83 / 100

แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอ เป็นบทความลำดับที่ 3 ของหมวด 13 เรื่องเล่า หนังสืออีบุ๊ค ดร.ชา จะกล่าวถึง ความนำ หนังสืออีบุ๊ค ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี  ส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สอง แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอ ส่วนที่สอง ส่วนที่สาม การจัดจำหน่าย สรุป

1.ความนำ

          ในบทความที่แล้ว (2) ผมได้แนะนำให้ท่านผู้อ่าน รู้จักหนังสืออีบุ๊คเล่มแรกของผม คือ สนุกกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9 ซึ่งเป็นหนังสือคู่มือในการรู้จักตนเองและอุปนิสัยของคนรอบข้างด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ ด้วยเลข 1-9 พร้อมกับได้แนะนำวิธีการนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ ให้หมั่นสังเกตอุปนิสัยบุคคลรอบข้างหรือแม้แต่อุปนิสัยของตนเองว่า เป็นไปตามที่ไคโรได้กล่าวไว้หรือไม่

ปกหนังสืออีบุ๊ค เล่มแรก ของดร.ชา 369
ปกหนังสืออีบุ๊ค เล่มแรก ของดร.ชา 369

            สำหรับบทความนี้ ผมต้องการจะแนะนำหนังสืออีบุ๊คเล่มที่ 2 ของผม คือ ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี เพราะเห็นว่า ในขณะนี้กรมการปกครองกำลังรับสมัครบุคคลที่ได้รับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์   รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ และนิติศาสตร์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ศึกษาหาความรู้เข้าใจในอาชีพปลัดอำเภอว่า แรงบันดาลในการเข้าสู่อาชีพนี้ของผมคืออะไร น้อง ๆ จะเข้าสู่อาชีพนี้ได้อย่างไร เข้าไปแล้วจะมีความเจริญก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใด และสุดท้ายคือ บรรยากาศในการทำงานของอาชีพปลัดอำเภอหรือนักปกครองเป็นอย่างไร สนุกไหม ตรงกับความต้องการของน้อง ๆ หรือเปล่า

            การได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเส้นทางความเจริญก้าวหน้าและบรรยากาศในการทำงานของอาชีพปลัดอำเภอไว้ล่วงหน้า ถือว่า เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างหนึ่ง

2.หนังสืออีบุ๊ค ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี

ผมได้กล่าวไว้ในคำนำของหนังสือว่า ขณะนี้กรมการปกครองกำลังดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ซึ่งเป็นการสอบแข่งขันฝรับราชการยอดนิยมของผู้เรียนจบทางมาทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ และนิติศาสตร์ ทั้งชายและหญิง ดังจะเห็นได้จากมีจำนวนผู้สมัครแต่ละครั้งมากเป็นหลักหมื่นคน แต่ผู้สมัครสอบส่วนใหญ่ อาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเส้นทางของอาชีพนี้ว่า เริ่มต้นอย่างไร จะเจริญก้าวหน้าได้เพียงใด และอย่างไร

          ดังนั้น ผมจึงได้จัดทำหนังสืออีบุ๊ค ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ดี ขึ้นมา เพื่อเป็นคู่มือในรูปแบบเรื่องเล่าเชิงประสบการณ์นักปกครองให้น้อง ๆ ทั้งหลายที่อยากจะสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ ได้ศึกษาทำความเข้าใจในการประกอบอาชีพนี้เป็นเบื้องต้น โดยการนำบทความที่ผมเคยเขียนและนำลงเผยแพร่มาก่อนแล้วในเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุกและสร้างสรรค์ 369 (tridirek.com) ในหมวด 1 เส้นทางสู่อาชีพนักปกครอง  มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

         เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นการเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเข้าสู่อาชีพนักปกครอง  ส่วนที่สอง เป็นการเล่าถึงประสบการณ์ในการสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพปลัดอำเภอ  และส่วนที่สาม คือ เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา มีจำนวน 2 เรื่อง

            หวังว่า หนังสืออีบุ๊ค เล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่น้อง ๆ ทั้งหลายที่ต้องการจะสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ ในแง่ของการสร้างความรู้ความเข้าใจในเส้นทางของอาชีพปลัดอำเภอ ซึ่งเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของอาชีพนักปกครอง ได้ตามสมควร

3. ส่วนที่หนึ่ง แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอหรือนักปกครอง

            แรงบันดาลใจหรือพลังผลักดัน เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอหรือนักปกครอง เป็นส่วนที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้

ปกอีบุ๊ค ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี โดย ดร.ชา 369 มีเรื่องสร้างแรงบันดาลใจด้วย
ปกอีบุ๊ค เล่มที่ 2 โดย ดร.ชา 369

การตัดสินใจว่าจะประกอบอาชีพอะไรเป็นเรื่องสำคัญ เราควรจะเลือกอาชีพที่เราชอบและถูกกับอุปนิสัยของเราจริง ๆ เพราะหากตัดสินใจผิดพลาด ด้วยการเลือกประกอบอาชีพที่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเรา ความสำเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าในอาชีพย่อมยากที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นการเสียเวลา  เปล่า ๆ   

นั่นคือ การที่น้อง ๆ จะเลือกประกอบอาชีพอะไร น่าจะเกิดจากพลังผลักดัน ดังนั้น บทความในส่วนที่หนึ่งนี้ จึงต้องการเล่าถึงพลังผลักดันว่า เป็นเพราะเหตุใดจึงทำให้ผมตัดสินใจเลือกอาชีพนักปกครอง เพื่อเป็นตัวอย่างของการใช้พลังผลักดันในการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ มีจำนวน 4 บทความ คือ

3. 1 นักปกครองคนแรกที่ผมรู้จัก

3.2 ผู้ว่า ฯ ในดวงใจ

3.3 นายอำเภอผู้น่าเกรงขาม

3.4 คำพยากรณ์ของโหราจารย์

4. ส่วนที่สอง ประสบการณ์ในการสอบเป็นปลัดอำเภอ และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพปลัดอำเภอ  

          ประสบการณ์ในการสอบเป็นปลัดอำเภอ และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพปลัดอำเภอ เป็นส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้        

การได้ศึกษาเรื่องราวในการประกอบอาชีพที่เราสนใจจากผู้มีประสบการณ์มาก่อนเรา จะมีส่วนช่วยทำให้เรามีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้ดีขึ้นว่า อาชีพที่เราสนใจนั้น เราจะก้าวเข้าไปสู่อาชีพนั้นได้อย่างไร และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้มากน้อยเพียงใด เป็นระดับความเจริญก้าวหน้าที่เราพึงพอใจหรือไม่                                                                    

        ดังนั้น ส่วนที่สองนี้ ต้องการจะเล่าถึงประสบการณ์ในการสอบเป็นปลัดอำเภอ และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพปลัดอำเภอว่า ไปได้ไกลแค่ไหน มีจำนวน 6 บทความ คือ

4.1 อาชีพนักปกครองเริ่มต้นด้วยตำแหน่งปลัดอำเภอ

4.2 ประสบการณ์และความประทับใจในการสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ

4.3 การเปรียบเทียบความยากง่ายของเส้นทางสู่อาชีพนักปกครอง ยุคเก่าและยุคปัจจุบัน

4.4 ความเจริญก้าวหน้าของอาชีพปลัดอำเภอไปได้ไกลแค่ไหน

4.5ประสบการณ์และความประทับใจในการสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง

4.6 นายอำเภอ กว่าจะได้เป็นยากไหม

5.ส่วนที่สาม เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา

          เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา เป็นส่วนที่สามของหนังสือเล่มนี้    

            การได้รับฟังเรื่องเล่าจากผู้มีประสบการณ์และอยู่ในแวดวงนักปกครองที่ยังรับราชการอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศในการทำงานและเส้นทางความเจริญก้าวหน้า ด้วยสไตล์สบาย ๆ ในรูปแบบบทสนทนา เพื่อให้เกิดความสนุก เพลิดเพลิน ในขณะเดียวกันก็ได้เนื้อหาสาระ จะทำให้น้อง ๆ ที่สนใจอยากจะสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ สามารถใช้จินตนาการสร้างภาพตามได้ง่าย   

           การสร้างจินตนาการตามเรื่องเล่า จะช่วยให้น้อง ๆ พิจารณาตัดสินใจได้ง่ายว่า อาชีพปลัดอำเภอหรืออาชีพนักปกครอง เป็นอาชีพที่น้อง ๆ ใฝ่ฝันที่จะเป็นจริงหรือไม่  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างหนึ่งให้แก่ผู้อยากจะสอบเข้ารับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอ มีจำนวน 2 เรื่องด้วยกัน

5.1 งานปลัดอำเภอ น่าสนุกจัง                  

5.2 เส้นทางสู่ดวงดาว 

6.การวางจำหน่ายในตลาดออนไลน์

          ผมตั้งใจจะนำหนังสือนี้วางจำหน่ายในตลาดออนไลน์ จำนวน 3 เว็บไซต์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 คือ

            6.1 เว็บไซต์ www.eebook.com (วางจำหน่ายแล้ว)

          6.2 เว็บไซต์ www.se-ed.com (วางจำหน่ายแล้ว)

          6.3 เว็บไซต์ www.mebmarket.com (วางจำหน่ายแล้ว)

          ท่านผู้ใดสนใจจะสั่งซื้อ กรุณาสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ทั้งสาม หลังวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป                           

7.สรุป                                      

แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอหรือนักปกครอง เป็นส่วนที่หนึ่งของหนังสืออีบุ๊ค “ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี” จากจำนวนเนื้อหาทั้งหมด 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่หนึ่ง แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอหรือนักปกครอง

ส่วนที่สอง ประสบการณ์ในการสอบเป็นปลัดอำเภอ และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพปลัดอำเภอ

ส่วนที่สาม เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา

เนื้อหาของหนังสือ ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี ทั้งสามส่วน เป็นเนื้อหาที่เสริมซึ่งกันและกัน เหมาะสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพนักปกครองว่า เป็นอาชีพที่ตัวเราต้องการจริงหรือไม่

การจะทราบได้ว่า การเป็นปลัดอำเภอเป็นอาชีพที่เราต้องการจริงหรือไม่ น้อง ๆ ก็ควรจะทราบว่าในเบื้องต้นว่า การจะสามารถเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ ต้องทำอย่างไร และเมื่อเข้าไปแล้ว จะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร และเพียงใด และที่สำคัญคือ บรรยากาศในการทำงานของอาชีพนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอเป็นอย่างไร สนุกหรือไม่ ตรงกับอุปนิสัยของที่แท้จริงของเราหรือไม่ เพียงใด

                                            ดร.ชา 369

                                          28/05/21

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 1

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 3

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 4

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

2 COMMENTS

  1. อ่านแล้วน่าสนุก มากครับอาจารย์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: