81 / 100

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 1   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของงบุคคลหมายเลข 1 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 1 ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 1 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 1 และ สรุปและข้อเสนอแนะ

อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว

1.อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1

          ไคโรกล่าวว่า บุคลหมายเลข 1 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 1, 19,28 ของแต่ละเดือน

            บุคคลหมายเลข 1 มีอุปนิสัยทะเยอทะยาน ต้องการเป็นใหญ่หรือเป็นหัวหน้า มีความคิดริเริ่ม เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีภาวะผู้นำสูง

บุคคลหมายเลข 1 เป็นผู้ม่ความทะเยอทะยาน อยากก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าคนหรือนายคน
บุคคลหมายเลข 1 เป็นผู้ม่ความทะเยอทะยาน อยากก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าคนหรือนายคน

2.ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะบุคคลหมายเลข 1

          นับตั้งแต่ได้ศึกษาหนังสือเลขโชคของไคโร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 จนกระทั่งปัจจุบัน  ผมมีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลหมายเลข 1 หลายคน บางคนเป็นผู้บังคับบัญชา บางคนเป็นเพื่อนร่วมสถาบัน บางคนเป็นเพื่อนร่วมงาน บางคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และบางคนเป็นญาติใกล้ชิด ทำให้มองเห็นอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 1 ได้ชัดเจน ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

            2.1เป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยาน ต้องการจะเป็นหัวหน้าคน เมื่อประกอบอาชีพการงานอะไร ก็ต้องการเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในสายอาชีพนั้น

            2.2 เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ

            2.3 มีภาวะผู้นำสูง เช่น ชอบออกคำสั่ง ชอบมอบหมายการงาน ชอบพบปะผู้คน ชอบรวบรวมผู้คนให้มาเป็นบริวาร แต่บางครั้งก็ขันอาสาทำงานรับใช้เพื่อน ๆ ได้

          2.4 ชอบทำงานในเชิงรุกมากกว่าตั้งรับ แต่ก็รู้จักยืดหยุ่น

            2.5 ชอบวางแผนหรือกลยุทธ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

            2.6 ชอบแสวงหาโอกาสหรือช่องทางที่จะให้ตนเจริญก้าวหน้าเป็นใหญ่กว่าคนทั่วไป

            2.7 เป็นผู้มีใจกว้างขวาง

3.ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 1 ที่น่าสนใจ

          หากผมไม่ได้ยกตัวอย่างบุคคลหมายเลข 1 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมาให้ท่านผู้อ่านทราบบ้าง ท่านก็อาจจะไม่เข้าใจดีว่า บุคคลหมายเลข 1 เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเป็นตามที่ไคโรกล่าวไว้จริงหรือไม่ เพียงใด โดยจะขอยกตัวอย่าง  3 กลุ่ม คือ

          3.1 พระมหากษัตริย์ไทย

          พระมหากษัตริย์ไทยในพระราชวงศ์จักรี มีอยุ่ 2 พระองค์ ที่ทรงเป็นบุคคลหมายเลข 1 คือ

            – พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2424

          – พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2495

          3.2 บุคคลสำคัญหรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงของไทย

 • นายชวน หลักภัย ประธานรัฐสภา และนายกรัฐมนตรี คนที่ 20 เกิดวันที  28 กรกฎาคม พ.ศ.2481
 • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปรธานองคมนตรี และนายกรัฐมนตรีคนที 24 เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 28  สิงหาคม 2486      
 • นายพิศาล มูลศาสตรสาธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2472
 • นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2478
 • นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

          เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2504

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

          เกิดวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2502

3.3 บุคคลสำคัญของโลก

          มีประธานาธิบดีอเมริกา 5 คนที่เป็นบุคคลหมายเลข 1 คือ

            – เจมส์ มอนโร (James Monroe) ประธานาธิบดีคนที่ 5

          เกิดวันที่ 28 เมษายน ค.ศ.1758

          – เจมส์ การ์ฟีลด์ (James A. Garfield) ประธานาธิบดี คนที่ 20

          เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.1831

          – วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) ประธานาธิบดี คนที่ 28

          เกิดวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.1856

วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) ประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 28 เป็น      
 ประธานาธิบดีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลหมายเลข 1
วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) ประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 28 เป็นประธานาธิบดีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลหมายเลข 1

          – เฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์  (Herbert Hoover) ประธานาธิบดีคนที่ 31

          เกิดวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1874

          – จิมมี คาร์เตอร์ (Jimmy Carter) ประธานาธิบดีคนที่ 39

          เกิดวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1924

4.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคคลหมาย เลข 1

          แม้บุคคลหมายเลข 1 อาจจะมองดูเผิน ๆ น่าจะเป็นบุคคลที่เด่นที่สุด ในจำนวนบุคคลทั้ง 9 หมายเลข แต่บุคคลทุกหมายเลขย่อมมีจุดอ่อนจุดแข็งในตัว

          4.1 จุดแข็งของบุคคลหมายเลข 1

          – เป็นผู้มีภาวะผู้นำสูง

บุคคลหมายเลข 1 เป็นผู้มีภาวะผู้นำสูง
บุคคลหมายเลข 1 เป็นผู้มีภาวะผู้นำสูง

            – เป็นผู้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ

          – เป็นผู้ทำงานกับมวลชนได้ดี

            – เป็นผู้ชอบทำงานเชิงรุกมากกว่าตั้งรับ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้จักยืดหยุ่น 

            – เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง

            4.2 จุดอ่อนของบุคคลหมายเลข 1

          – การชอบออกคำสั่ง หากผู้ได้รับคำสั่งมิใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง อาจทำให้ผู้ได้รับคำสั่งไม่พอใจได้

5.การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 1

          รูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 1 ที่ควรจะเป็น อาจแบ่งกล่าวได้ 3 รูปแบบหรือลักษณะ คือ

            5.1 กรณีมีผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลหมายเลข 1

          –  ชอบผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานรวดเร็ว ไม่เฉื่อยชา

            – ชอบผู้ใต้บังคับบัญชาที่รู้จักเสนอความคิดริเริ่มใหม่ ๆ

            5.2 กรณีมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบุคคลหมายเลข 1

          – มอบหมายให้เป็นหัวหน้า เขาจะทำงานได้ดี เช่น หัวหน้าคณะทำงาน หรือประธานกรรมการ

6.สรุปและข้อเสนอแนะ

  ไคโรกล่าว่า บุคคลหมายเลข 1 เป็นผู้มีความทะเยอทะยานสูง ต้องการเป็นหัวหน้าคน และต้องการเป็นใหญ่ในสายอาชีพของตน เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ชอบการออกคำสั่ง แต่ในขณะเดียวกันก็รู้จักมอบหมายการงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และชอบการทำงานในเชิงรุกมากกว่าตั้งรับ

            บุคคลหมายเลข 1 เป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา

            ข้อควรระวังของบุคคลหมายเลข 1 คือ การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง และเป็นคนที่มีอุปนิสัยเป็นตัวของตนเอง อาจจะไม่ชอบ ไม่ยอมรับการออกคำสั่ง

            ท่านผู้อ่าน เป็นบุคคลหมายเลข 1 ไหม หากเป็นก็ระมัดระวังในการออกคำสั่ง อย่าเผลอไปสั่งคนที่ไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องโดยตรงของตนเอง ที่มีอุปนิสัยเป็นตัวของตัวเอง เพราะอาจจะทำให้ท่านหน้าแตกได้

          พบกันใหม่ครั้งต่อไป เรื่องราวของบุคคลหมายเลข 2 ผู้มีความสุภาพและอ่อนโยน

          ดร.ชา / 8-05-2020

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 2

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 3

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 5

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

8 COMMENTS

 1. อธิบายได้ทุกมิติ ชอบคะ รอหมายเลขตัวเองคะ

  1. อีกสามตอนก็จะถึงหมายเลขของผศ.ดร.กาญจนา แล้ว รับรองว่าไม่น้อยหน้าหมายเลขอื่นใด

  1. อีกสองตอนก็จะถึงหมายเลขของคุณ fellgood2514 แล้ว รับรองว่าเรื่องเล่าเข้มข้นแน่นอน
   โปรดอย่าพลาด

 2. ดีค่ะท่านอาจารย์ รออ่านหมายตะเองเช่นกันค่พ

  1. อีกหกตอนก็ได้อ่านแล้ว แต่ละหมายเลข มีคนประสบความสำเร็จให้เป็นแรงดันดาลใจได้

 3. ดีครับอาจารย์ เอาไว้ประกอบการพิจารณาปรับเข้าหาบุคคลแต่ละประเภทครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: