78 / 100

“ รูปแบบการปกครองอังกฤษ  ” นับเป็นบทความลำดับที่ 7 ของหมวด 13 เรื่องเล่า หนังสืออีบุ๊ค จะกล่าวถึง ความนำ คำโปรยหนังสือ ขนาดหนังสือ เนื้อหาหนังสือ  แผนภาพประกอบ  การทดลองอ่าน และสรุป

            อนึ่ง หนังสืออีบุ๊ค เล่มล่าสุดก่อนหน้านี้ ของผมคือ ฝึกนั่งสมาธิเพื่อคลายทุกข์ ด้วยตนเอง

ปกหนังสือ รูปแบบการปกครองอังกฤษ
ปกหนังสือ รูปแบบการปกครองอังกฤษ

1.ความนำ

การจะเข้าใจในระบบตำรวจของประเทศใดประเทศหนึ่งว่า ทำไมจึงใช้ระบบตำรวจแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นประเทศรัฐรวมอย่างสหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐเยอรมนี หรือประเทศรัฐเดี่ยวอย่าง อังกฤษหรือ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาทำความเข้าใจในรูปแบบการปกครองของประเทศนั้น ๆ ก่อน  เพราะรูปแบบการปกครองและระบบตำรวจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

หลายท่านอาจจะสนใจในระบบตำรวจอังกฤษว่า ทำไมตำรวจอังกฤษจึงใกล้ชิดและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนมากกว่าตำรวจไทย ดังนั้น เพื่อสนองความอยากรู้ของท่านผู้อ่าน ผมจึงตัดสินใจทำหนังสืออีบุ๊ค ประเภทเรื่องเล่าขึ้นมาชุดหนึ่ง คือ รูปแบบการปกครองและระบบตำรวจอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 2 เล่ม

สำหรับเล่มที่กำลังอยู่ในมือของท่านนี้ คือเล่มแรก รูปแบบการปกครองอังกฤษ

หวังว่า อีบุ๊คเล่มนี้คงจะพอช่วยปูพื้นฐานให้ท่านผู้อ่านเข้าใจรูปแบบการปกครองของอังกฤษได้ตามสมควร ก่อนที่จะได้อ่านหนังสืออีบุ๊ค ระบบตำรวจอังกฤษ ดังจะได้นำเสนอเป็นเล่มที่สองต่อไป ในระยะเวลาไม่นานนัก

2.คำโปรยของหนังสือ รูปแบบการปกครองอังกฤษ

แผนที่สหราชอาณาจักร (Wikipedia,, United Kingdom, 10th June 2022.)
แผนที่สหราชอาณาจักร(Wikipedia,, United Kingdom, 10th June 2022.)

การจะทำความเข้าในในระบบตำรวจของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจในรูปแบบการปกครองของประเทศนั้นก่อน เพราะรูปแบบการปกครองคือ ระบบใหญ่ของประเทศ ส่วนระบบตำรวจคือระบบย่อยของประเทศ จะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองประเทศ

          การกำหนดระบบตำรวจโดยไม่คำนึงถึงความสอดคล้องกับรูปแบบการประเทศ มักจะก่อให้เกิดปัญหาในแง่ที่ตำรวจอาจจะมีอำนาจอิสระมากจนเกินไป เพราะไม่มีระบบการตรวจสอบหรือถ่วงดุลให้ถูกต้องและเหมาะสมเหมือนอย่างอารยประเทศ

3.ขนาดหนังสือ

หนังสืออีบุ๊คเล่มนี้ เป็นหนังสือในรูปแบบ PDF ขนาด A5      ความยาวไม่มากเพียง 153 หน้า นับว่า เป็นหนังสือขนาดกะทัดรัด เมื่อเปรียบเทียบกับหนังสืออีบุ๊คของผมอีกจำนวน 4 เล่มที่ได้วางจำหน่ายทางตลาดออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้ว คือ

3.1 สนุกกับมนุษยสัมพันธ์ด้วยเลข 1-9

    3.2 อาชีพปลัดอำเภอนี้ดี 

       3.3 สั่งจิตใต้สำนึก เพื่อความสุข และความสำเร็จ   

                3.4 ฝึกนั่งสมาธิเพื่อคลายทุกข์ ด้วยตนเอง

4. เนื้อหาหนังสือ

         เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

          4.1 ส่วนที่หนึ่ง รูปแบบการปกครองของ สหราชอาณาจักร    

                     ส่วนที่หนึ่งนี้ มีจำนวน 3 บท คือ

4.1.1ทำความรู้จัก สหราชอาณาจักร                                          

4.1.2.รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร                                      

4.1.3.รูปแบบการปกครองของสหราชอาณาจักร                                    

          4.2 ส่วนที่สอง การปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ

          ส่วนที่สองนี้ มีจำนวน 5 บท คือ  

4.2.1.รูปแบบและระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ                  

4.2.2.รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของสามแคว้น                   

4.2.3.รูปแบบการบริหารงานท้องถิ่นของอังกฤษ                          

4.2.4.ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นของอังกฤษ                   

4.2.5.วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรูปแบบการปกครองของอังกฤษ-ไทย

5.แผนภาพประกอบ    

        หนังสือเล่มนี้ มีแผนภาพประกอบ เพื่อช่วยให้อ่านเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น จำนวน 9 แผนภาพ คือ                                            

แผนภาพที่ 1-ส่วนประกอบของสหราชอาณาจักร                                        

แผนภาพที่ 2-รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร                                          

แผนภาพที่ 3-รัฐสภา สหราชอาณาจักรและสภาแคว้น                                

แผนภาพที่ 4-รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ รูปแบบหลัก          

แผนภาพที่ 5-รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ รูปแบบพิเศษ        

แผนภาพที่ 6-ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นสองชั้นของอังกฤษ                    

แผนภาพที่ 7-ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นเดียวของอังกฤษ                   

แผนภาพที่ 8-รูปแบบการปกครองมหานครลอนดอน                                   

แผนภาพที่ 9-รูปแบบการบริหารท้องถิ่นของอังกฤษ

6.การทดลองอ่าน       

        หากท่านใด สนใจอยากจะทดลองอ่านหนังสืออีบุ๊คเล่มนี้ กรุณาเข้าไปทดลองอ่านได้ในเว็บไซต์จำนวน 3 เว็บไซต์ ข้างล่างนี้ โดยใช้คำค้นว่า “ดร.ชา 369” หรืออาจจะคลิกที่ชื่อเว็บไซต์ทั้งสามข้างล่างนี้ก็ได้ ระบบจะนำท่านไปสู่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ทันที

        www.ookbee.com

          www.mebmarket.com

          www.se-ed.com

ภาพปกอีบุ๊ค เล่มที่ 4
ภาพปกอีบุ๊ค เล่มที่ 4

7.สรุป

        หนังสืออีบุ๊คเล่มนี้ เหมาะสำหรับท่านที่อยากจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของ สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจชั้นนำของโลกประเทศหนึ่ง ทั้งรูปแบบการปกครองในระดับชาติ รูปแบการปกครองในระดับแคว้น และรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะประโยชน์ในการปูพื้นฐานในการศึกษาทำความเข้าใจในระบบตำรวจอังกฤษ ซึ่งมีกำหนดจะนำออกเผยแพร่ภายในระยะเวลาไม่นานนัก

          ขอขอบคุณทุกท่านที่จะกรุณาให้ความสนใจในหนังสือเล่มนี้

ดร.ชา 369

10/06/22

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 2

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 3

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 5

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: