73 / 100

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 2   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 2 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของงบุคคลหมายเลข 2 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 2 ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 2 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 2 และ สรุปและข้อเสนอแนะ

อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว

1.อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 2

          ไคโรกล่าว่า บุคคลหมายเลข 2 เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์ (aesthetic) ชอบจินตนาการ ชอบงานด้านศิลปะ

2.ประสบการณ์เรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมาบเลข 2

          เท่าที่ผมมีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกับบุคคลหมายเลข 2 มาเป็นเวลาช้านาน พอจะสรุปได้ว่า บุคคลหมายเลข 2 เป็นคนสุภาพ อ่อนโยน มีจิตเมตตาเน้นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าวัตถุ เป็นคนที่ชอบการประนีประนอมมากว่าการหักด้ามพร้าด้วยเข่า ไม่ชอบความรุนแรง ชอบการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เป็นคนที่มีความรู้สามารถด้านศิลปะ และมีจินตนาการสูง

บุคคลหมายเลข 2 เป็นบุคคลสุภาพ อ่อนโยน
บุคคลหมายเลข 2 เป็นบุคคลสุภาพ อ่อนโยน

            หากใครได้คบกับคนหมายเลข 2 จะไม่รู้สึกกดดัน ผมขอยืนยันเพราะคุณแม่ของผมก็เป็นบุคคลหมายเลข 2

3.ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 2 ที่น่าสนใจ

          เพื่อให้ท่านผู้อ่านมองเห็นอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 2 ได้ชัดเจนขึ้น ผมขอยกตัวอย่างประกอบดังนี้

3.1 พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี

          ในบรรดาพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี จำนวน 10 พระองค์ ปรากฏว่า ทรงมีวันพระราชสมภพเป็นบุคคลหมายเลข 2 จำนวน 3 พระองค์ คือ

                      3.1.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ มหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2279 จะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นทรงเป็นนักรบมาก่อนตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่ก็ได้ทรงมีบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ไว้ให้พวกเราได้ศึกษา

                       3.1.2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการทีทรงดำเนินรัฐประศาสนโยบายในลักษณะของการประนีประนอมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ทรงหักด้ามพร้าด้วยเข่า เพื่อป้องกันมิให้มีการหลั่งเลือดหรือเกิดสงครามกลางเหมือนอย่างบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเลิกทาสและการรวมศูนย์อำนาจมาไว้ที่องค์พระมหากษัตริย์เพื่อทำให้สยามประเทศเป็นรัฐชาติสมัยใหม่และเข้มแข็งเหมือนอย่างอารยประเทศทั้งหลาย

            นอกจากนี้ยังทรงมีบทพระราชนิพนธ์หลายเรื่อง อย่างเช่น บทพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน เงาะป่า    เป็นต้น

                   3.1.3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ฯ รัชกาลที่ 8 ทรงมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468 (วันพระบรมราชสมภพวันเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ )

3.2 นายกรัฐมนตรีไทย

            จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีคนที่ 10 เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2454

            3.3 บุคคลสำคัญของโลก

          มีประธานาธิบดีอเมริกาจำนวน 7 คน ที่เป็นบุคคลหมายเลข 2 คือ

                        3.3.1 จอห์น อดัมส์ (John Adams) ประธานาธิบดีคนที่ 2

                   เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 1767

                   3.3.2 จอห์น ไทเลอร์ (John Tyler) ประธานาธิบดีคนที่ 10

                   เกิดวันที่ 29 มีนาคม 1790

                   3.2.3 เจมส์ เค. โพลค์ (James K. Polk) ประธานาธิบดีคนที่ 11

                   เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 1975

                   3.3.4 เบนจามิน แฮริสัน (Benjamin Harrison) ประธานาธิบดีคนที่ 23

                   เกิดวันที่ 20 สิงหาคม 1833

                   3.3.5 วิลเลียม แมคคินเลย์ (William McKinley) ประธานาธิบดีคนที่ 25

                   เกิดวันที่ 29 มกราคม 1843

                   3.3.6 วอร์เรน จี. ฮาร์ดิง (Warren G. Harding) ประธานาธิบดีคนที่ 29

                   เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 1865

          *3.3.7 จอห์น เอฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy) ประธานาธิบดีคนที่ 35

                   เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 1917

จอห์น เอฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy) ประธานาธิบดีคนที่ 35 ของอเมริกา เป็นบุคคลหมายเลข 2 ที่มืชื่อเสียงก้องโลก
จอห์น เอฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy) ประธานาธิบดีคนที่ 35 ของอเมริกา เป็นบุคคลหมายเลข 2 ที่มืชื่อเสียงก้องโลก

                   จอห์น เอฟ. เคนเนดี เป็นประธานาธิบดีอเมริกาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง เป็นผู้มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น (charismatic leadership) เจ้าของวาทะอันโด่งดังหลายวาทะ โดยฉพาะอย่างยิ่ง

                 “อย่าถามว่า ประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามว่า ท่านจะให้อะไรแก่ประเทศได้บ้าง ”  (Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.)                     
                          “ ภาวะผู้นำและการเรียนรู้ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้”  ( Leadership and learning are indispensable to each other.)     
“ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการกระทำ” (Every accomplishment starts with the decision to try.)     

       

4.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคคลหมายเลข 2

          บุคคลหมายเลข 2 มีจุดแข็ง จุดอ่อน พอจะสรุปได้ ดังนี้

             4.1จุดแข็ง

          คนหมายเลข 2 มีจุดแข็ง คือ การเป็นคนมีอารมณ์สุนทรีย์ หรือมีอารมณ์โรแมนติก มีจิตใจดี ไม่ให้ความสำคัญทางวัตถุ สุภาพ อ่อนโยน

          4.2 จุดอ่อน

           คนหมายเลข 2 มีจุดอ่อน คือ การเป็นอ่อนไหว บางครั้งก็ลังเลในการตัดสินใจ

 5.การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 2

          การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 2 ไม่มีอะไรยุ่งยาก เพราะเป็นคนที่สุภาพ อ่อนโยนอยู่แล้ว กล่าวคือ

            5.1กรณีบุคคลหมายเลข 2 เป็นผู้บังคับบัญชา

            ผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 2 ไม่มีอุปนิสัยในการกดดันผู้ใตบังคับบัญชา สามารถทำงานร่วมได้ง่าย

            5.2 กรณีบุคคลหมายเลข 2 เป็นผู้ใตบังคับบัญชา

            ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 2 ไม่ใช่คนแข็ง สามารถร่วมงานกับใครก็ได้

 6.สรุปและข้อเสนอแนะ

          ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 2 เป็นผู้มีอารมณ์สุนทรีย์ หรืออารมณ์โรแมนติก เป็นผู้มีความคิดความฝันในเชิงจินตนาการดี ไม่ให้ความสำคัญเรื่องทางวัตถุ  ชอบการประนีประนอมมากกว่าการแตกหัก แต่จุดอ่อนคือ อาจจะมีการลังเลในการตัดสินใจบ้าง การทำงานร่วมกับบุคคลหมายเลข 2 ไม่ยากเพราะไม่มีอุปนิสัยและบุคลิกลักลักษณะกดดันเพื่อนร่วมงาน

            พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ มหาราช รัชกาลที่ 1 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 5 หรือพระปิยมหาราช ทรงเป็นบุคคลหมายเลข 2 ที่มีพระเกียรติคุณขจรขจาย เช่นเดียวกับ จอห์น เอฟ. เคนเนดี ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 35 เป็นบุคคลหมายเลข 2 ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

           มีข้อแนะนำผู้ที่เป็นบุคคลหมายเลข 2 คือ การตัดสินใจที่อาจจะไม่แน่นอน ควรที่จะแก้ไขให้การตัดสินใจมีความแน่นอนมากขึ้น ลดความลังเลลง หากมีบุตรหลานเป็นบุคคลหมายเลข 2 อาจจะส่งเสริมให้เรียนด้านศิลปะ จะทำได้ดี เพราะมีพรสวรรค์ด้านนี้อยู่แล้ว

            ท่านหรือบุคคลใกล้ชิดท่าน เป็นบุคคลหมายเลข 2 ไหม

            พบกันใหม่ ตอนต่อไป บุคคลหมายเลข 3 ผู้ยอมหักไม่ยอมงอ

            ดร.ชา /11-05-20

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)(New***) 2

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)(New***)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

ชาว ไทยกับกฎหมายอุ้มหาย: มีระบบและกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้จริงหรือไม่ เพียงใด (18) 5

ชาว ไทยกับกฎหมายอุ้มหาย: มีระบบและกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้จริงหรือไม่ เพียงใด (18)

ชาว ไทย ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอุ้มหาย

6 COMMENTS

  1. สนุกและได้ความรู้ ด้านการเดาอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 2

    1. ขอบคุณครับ ท่านผศ.ดร.กาญจนา ที่ชอบบทความบุคคลหมายเลข 2 อาจจะใช้ดูอุปนัสัยและบุคลิกของคนใกล้ชิดได้เลย คงไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้เท่าใด

  2. ต่อไปหมายเลข3 เป็นเลขของตัวเองค่ะ

    1. เรื่องของบุคคลหมายเลขต่อไป คือ หมายเลข 3 มีเรื่องเล่าที่สนุก โดยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสงครามของบุคคลหมายเลข 3 เลยนะ แทบไม่น่าเชื่อ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: