14 เกิดวันที 23 พฤศจิกายน ค.ศ.1804

            ●เจมส์ บูชานัน  (James Buchanan) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 15 เกิดวันที่ 23 เมษายน ค.ศ.1791

            ●เชสเตอร์ เอ. อาร์เธฮร์  (Chester A. Arthur) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 21 เกิดวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.1829

            ●โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 45 ซึ่งเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคนปัจจุบัน  เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.1946

โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีอเมริกาคนปัจจุบัน เป็นบุคคลหมายเลข 5
โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีอเมริกาคนปัจจุบัน เป็นบุคคลหมายเลข 5

          ขอให้ท่านผู้อ่านสังเกตดูว่า โดนัลด์ ทรัมป์ สามารถสร้างกระแสข่าวให้คนทั่วโลกติดตามได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม นับได้ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นคนเก่งในด้านการประชาสัมพันธ์ที่สามารถแย่งพื้นที่ข่าวได้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปลายปีนี้ จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ จะดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ก็ยิ่งจำเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของตนให้โดดเด่นในทุกวิถีทาง

4.บุคคลหมายเลข 5 กับการเป็นอัครมหาบุรุษของโลกยุคปัจจุบัน

          ในอดีตมีนักเชียนชาวอังกฤษชื่อ เอช.จี. เวลส์ (H.G.Wells, 1846-1946) ได้กล่าวยกย่องบุคคลให้เป็นอัครมหาบุรุษของโลก จำนวน 6 คน คือ

          ● พระพุทธเจ้า พระบรมศาสดา

          ● พระเจ้าอโศกมหาราช สมเด็จพระจักรพพรรดิอินเดียผู้ยิ่งใหญ่ในยุคโบราณ ผู้เผยแผ่พระศาสนาให้กว้างไกลออกไปทุกทิศทาง รวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมิ ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นฝึกแผ่นมั่นคงจนกระทั่งทุกวันนี้

          ● โสกราตีส (Socrates) นักปรัชญากรีกโบราณ ยุค 400 ปี ก่อนคริสตกาล ผู้วางรากฐานปรัชญาตะวันตก

          ● อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญากรีกโบราณ เป็นศิษย์เอกของเพลโต (Plato) และเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช กษัตริย์กรีกผู้ยิ่งใหญ่

          ● โรเจอร์ เบคอน (Roger Bacon) นักปรัชญาอังกฤษยุคกลาง

          ● อับราฮัม ลินคอห์น (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 16 ผู้ประกาศเลิกทาสในอเมริกา จนทำให้เกิดสงครามกลางเมืองอเมริกาเป็นเวลายาวนานร่วม 6 ปี และทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายในสงครามร่วม 655,000 คน

            แต่ถ้า เอช.จี.เวลส์ มีชีวิตยาวนานมาจนถึงยุคปัจจุบัน เขาคงยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   เป็นอัครมหาบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ของโลก ลำดับที่ 7 เป็นแน่แท้ เพราะยังไม่มีบุคคลหรือพระองค์ใดได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดในที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติและถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเพื่อถวายความเคารพและความไว้อาลัย เมื่อปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงเป็นบุคคลหมายเลข 5 และบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   ทรงเป็นบุคคลหมายเลข 5 และบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน

          นายบันคีมูน (Ban Ki-moon)  เลขาธิการองค์การสหประชาชาติในขณะนั้นนได้กล่าวถวายพระเกียรติยศอบ่างสูงสุดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไม่เพียงแต่เป็นที่เคารพรักของพสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพเทิดทูนจากคนทั่วโลกด้วย

5.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคคลหมายเลข 5

          บุคคลหมายเลข 5 เป็นบุคคลที่อยู่ตรงกลางของบุคคลทั้ง 9 หมายเลข นับว่าเป็นจุดแข็งในเบื้องต้น ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทุกระดับชั้น หรือบุคคลทุกหมายเลข การสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปตามธรรมชาติของบุคคลหมายเลข 5 ไม่ต้องฝืน

            เท่าที่ผมเคยเห็นเพื่อนหลายคนที่เป็นบุคคลหมายเลข 5 ที่มีโอกาสได้เป็นหน้าห้องหรือเลขานุการข้าราชการระดับสูง นับว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี คนที่มาติดต่อไม่เครียด เพราะเจ้าตัวไม่ได้แสดงการใช้อำนาจ มีแต่แสดงความเป็นมิตรให้ความช่วยเหลือผู้มาติดต่ออย่างดี และสุดท้ายตัวเขาก็เจริญก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งระดับสูงเช่นเดียวกัน

            อย่างไรก็ดี การที่บุคคลหมายเลข 5 เปิดประตูรับบุคคลทุกหมายเลขหรือทุกระดับชั้น ก็อาจจะเป็นปัญหาในแง่ของการสร้างภาระให้ตนเองมากจนเกินสมควร ถ้าหากไม่รู้จักกำหนดขอบเขต หรือไม่ก็อาจจะถูกกล่าวหาจากผู้เกี่ยวข้องว่า จุ้นไปเสียทุกเรื่อง

6. การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 5

          หากใครได้มีความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 5 ถือได้ว่า ไม่มีปัญหายุ่งยากอะไร เพราะเป็นบุคคลที่มีความเป็นมิตร เข้าได้กับบุคคลทุกระดับชั้นอยู่แล้ว

          6.1 กรณีบุคคลหมายเลข 5 เป็นผู้บังคับบัญชา

            ผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 5 ไม่มีนิสัยกดดันผู้ใต้บังคับบัญชา แต่จะใช้ความเป็นเองในการสั่งงาน และประสานงาน การประชุมที่มีบุคคลหมายเลข 5 เป็นประธาน พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนหรือทุกฝ่าย ทำให้บรรยากาศไม่เครียด มติที่ประชุมจะสอดคล้องกับความต้องการส่วนใหญ่ของที่ประชุม

          6.2 กรณีบุคคลหมายเลข 5 เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

            หากท่านมีผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นบุคคลหมายเลข 5 ถือว่า ท่านโชคดี เพราะท่านจะได้นักประสานงานชั้นยอดอยู่ใกล้ตัวท่าน ดังนั้น งานหรือภารกิจใด ที่จำเป็นต้องใช้ความสามารถในการประสานงานเป็นพิเศษ ขอให้พิจารณามอบหมายบุคคลหมายเลข 5

          นอกจากมีความสามารถในการประสานงานอย่างเยี่ยมยอดแล้ว บุคคลหมายเลข 5 จะเก่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เพราะเป็นผู้ทีมีความสามารถในการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

7.สรุปและข้อเสนอแนะ

          บุคคลหมายเลข 5 เป็นหมายเลขที่อยู่ตรงกลางของบุคคลทั้ง 9 หมายเลข จึงมีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะดีเด่นในด้านมนุษยสัมพันธ์สามารถเข้าได้กับบุคคลทุกหมายเลข เป็นคนที่คล่องแคล่ว นอกจากนี้ยังชอบคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ

          บุคคลหมายเลข 5 เป็นคนที่มีทักษะในด้านการประชาสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงาน

          อย่างไรก็ตาม การเป็นคนคล่องแคล่วและสามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับชั้น หากไม่มีขอบเขตก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้ตนเองหรืออาจจะถูกมองว่า จุ้นไปเสียทุกเรื่อง

          ท่านหรือบุคคลรอบข้าง มีใครเป็นบุคคลหมายเลข 5 ไหม ถ้ามีก็ถือว่า โชคดีนะ

          พบกันใหม่ในบทความต่อไป บุคคลหมายเลข 6 ผู้มีเสน่ห์

          ขอบคุณนะครับ

          20/05/20

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 2

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 3

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 5

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

6 COMMENTS

 1. เยี่ยมค่ะอาจารย์

 2. ประธานาธิบดีทรัมป์ แตกต่างจากนิสัยที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะ อาจารย์

  1. ทรัมป์ เป็นนักการเมือง การแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกแต่ละครั้งย่อมหวังผลทางการเมือง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ
   ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจเรา เพราะเราคงไม่ใช่กลุ่มบคคลเป้าหมายของทรัมป์

  1. ถ้าผู้หมวด คิดว่า อุปนิสัยของตนคล้ายบุคคลหมายเลข 5 มากกว่าบุคคลที่เป็นหมายเลขจริง ๆ ขอตนเอง ก็น่าจะตรวจสอบดูว่า วันเกิดจริง ๆ ของผู้หมวดคือวันที่เท่าใดแน่
   ที่พูดเช่นนี้ เพระามีหลายคนที่วันที่เกิดในทะเบียนบ้าน ไม่ตรงกับวันที่ที่เกิดจริง ๆ ก็มี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: