นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9) 3

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9)

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด เป็นบทความลำดับที่ 9 ของหมวด 5 เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ  มีหัวข้อดังนี้ คือ ความนำ แนวคิดเบื้องต้นในการบริหารราชการแผ่นดิน นายกฯ คือ ใคร และมีความสำคัญอย่างไร  ทำไมต้องมีผู้รักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ การรักษาราชการแทนนายกฯ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกฯ วิเคราะห์แนวโน้มการใช้อำนาจของผู้รักษาราชการแทน นายกฯ สรุป ถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในขณะนี้ข่าวสารการเมืองของประเทศไทยที่กำลังเป็นที่สนใจของคนไทยทั่วประเทศ คงไม่มีข่าวใดน่าสนใจเท่ากับข่าวศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับเรื่องวาระดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีของนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไว้พิจารณาตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัยได้ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ พร้อมกับมีมติสั่งให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะได้มีคำวินิจฉัย            …

การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใด – มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง (ต่อ)(2)

บทความ (2)การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใด-มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง (ต่อ)จะกล่าวถึง ความนำ  วัฒนธรรมทางการเมืองของคนอเมริกัน สิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันตามรัฐธรรมนูญวัฒนธรรมทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด หรือไม่ สรุป และปิดท้ายด้วยการคุยกับ ดร.ชา 1.ความนำ ในบทความที่แล้ว คือบทความ (1)เรื่องเล่า การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใด : มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง ผมได้เล่าให้ท่านฟังว่า การที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก และเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่าง ๆ รวมทั้งด้านการแพทย์ หากมองจากมิติด้านการเมืองการปกครองแล้วพบว่า รูปแบบการปกครองประเทศแบบรัฐรวม เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด เพราะแต่ละมลรัฐมีอิสระในการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงทำให้รัฐบาลกลางไม่สามารถสั่งการให้ทุกมลรัฐดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้ สำหรับบทความนี้ ต้องการจะชี้ให้ท่านผู้อ่านมองเห็นวัฒนธรรมทางการเมือง และสิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันเองก็เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของคนไทย   2.วัฒนธรรมทางการเมืองของชาวอเมริกัน           วัฒนธรรมทางการเมืองของชาวอเมริกันได้มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษได้แก่ ความเชื่อในเสรีภาพ ความเป็นปัจเจกชน…

การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใด-มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง (New Version)(1) 7

การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใด-มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง (New Version)(1)

   บทความ (1) การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะเหตุใด-มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง นี้ ต้องการจะมองสาเหตุแห่งความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมองจากมิติทางด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ความนำ  รัฐธรรมนูญกับรูปแบบการปกครองประเทศ  การบริหารมลรัฐของอเมริกาแตกต่างไปจากการบริหารจังหวัดของไทย สรุป และปิดท้ายด้วยการคุยกับ ดร.ชา อนึ่ง ในบทความก่อนหน้านี้ ผมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวน 10 ประการ 1.ความนำ ขณะนี้ สหรัฐอเมริกา กำลังเผชิญปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายเดือนโดยมียอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก อย่างสถิติเมื่อวันที่ 23 กรกฎกคม 2563 สหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 4,100,875 ราย และเสียชีวิต 146,183 ราย และไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง           คำถามคือ เป็นเพราะเหตุใด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยการด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการแพทย์มากที่สุดในโลก…

จิตใต้สำนึก-การออกคำสั่งจากภายใน ตอน 1(ุ6) 8

จิตใต้สำนึก-การออกคำสั่งจากภายใน ตอน 1(ุ6)

หัวข้อที่ผมจะนำมาเล่าประกอบด้วย ภูมิหลัง แนวคิดเบื้องต้น ประเภทของจิต การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดเป้าหมาย  หลักการเบื้องต้นของการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสั่งจิตใต้สำนึก การสั่งจิตใต้สำนึกจากายนอก การสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน การประเมินผลและการปรับเป้าหมาย สรุปและข้อคิดเห็น โดยในบทความ (5) เป็นการเล่าถึงการสั่งจิตใต้สำนึกจากภายนอก สำหรับบทความ (6) ประสบการณ์การสั่งจิตใต้สำนึกฯ: การออกคำสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน ตอน1 จะกล่าวถึง ความหมายของการสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน การกำหนดเป้าหมาย การทำให้จิตตกอยู่ในภวังค์ สรุปและข้อคิดเห็น 1.ความหมายของการสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน           การสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน หมายถึง การออกคำสั่งจิตพร้อมกับการสร้างจินตนาการในเป้าหมายที่เราต้องการบ่อย ๆ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติ คือ การกำหนดเป้าหมาย การทำให้จิตตกอยู่ในภาวะภวังค์  การออกคำสั่งพร้อมสร้างมโนภาพ และการถอนจิตออกจากภาวะภวังค์ 2.การกำหนดเป้าหมาย           ก่อนที่จะมีการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก จำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มิฉะนั้นแล้ว พลังในการสั่งจิตใต้สำนึกก็คงจะไม่มีหรือมีน้อย  โดยผมมีข้อแนะนำในการกำหนดเป้าหมาย ดังนี้            …

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.-ฐานะพิเศษที่น่าสนใจ(1) 9

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.-ฐานะพิเศษที่น่าสนใจ(1)

บทความเรื่องเล่า ฐานะพิเศษของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ที่น่าสนใจ กล่าวถึง เมืองหลวงแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา การสถาปนากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รู้จักมลรัฐแมรีแลนด์และเวอร์จิเนีย เมืองหลวงชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ความสำคัญของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สรุปและข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อตอบคำถามที่ว่า ทำไมประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จึงได้กล่าวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ในเชิงตำหนิสภาคองเกรสที่ได้ปล่อยปละละเลยให้มีฝูงชนจำนวนหนึ่ง เข้าไปยึดสวนสาธารณะกลางกรุงวอชิงตัน ดี.ซี และประกาศเป็นเขตปลอดตำรวจ การที่โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเช่นนั้น เพราะนับตั้งแต่เหตุการณ์ตำรวจผิวขาวได้กระทำการอันโหดเหี้ยมทารุณแก่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนผิวสีจนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้ทำให้เกิดเหตุบานปลายมีการประท้วงการกระทำดังกล่าวของตำรวจไปทั่วสหรัฐอเมริกา        เมื่อมีการสถาปนารัฐหรือประเทศขึ้นมา จำเป็นต้องมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ด้วยการจัดตั้งเมืองหลวงของรัฐ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบริหารประเทศ ดังนั้น เมืองหลวงของรัฐหรือประเทศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทุกรัฐหรือทุกประเทศจำเป็นต้องมี             คงไม่มีท่านผู้อ่านคนใดที่ไม่รู้จักกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.…

Share on Social Media
%d bloggers like this: