75 / 100

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 3 ผู้ยอมหักไม่ยอมงอ   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 3 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 3 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 3  ที่น่าสนใจ บุคคลหมาเลข 3 กับสงครามกลางเมืองอเมริกา บุคคลหมายเลข 3 กับสงครามโลกครั้ง 2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 3 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 3  สรุปและข้อเสนอแนะ

อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว

Table of Contents

1.อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 3

          ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 3 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 3,12และ 21 ของแต่ละเดือน

 บุคคลหมายเลข 3 เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง มีความมุ่งมั่น จะไม่ยอมท้อถอยจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ถือเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ และเป็นคนเจ้าระเบียบ ชอบวางกฎเกณฑ์

2.ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 3

          ผมได้ศึกษาและสัมผัสกับบุคคลหมายเลข 3 มาเป็นเวลาช้านาน บางคนเป็นผู้บังคับบัญชา บางคนเป็นเพื่อนร่วมงาน บางคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา บางคนเป็นญาติสนิท   จึงพอจะสรุปอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 3 ได้ว่า

            บุคคลหมายเลข 3 มีความทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่แพ้บุคคลหมายเลข 1 แต่ไม่มีอุปนิสัยยืดหยุ่นเหมือนบุคคลหมายเลข 1 มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเช่นเดียวกับบุคคลหมายเลข 1 นอกจากนี้ ยังเป็นคนเจ้าระเบียบหยุมหยิม ไม่ค่อยยอมใครง่าย ๆ หากเชื่อว่า ความคิดของตนถูกต้องก็จะเดินหน้าอย่างเดียว อย่างที่เรียกว่า ยอมหักไม่ยอมงอ ไม่มีอุปนิสัยในการประนีประนอมเหมือนบุคคลหมายเลข 2

          บุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 3 ค่อนข้างจะกดดันคนรอบข้าง ใครอยู่ใกล้จะรู้สึกอึดอัด  ผมขอยืนยันว่าเป็นความจริง เพราะคุณพ่อของผมก็เป็นบุคคลหมายเลข 3

3.ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 3 ที่น่าสนใจ

3.1สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

            ประสูติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2405 ทรงดำรงตำแหน่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2435 – 8 สิงหาคม 2458 นับเป็นระยะเวลายาวนานถึง 23 ปี โดยทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินสยามประเทศให้เป็นรัฐชาติสมัยใหม่ มีเอกภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนกระทั่งทุกวันนี้  ผ่านทางกลไกของกระทรวงมหาดไทย จนทำให้สยามประเทศสามารถฟันฝ่าวิกฤต รอดพ้นจากการถูกล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกในยุคนั้นได้

            นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถในด้านโบราณคดีและด้านประวัติศาสตร์ ทำให้ทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2505

          3.2 นายกรัฐมนตรีไทย

             ● นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 28 เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2510

           ●พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากรัฐมนตรีไทย คนที่ 28 เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2497

3.3 ข้าราชการระดับสูง

 • นายวิเชียร ชวลิต อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดวันที่ 30 ธันวาคม 2497

4.บุคคลหมายเลข 3 กับสงครามกลางเมืองอเมริกา

อับราแฮม ลินคอห์น (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 16 เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธฺ์ ค.ศ.1809 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ.1861-1865 ท่านได้มีนโยบายให้เลิกทาสทั่วประเทศอเมริกา ทำให้มลรัฐทางใต้จำนวน 7 มลรัฐ จากจำนวนมลรัฐที่มีอยู่่ในขณะนั้นไม่พอใจ เพราะเป็นมลรัฐที่มีทาสจำนวนมาก จึงก่อการขถบขอแยกออกไปตั้งเป็นประเทศใหม่ ใช้ชื่อว่า สมาพันธรัฐอเมริกา (Confederate States of America)

 อับราแฮม ลินคอห์น ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 16 ผู้ประกาศเลิกทาส ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองอเมริกา เป็นบุคคลหมายเลข 3
อับราแฮม ลินคอห์น ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 16 ผู้ประกาศเลิกทาส ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองอเมริกา เป็นบุคคลหมายเลข 3

ประธานาธิบดีลินคอห์นถือเป็นการขบถ จึงสั่งให้กองทัพเข้าปราบขบถ ทำให้เกิดสงครามกลางเมือง (Civil War) ระหว่างสหรัฐอเมริกากับมลรัฐทางใต้ที่ก่อขบถ จำนวน 7 มลรัฐดังกล่าว ระหว่างปี ค.ศ.1861-1865 ผลของสงครามคือ สหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายชนะ แต่ทั้งสองฝ่ายต่างมีผู้บาดเจ็บล้มตายรวมกันเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา คือ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 655,000 คน

ผลของสงครามกลางเมืองดังกล่าว ทำให้รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ยกเลิกทาสทั้งหมด และทำให้เกิดเศรษฐกิจสมัยใหม่ของอเมริกา

5. บุคคลหมายเลข 3 กับสงครามโลกครั้งที่ 2 (1939-1945)

          สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสงครามที่ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่มนุษยชาติมากที่สุด ทั้งฝ่ายชนะสงครามและฝ่ายแพ้สงคราม แต่ที่น่าประหลาดใจคือ ผู้นำของประเทศคู่สงคราม เป็นบุคคลหมายเลข 3 จำนวน 3 คน

          5.1 แฟรงคลิน ดี.รูสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt)

ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 32 เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1882 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ.1933-1945 เป็นระยะเวลาถึงสี่สมัยติดต่อกัน และถึงแก่อสัญกรรมในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ได้รับยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษคนหนึ่งของอเมริกา

แฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ (Fanklin D. Roosevelt) ประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 32 (สี่สมัยติดต่อกัน) เป็นบุคคลหมายเลข 3
แฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ (Fanklin D. Roosevelt) ประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 32 (สี่สมัยติดต่อกัน) เป็นบุคคลหมายเลข 3

            5.2 เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล (Sir Winston Churchill)

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี ดำรงตำแหน่งระหว่าง ค.ศ.1940-1945 เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.1874 ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรที่เข้มแข็งมาก และได้รับยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษของสหราชอาณาจักร และภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ยุติลง ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างปี ค.ศ.1951-1955

อนุสาวรีย์ เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล     บุคคลหมายเลข 3 ผู้มีภาวะผู้นำเข้มแข็งยิ่ง         อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ุ ณ กรุงลอนดอน
อนุสาวรีย์ เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล บุคคลหมายเลข 3 ผู้มีภาวะผู้นำเข้มแข็งยิ่ง อดีตนายก รัฐนตรีสหราชอาณาจักร ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ุ ณ กรุงลอนดอน

            5.3 พลเอก ฮิเดกิ โทโจ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ.1884 โดยได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญญี่ปุ่นช่วง ปี ค.ศ.1941-1944

          สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร

6.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคคลหมายเลข 3

          บุคคลหมายเลข 3 มีจุดแข็งคือ มีความทะเยอทะยานสูง เป็นคนเคร่งครัดระเบียบ และชอบสร้างกฎเกณฑ์ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ยิ่งกว่านั้น คือ เป็นคนไม่ยอมท้อถอยจนกว่าจะประสบความสำเร็จ เป็นคนที่สามารถสร้างผลงานใหญ่ ๆ ได้ไม่แพ้บุคคลหมายเลข 1

            แต่มีจุดอ่อนคือ มีบุคลิกกดดันผู้อื่น เป็นคนหยุมหยิม และชอบใช้อำนาจ หากเป็นใหญ่จะไม่ยอมให้ใครโต้แย้ง หรือถ้ามีการโต้แย้งก็จะถือเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ไม่ยอมใครง่าย ๆ อย่างที่เรียกว่า ยอมหักไม่ยอมงอ

7.การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 3

          การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 3 อาจทำได้ดังนี้

       7.1 กรณีบุคคลหมายเลข 3 เป็นผู้บังคับบัญชา   

                   ผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 3 ไม่ชอบให้ใครโต้แย้ง ถือเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ เมื่อได้สั่งการอย่างไร ก็ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนั้น   ดังนั้น ถ้าไม่อยากมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคคลหมายเลข 3 ก็ไม่ควรจะโต้แย้งโดยไม่จำเป็น

         7.2 กรณีบุคคลหมายเลข 3 เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

            บุคคลหมายเลข 3 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สูง ดังนั้น เมื่อได้รับมอบหมายภาระกิจใด ๆ จากผู้บังคับบัญชาจะทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ผู้บังคับบัญชาควรที่จะไว้วางใจได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องของผลงาน

8.สรุปและข้อเสนอแนะ

          บุคคลหมายเลข 3 เป็นบุคคลที่มีความทะเยอทะยานสูงไม่แพ้บุคคลหมายเลข 1 เป็นคนเจ้าระเบียบ มีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ถ้าเชื่อมั่นว่า ตนเองเป็นฝ่ายถูกก็จะไม่ยอมผู้ใดง่าย ๆ อย่างที่เรียกว่า หักไม่ยอมงอ ซึ่งแตกต่างไปจากบุคคลหมายเลข 1 เพราะบุคคลหมายเลข 1 จะรู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์

            การหักไม่ยอมงอหรือไม่ยอมผู้ใด หากแสดงกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่า ถือได้ว่า ท้าทาย ซึ่งอาจเป็นการสร้างศัตรูกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่า

            หากใครมีบุตรหลานที่เป็นบุคคลหมายเลข 3 อาจจะแนะนำให้เรียนไปในด้านที่ต้องใช้อำนาจบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ทหาร ตำรวจ และนักปกครอง  ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ เขาจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  เพราะสอดคล้องกับอุปนิสัย

           ท่านหรือคนใกล้ชิดท่าน มีใครเป็นบุคคลหมายเลข 3 บ้างไหม

          พบกันใหม่ครั้งต่อไป บุคคลหมายเลข 4 ผู้มีใจเมตตา

            ขอบคุณครับ

             ดร.ชา /13-05-20

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

5 COMMENTS

 1. หมายเลข3ค่ะ เกิดวันที่30กันยายน 2522

  1. ตนเองก็เป็นหมายเลข3 สำหรับตัวเองไม่รู้ตัวว่าเป็นคนไม่ยอมคน มีแต่คนรอบข้างเป็นคนบอกค่ะ เธอเป็นคนไม่ยอมคนนะ ความมุ่งมั่นก็มีทำให้สำเร็จเป็นข้อๆไป ถ้าไม่สำเร็จจะไม่ล้มเลิก ถือคติที่ว่าล้มเหลวได้แต่อย่าล้มเลิกค่ะ

   1. ที่่คุณเพ็ญกล่าวมานั้น พอจะชี้ให้เห็นว่า คนหลายคนอาจไม่รู้จักอุปนิสัยตนเอง ต้องอาศัยคนรอบข้างบอก
    การที่ไม่รู้จักอุปนิสัยตนเอง ทำให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่ง คือการไม่เข้าใจตนเอง

 2. มุ่งมั่น ทะเยอทะยาน เจ้าระเบียบ ก็โอเคครับ แต่ถ้าใช้อำนาจหยุมหยิม ก็อาจจะได้ศัตรูเพิ่มก็เป็นไปได้ครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: