65 / 100

ก่อนจะถึงวันปฐมฤกษ์ของการนำบทความลงโพสต์ในเว็บไซต์ รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ(Collections of Stories: Fun and Creative Experiences of Administrative Officials) คือ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563  ผมดร.ชา ในฐานะผู้เขียนบทความและผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่าน ทราบ ได้แก่ ภูมิหลังและ แรงบันดาลใจ ตลอดจนประเภทของบทความ กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางในการเขียนบทความ

       

ภาพเด็กเล่นสนุกในป่าอย่างมีความสุขและสนุก
ภาพเด็กเล่นในป่าอย่างมีความสุขและสนุก

           

ภูมิหลัง

          ผมเคยรับราชการเป็นนักปกครอง นับตั้งแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 และได้มีความเจริญก้าวหน้าในราชการขึ้นไปตามลำดับ ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอและหลายจังหวัด เป็นเวลายาวนานร่วม 14 ปี ก่อนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นปลัดจังหวัด  และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2554 รวมอายุราชการทั้งสิ้น 42 ปี (รวมอายุราชการวันทวีคุณอีก 5 ปีด้วย)

            เคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรปริญญาโท ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลายาวนานถึง 9 ปี ระหว่างปีพ.ศ.2552-2561 ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอิสระ  ขณะนี้มีผลงานการเขียนลงโพสต์เป็นประจำในเว็บไซต์ เล่าเรื่อง รัฐธรรมนูญอเมริกา แบบสี่มิติ  (https://drchar.home.blog)

แรงบันดาลใจ 

ดอกทานตะวัน หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ในตอนเช้า แสดงให้เห้นพลังบวก
ดอกทานตะวัน หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในตอนเช้า เพื่อรับพลังจากแสงอาทิตย์

        ผมต้องการใช้เวลาว่างหลังจากการเกษียณอายุราชการ มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในรูปแบบที่ผมชอบและมีความถนัด กล่าวคือ ผมเป็นชอบอ่านหนังสือและเขียนหนังสือ   ซึ่งเป็นงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมาก และไม่ต้องเดินทางออกไปทำงานนอกบ้าน นับเป็นแนวทางป้องกันมิให้ผู้สูงอายุอย่างผมเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้ผมรู้สึกว่า วันและเวลาในแต่ละวันได้ผ่านไปอย่างมีความสุข สนุก เพลิดเพลิน และไม่น่าเบื่อหน่าย

ประเภทของบทความ

บทความที่จะนำลงโพสต์ใน รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ จัดอยู่ในประเภทสาระคดีที่แทรกความบันเทิง พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจและแนะนำกลยุทธ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในสไตล์นักปกครอง

แม้บทความเหล่านี้ จะไม่ใช่บทความทางวิชาการ แต่ก็มิได้หมายความว่า ไม่ใช้ได้ใช้หลักวิชาการมาเขียนบอกเล่าเสียเลย เพียงแต่พยายามจะบอกเล่าด้วยภาษาที่ผู้อ่านน่าจะเข้าใจง่าย

การมองโลกในแง่บวก ทำให้เกิดความสุข จากความสุขจะนำไปสู่ความสนุก และความคิดสร้างสรรค์ แม้บางเรื่องราวในอดีต ผมอาจจะเคยมองในแง่ลบมาก่อนก็ตาม นี่คือทิศทางของการเขียนบทความ

กลุ่มเป้าหมาย

รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียนและเตรียมหางานทำ ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ  กล่าวคือ ผู้ทีอยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียนและเตรียมหางานทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่กำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ จะได้ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับราชการเป็นนักปกครอง ในตำแหน่งปลัดอำเภอ

            ผู้ที่่อยู่ในวัยทำงาน จะได้ทราบกลยุทธ์บางอย่างรวมทั้งแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จที่ไม่อาจหาอ่านได้ในตำราเล่มใด แม้ว่าอาจจะเป็นเพียงการสร้างแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ก็ตาม แต่เบื้องหลังของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ย่อมเริ่มต้นด้วยความสำเร็จเล็ก ๆ ก่อนมิใช่หรือ

ส่วนผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ จะได้รับความเพลิดเพลิดในการอ่านเรื่องราวที่ย้อนเข้าไปในอดีตที่อาจจะตรงกับประสบการณ์ของท่าน ทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจหรือความสนุกเพลิดเพลินจำเริญใจ

แนวทางในการเขียนบทความ

ในการเขียนบทความแต่ละบท ผมจะเริ่มต้นด้วยการมองภาพใหญ่คือปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แล้วมองย้อนไปในอดีตซึ่งเป็นภาพเล็กเมื่อครั้งที่ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ด้วยมุมมองในเชิงบวกและผ่อนคลาย แล้วจึงนำมาเล่าเรื่องโดยการเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน พร้อมกับสอดแทรกความเห็นและข้อคิดอันน่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร ภาะผู้นำ กฎหมาย ศาสนา ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมต่างจังหวัดหรือส่วนภูมิภาค

            หากเราอยากเข้าใจในปัจจุบัน ต้องมองย้อนเข้าไปในอดีต เพราะอดีตคือที่มาของปัจจุบัน และอยากเราอยากทราบว่า อนาคตน่าจะมีแนวโน้มในทิศทางใด ก็ต้องเข้าใจในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันคือเส้นทางไปสู่อนาคต  ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือดับไปได้ลอย ๆ

            ด้วยเล่าเรื่องย้อนจากภาพใหญ่ในปัจจุบันไปสู่ภาพเล็กในอดีตซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผม เชื่อว่า จะทำให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจพร้อมกับความสนุกเพลิดเพลินและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์จากเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าได้เป็นอย่างดี

            ตัวอย่าง ปัจจุบัน ปีพ.ศ.2563 ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาโรคระบาด คือ โรคโควิด-19 หากนึกย้อนไปเมื่อประมาณปี พ.ศ.2546 ในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้เกิดโรคไข้หวัดนกระบาดอย่างรุนแรง  โดยผมจะเล่าเรื่องย้อนหลังให้เห็นบทบาทของนักปกครองในยุคนั้นในการต่อสู้เอาชนะไข้หวัดนก เป็นการเปรียบเทียบกับการต่อสู้เอาชนะโรคโควิด-19 ที่ทุกคนมองเห็นอยู่ในปัจจุบัน

สุดท้ายนี้ ผมดร.ชา ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาแวะชมเว็บไซค์ รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ และหวังว่า ท่านคงจะติดตามต่อไปเรื่อย ๆ

          ขอให้ทุกท่านโชคดี ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยทั่วหน้ากัน

ด้วยรักและเคารพท่านผู้อ่านทุกท่าน

ดร.ชา

21 มีนาคม 2563

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ และยอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวัน จนไม่อาจจะพยากรณ์ได้ว่า จะจบลงเมื่อใดและอย่างไร                    เพราะแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งชองโลกอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่อาจยับยั้งหรือแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในขณะนี้ ตรงกันข้าม…

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***) 3

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***)

81 / 100 Powered by Rank Math SEO “การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์ ” นับเป็นบทความลำดับที่ 15 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ เนื้อหาประกอบด้วย ความนำ การ ปล่อย วาง  คืออะไร ความทุกข์ใจเข้ามาทางช่องใดบ้าง การเจริญสมาธิและสติเพื่อการ ปล่อย วาง  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนายกฯ 8 ปี  สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว ผมได้เขียนบทความหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม…

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9) 4

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9)

81 / 100 Powered by Rank Math SEO นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด เป็นบทความลำดับที่ 9 ของหมวด 5 เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ  มีหัวข้อดังนี้ คือ ความนำ แนวคิดเบื้องต้นในการบริหารราชการแผ่นดิน นายกฯ คือ ใคร และมีความสำคัญอย่างไร  ทำไมต้องมีผู้รักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ การรักษาราชการแทนนายกฯ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกฯ วิเคราะห์แนวโน้มการใช้อำนาจของผู้รักษาราชการแทน นายกฯ สรุป ถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในขณะนี้ข่าวสารการเมืองของประเทศไทยที่กำลังเป็นที่สนใจของคนไทยทั่วประเทศ คงไม่มีข่าวใดน่าสนใจเท่ากับข่าวศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับเรื่องวาระดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีของนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: