66 / 100

การคิดบวก เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  การคิดสร้างสรรค์อาจเกิดจากจินตนาการหรือองค์ความรู้ โดยมีกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อหรือความกลัวบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์  ความคิดสร้างสรรค์มีกฎหมายคุ้มครองอย่างน้อย 2 ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คืออะไร

            ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดหรือไอเดียใหม่ ๆ ที่มีการคิดค้นขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่า แนวทางหรือวิธีการที่มีอยู่เดิม ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิลผล และความพึงพอใจของลูกค้า  หรือประชาชน

            หากเป็นการบริการสาธารณะ อย่างงานราชการ เป้าหมายหลักก็คือ งานหรือโครงการที่ทำด้วยความคิดสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ คือ การทำให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

            แต่ถ้าเป็นภาคธุรกิจ เป้าหมายย่อมอยู่ที่การสร้างกำไรสูงสุด นั่นคือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของลูกค้ามากกว่าเดิม หรือมากกว่าคู่แข่ง

ความคิดสร้างสรรค์ เกิดขึ้นได้อย่างไร

              เมื่อเผชิญปัญหา คนเราก็จะต้องหาวิธีหรือแนวทางในการแก้ปัญหา หากเห็นว่า แนวทางหรือวิธีการที่ใช้กันอยู่เดิม ๆ จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็จำเป็นต้องคิดหรือสร้างไอเดียใหม่ ๆ ขึ้นมา

            ความคิดสร้างสรรค์ อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ

ภาพถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงาม เป็นตัวอย่างผลงานจากความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง
ภาพถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงาม เป็นตัวอย่างผลงานจากความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง

            จินตนาการ (Imagination) คนที่ไม่มีจินตนาการ จะไม่สามารถคิดสร้างสรรค์ได้เลย   การจินตนาการ ก็คือการนึกภาพหรือสร้างภาพขึ้นมาในใจว่า ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากจะแก้ปัญหาด้วยแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ จะสามารถทำได้อย่างไร เช่น

             การจินตนาการว่า ทำอย่างไร คนเราจะบินได้อย่างนก ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างเครื่องบิน

            การจินตนาการว่า ทำอย่างไร คนเราจะเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างรถไฟ และรถยนต์

            การจินตนาการว่า ทำอย่างไรคนเราจะสามารถติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็ว แม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศหรือคนละมุมโลก  ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านดาวเทียม

            องค์ความรู้ (Knowledge)  ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทำให้มนุษย์สามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือ ระบบการทำงานหรือแนวทางการทำงานใหม่ ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาทดลองจากงานวิจัย

            ปัจจุบัน องค์ความรู้ ถือเป็นแหล่งที่มาหลักของความคิดสร้างสรรค์ เพราะมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ให้ความสำคัญของงานด้านวิจัย

กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

              ผมคิดว่า ไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่ก็ไม่ง่ายนัก ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ

            ข้อแรก เราต้องเชื่อว่า ทุกคนสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานของเรา

            ข้อสอง หมั่นตั้งคำถามว่า  นอกจากวิธีการที่ทำกันอยู่เดิม จะมีแนวทางหรือวิธีการอื่น ๆ ได้อีกไหม

            ข้อสาม ต่อจากนั้น ให้มีใจจดจ่อที่จะคิดค้นหาคำตอบ

            ข้อสี่ ปล่อยเวลาให้ความคิดได้ฟักตัว อย่างเพิ่งสรุปอะไรเร็วจนเกินไป

            ข้อห้า นำแนวทางหรือวิธีการทีคิดได้ไปทดลองหรือทดสอบปฏิบัติ

            ข้อสุดท้าย คือ มีการติดตามและประเมินผล จนเป็นที่พอใจ จึงนำไปใช้งานจริง

อุปสรรคของการสร้างความคิดสร้างสรรค์

             การคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

            อุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้คนเราขาดความคิดสร้างสรรค์ คือ

ภาพถ่ายโดย Andrea Piacquadio จาก Pexels    ความกลัวเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์
ภาพถ่ายโดย Andrea Piacquadio จาก Pexels ความกลัวเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์

            ประการแรก การเป็นคนชอบคิดลบ มองโลกในแง่ร้าย คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีทางออกหรือไม่มีทางแก้ไขได้

            ประการทีสอง การกลัวความล้มเหลว จึงไม่กล้าคิดสิ่งใหม่ ๆ

            ประการที่สาม ขาดเวลาในการคิดในเชิงคุณภาพ หรืออาจจะกล่าวอีกอย่างก็คือไม่ทุ่มเทเวลาในการคิดค้นนั่นเอง

            ประการที่สี่ การยึดมั่นในกรอบความคิดเดิมมากจนเกินไป เลยไม่กล้าสร้างกรอบความคิดใหม่ ๆ

            ประการที่ห้า การชอบคิดเอาเองว่า คงไม่มีความคิดอะไรใหม่ ๆ เลยไม่ยอมคิดต่อ

            ประการที่หก การชอบอ้างเหตุผลมากจนเกินไป เลยไม่กล้าคิดต่อ

            ประการสุดท้าย การมีความคิดฝังใจว่า ตัวเองเป็นคนไม่มีความคิดริเริ่ม

ความคิดสร้างสรรค์ มีกฎหมายคุ้มครองไหม

                การที่มีผู้คิดค้นความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมา มีกฎหมายคุ้มครองอย่างน้อย 2 ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

            กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์คุ้มครองงานประเภทงานวรรณกรรม และงานศิลปะต่าง ๆ ที่มีผู้คิดค้นหรือเขียน หรือทำขึ้นมา

            หากใครฝ่าฝืน ก็อาจจะถูกดำเนินคดี ทั้งทาอาญาและทางแพ่ง ฐานละเมิดลิขสิทธิ

                เมื่อมีการคิดค้นความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมาได้แล้ว หากเรื่องใด เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์  จะเป็นนวัตกรรม  ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิศวกรรมเป็นพื้นฐานในการคิดค้นงานที่จะสามารถนำไปจดทะเบียนสิทธิบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์    การจดทะเบียนสิทธิบัตร จะทำให้สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นได้ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย หากมีผู้ใดละเมิด ก็อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง       

สรุป

            ดังนั้น หากประเทศไทยต้องการจะก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือการเป็นประเทศไทย ยุค 4.0 ก็จะต้องทุ่มเทสร้างนวัตกรรมอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยมีนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นของตนเองให้มากที่สุด

            การนำเข้าเทคโนโลยี เพราะไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ทำให้ทุนการผลิตสูง และสินค้าไทยดูล้าสมัย ไม่เป็นที่นิยมของลูกค้า และทำให้สินค้าไทยจะไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

            เทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณภาพสินค้า ทำให้สินค้าไทยสามารถเข้าแข่งขันในตลาดโลกได้

            ทุกวันนี้ ทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ ประเทศเจริญ หรือไม่เจริญ สินค้าที่ผลิตขึ้น ต้องแข่งขันกันในตลาดโลกทั้งหมด

            “เทคโนโลยีใหม่ หรือนวัตกรรม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าคุณภาพดี แต่ราคาถูกลงได้  แต่นวัตกรรมจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ถ้าขาดความคิดสร้างสรรค์”

ดร.ชา

5 มีนาคม 2563

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ และยอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวัน จนไม่อาจจะพยากรณ์ได้ว่า จะจบลงเมื่อใดและอย่างไร                    เพราะแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งชองโลกอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่อาจยับยั้งหรือแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในขณะนี้ ตรงกันข้าม…

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***) 3

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***)

81 / 100 Powered by Rank Math SEO “การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์ ” นับเป็นบทความลำดับที่ 15 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ เนื้อหาประกอบด้วย ความนำ การ ปล่อย วาง  คืออะไร ความทุกข์ใจเข้ามาทางช่องใดบ้าง การเจริญสมาธิและสติเพื่อการ ปล่อย วาง  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนายกฯ 8 ปี  สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว ผมได้เขียนบทความหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม…

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9) 4

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9)

81 / 100 Powered by Rank Math SEO นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด เป็นบทความลำดับที่ 9 ของหมวด 5 เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ  มีหัวข้อดังนี้ คือ ความนำ แนวคิดเบื้องต้นในการบริหารราชการแผ่นดิน นายกฯ คือ ใคร และมีความสำคัญอย่างไร  ทำไมต้องมีผู้รักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ การรักษาราชการแทนนายกฯ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกฯ วิเคราะห์แนวโน้มการใช้อำนาจของผู้รักษาราชการแทน นายกฯ สรุป ถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในขณะนี้ข่าวสารการเมืองของประเทศไทยที่กำลังเป็นที่สนใจของคนไทยทั่วประเทศ คงไม่มีข่าวใดน่าสนใจเท่ากับข่าวศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับเรื่องวาระดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีของนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา…

1 COMMENT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: