ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 9 (11) 1

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 9 (11)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 9 ผู้มีความกล้าหาญและอุปนิสัยผสม  โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 9 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 9 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 9 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 9 ผู้ไม่ละความพยายาม การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 9  การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 9  สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 9           บุคคลหมายเลข 9 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 9,18 และ 27 ของแต่ละเดือน           ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข  9…

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 8(10) 2

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 8(10)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 8 ผู้มีชีวิตพลิกผัน  โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 8 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 8 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 8 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 8 ผู้อุทิศตนเพื่อแผ่นดินไทย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 8  การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 8  สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นแล้ว 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 8           บุคคลหมายเลข 8 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 8,17 และ 26 ของแต่ละเดือน             ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 8…

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 7(9) 3

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 7(9)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 7 ผู้รักความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง  โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 7 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 7 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 7 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 7 ผู้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครมลิน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 7 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข   สรุปและข้อเสนอแนะ โดยในบทความ (1) ผมได้เล่าถึงประสบการณฺ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 นั้น 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 7           บุคคลหมายเลข 7 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 7,16 และ 25 ของแต่ละเดือน             ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 7 เป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง…

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 6 (8) 4

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 6 (8)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 6 ผู้มีเสน่ห์   โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 6 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 6 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 6 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 6 กับบทบาทในการยุติสงครามเย็น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 6 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข   สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ไว้แล้ว 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 6           บุคคลหมายเลข 6 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 6,15 และ 24 ของแต่ละเดือน ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 6 เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน…

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 5 (7) 5

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 5 (7)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 5 ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม   โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 5 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 5 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 5 ที่น่าสนใจ บุคคลหมายเลข 5 กับการเป็นอัครมหาบุรุษของโลกยุคปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 5 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 5  สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ไว้เบื้องต้นแล้ว 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 5           บุคคลหมายเลข 5 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที 5,14 และ 23 ของแต่ละเดือน             ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 5…

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 4 (ุ6)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 4 ผู้มีใจเมตตาสงสาร   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 4 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 4 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 4  ที่น่าสนใจ บุคคลหมายเลข 4 กับการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพอเมริกา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 4 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 4  สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัย ของบุคคลหมายเลข 1- 9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 4           บุคคลหมาบเลข 4 ได้แก่ ผู้ที่เกิดวันที่ 4,13, 22 และ 31 ของแต่ละเดือน…

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 3 (5) 6

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 3 (5)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 3 ผู้ยอมหักไม่ยอมงอ   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 3 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 3 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 3  ที่น่าสนใจ บุคคลหมาเลข 3 กับสงครามกลางเมืองอเมริกา บุคคลหมายเลข 3 กับสงครามโลกครั้ง 2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 3 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 3  สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว 1.อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 3           ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 3 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 3,12และ 21…

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลลรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 2 (4) 7

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลลรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 2 (4)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 2   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 2 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของงบุคคลหมายเลข 2 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 2 ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 2 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 2 และ สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว 1.อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 2           ไคโรกล่าว่า บุคคลหมายเลข 2 เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์ (aesthetic) ชอบจินตนาการ ชอบงานด้านศิลปะ 2.ประสบการณ์เรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมาบเลข 2           เท่าที่ผมมีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกับบุคคลหมายเลข 2 มาเป็นเวลาช้านาน พอจะสรุปได้ว่า…

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลลรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 1 (3) 8

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลลรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 1 (3)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 1   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของงบุคคลหมายเลข 1 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 1 ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 1 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 1 และ สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว 1.อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1           ไคโรกล่าวว่า บุคลหมายเลข 1 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 1, 19,28 ของแต่ละเดือน             บุคคลหมายเลข 1 มีอุปนิสัยทะเยอทะยาน ต้องการเป็นใหญ่หรือเป็นหัวหน้า มีความคิดริเริ่ม…

ประสบการณ์อันยาวนานในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง: มูลเหตุจูงใจ(2) 9

ประสบการณ์อันยาวนานในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง: มูลเหตุจูงใจ(2)

มูลเหตจูงใจในการนำในการเขียนบทความชุด เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์อันยาวในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง มีอยู่ 5 ประการ กล่าวคือ ข้อแรก ผมได้พิสูจน์ด้วยตนเองตามหลักของการวิจัยวิธีนิรนัย (Deduction)  มาเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 45 ปีแล้วเห็นว่า การรู้จักอุปนิสัยบุคคลจากตัวเลขวันที่ที่เกิดเชื่อถือได้ ข้อสอง การรู้จักอุปนิสัยบุคคล จะทำให้เราทราบว่าควรจะปรับรูปแบบความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นให้ดีได้อย่างไร ข้อสาม อุปนิสัยบ่งบอกพฤติกรรมและเส้นทางในอนาคตของบุคคล ข้อสี่ หากปรับอุปนิสัยได้ เส้นทางในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนได้ และข้อสุดท้าย คืออาจจะมีข้อจำกัดในการปรับอุปนิสัย 1.ประสบการณ์จากการพิสูจน์ความจริงด้วยวิธีการนิรนัย (Deduction) การพิสูจน์ความจริงด้วยวิธีการนิรนัย หมายความว่า กรณีมีหลักการในบางเรื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอยู่แล้ว แต่เรามีความสงสัยว่า หลักการดังกล่าวจะยังเป็นความจริงอยู่ไหม เราจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้พิสูจน์ความจริงดังกล่าว ต่อจากนั้น ก็เก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า เป็นไปตามหลักการที่เราต้องการจะพิสูจน์หรือไม่ เพียงใด             หากผลการพิสูจน์ปรากฏว่า หลักการดังกล่าวถูกต้อง ก็เท่ากับเป็นการยืนยันความถูกต้องของหลักการนั้น แต่ถ้าผลการพิสูจน์ออกมาว่า หลักการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา            …

Share on Social Media
%d bloggers like this: