หนังสืออีบุ๊คออกใหม่ 369(New***) 1

อีบุ๊คใหม่ล่าสุด เล่ม 5 รูปแบบการปกครองอังกฤษ โดย ดร.ชา 369

ปกหนังสือเล่มที่ 5
ปกหนังสือ เล่มที่ 5

การจะทำความเข้าในในระบบตำรวจของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจในรูปแบบการปกครองของประเทศนั้นก่อน เพราะรูปแบบการปกครองคือ ระบบใหญ่ของประเทศ ส่วนระบบตำรวจคือระบบย่อยของประเทศ จะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองประเทศ

          การกำหนดระบบตำรวจโดยไม่คำนึงถึงความสอดคล้องกับรูปแบบการประเทศ มักจะก่อให้เกิดปัญหาในแง่ที่ตำรวจอาจจะมีอำนาจอิสระมากจนเกินไป เพราะไม่มีระบบการตรวจสอบหรือถ่วงดุลให้ถูกต้องและเหมาะสมเหมือนอย่างอารยประเทศ

การจะเข้าใจในระบบตำรวจของประเทศใดประเทศหนึ่งว่า ทำไมจึงใช้ระบบตำรวจแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นประเทศรัฐรวมอย่างสหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐเยอรมนี หรือประเทศรัฐเดี่ยวอย่าง อังกฤษหรือ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาทำความเข้าใจในรูปแบบการปกครองของประเทศนั้น ๆ ก่อน  เพราะรูปแบบการปกครองและระบบตำรวจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

      หลายท่านอาจจะสนใจในระบบตำรวจอังกฤษว่า ทำไมตำรวจอังกฤษจึงใกล้ชิดและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนมากกว่าตำรวจไทย ดังนั้น เพื่อสนองความอยากรู้ของท่านผู้อ่าน ผมจึงตัดสินใจทำหนังสืออีบุ๊ค ประเภทเรื่องเล่าขึ้นมาชุดหนึ่ง คือ รูปแบบการปกครองและระบบตำรวจอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือเล่มแรก รูปแบบการปกครองอังกฤษ และเล่มสอง ระบบตำรวจอังกฤษ

สำหรับเล่มที่กำลังอยู่ในมือของท่านนี้ คือเล่มแรก รูปแบบการปกครองอังกฤษ

         หวังว่า อีบุ๊คเล่มนี้คงจะพอช่วยปูพื้นฐานให้ท่านผู้อ่านเข้าใจรูปแบบการปกครองอังกฤษได้ตามสมควร ก่อนที่จะได้อ่านหนังสืออีบุ๊ค ระบบตำรวจอังกฤษ ดังจะได้นำเสนอเป็นเล่มที่สองต่อไป ในระยะเวลาไม่นานนี้ กรุณาคอยติดตามอ่านได้ทางเว็บไซต์จำนวน 3 เว็บไซต์ คือ www.se-ed.com , www.mebmarket.com และ www.ookbee.com  

อีบุ๊ค เล่ม 4 ฝึกนั่งสมาธฺิเพื่อคลายทุกข์ด้วยตนเอง โดย ดร.ชา 369

ปก หนังสืออีบุ๊ค เล่ม 4 
ฝึกนั่งสมาธิเพื่อคลายทุกข์ด้วยตนเอง

หนังสืออีบุ๊ค “ฝึกนั่งสมาธิเพื่อคลายทุกข์ด้วยตนเอง” เกิดจากการนำบทความที่ผู้เขียนได้เขียนและนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ 369 (www.tridirek.com) หมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ เมื่อปีพ.ศ.2563  มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและรวมเล่มขึ้นมา เพื่อให้ท่านที่สนใจในการฝึกนั่งสมาธิสามารถใช้เป็นคู่มือในการฝึกได้ด้วยตนเอง

                เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นการเล่าเรื่องการฝึกนั่งสมาธิเพื่อคลายทุกข์ที่อยู่บนพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ฝึกการนั่งสมาธิมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 จนกระทั่งปัจจุบัน รวมระยะเวลายาวนานร่วม 42 ปี ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือคำสอนของพระอริยสงฆ์ที่คนไทยหรือชาวพุทธทั่วโลกมีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมาก อาทิ หลวงปู่มั่น  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พุทธทาสภิกขุ หลวงปู่ชา หลวงตามหาบัว หลวงพ่อวิริยังค์  และหลวงพ่อจรัญ เป็นต้น

เนื้อหาของหนังสือ มีทั้งหมด  4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ภูมิหลัง จุดเริ่มต้น และครูสอนพระกรรมฐาน ส่วนที่สอง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ ส่วนที่สาม สัมมาสมาธิ และสัมมาสติ และส่วนที่สี่ บทสรุป     

                                                                                                                                                                        

ผู้เขียนหวังว่า หนังสืออีบุ๊คเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจในการฝึกปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิบ้างตามสมควร  ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจสั่งซื้อหนังสืออีบุ๊คเล่มนี้ไปศึกษาเป็นแนวทาง

สารบัญ

คำนำ                                                              6

บทนำ                                                                         14

ส่วนที่หนึ่ง  ภูมิหลัง  จุดเริ่มต้น   และครูสอนพระกรรมฐาน 25

1.ภูมิหลัง                                                        26

2.ครูสอนการนั่งสมาธิครั้งแรกของผม             40

3.ดินแดนอริยสงฆ์                                          55

4.กราบหลวงตามหาบัวที่กุฏิ                          66

5.ครูสอนสัมมาสมาธิ-พระกรรมฐานหลวง                  80

6.ครูสอนสัมมาสติ-มหาสติปัฏฐาน 4                         97

ส่วนที่สอง ความรู้เบื้องต้น                                       116                        เกี่ยวกับการนั่งสมาธิ

7.ก่อนนั่งสมาธิ                                                           118

8.หลักธรรมเบื้องต้น                                                   138

ส่วนที่สาม สัมมาสมาธิ และสัมมาสติ                   150

9.นั่งสมาธิเพื่อให้ได้ฌาน                                            152

10.นั่งสมาธิ เพื่อคลายทุกข์ ด้วยสัมมาสติ                  171

11.สติปัฏฐาน 4 จะช่วยคลายทุกข์              184                        ให้ท่านได้อย่างไร

12.ธรรมะในการพิจารณาธรรมในธรรม        197                    เพื่อคลายทุกข์

13.อานาปานสติ สัมมาสมาธิ 16 ขั้นตอน    212               เพื่อคลายทุกข์

ส่วนที่สี่ บทสรุป                                           235

14.บทสรุปการนั่งสมาธิเพื่อคลายทุกข์         236                     ด้วยตนเอง

15.ข้อแนะนำในการนำหลัก              268                            มหาสติปัฏฐาน 4 ไปปรับใช้                                        ในการคลายทุกข์ในชีวิตประจำวัน

16.สรุปด้วยแผนภาพ                        284

หนังสือประกอบการเรียบเรียง     297

เกี่ยวกับผู้เขียน                          298

ปกหลัง                                     300

การวางจำหน่าย

มีวางจำหน่ายแล้วที่

www.ookbee.com

www.mebmarket.com

www.se-ed.com

อีบุ๊ค เล่ม 3 สั่งจิตใต้สำนึกเพื่อความสำเร็จและความสุข โดยดร.ชา 369

มีวางจำหน่ายแล้วที่ www.ookbee.com

www.mebmarket.com

www.se-ed.com

ปกหนังสืออีบุ๊ค เล่ม 3 สั่งจิตใต้สำนึกเพือ่ความสำเร็จและความสุข

หนังสืออีบุ๊ค สั่งจิตใต้สำนึก เพื่อความสำเร็จและความสุข เกิดจากการรวบรวมบทความที่เคยนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ 369 (www.tridirek.com)  ในหมวด 5 การสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อความสำเร็จและความสุข เมื่อกลางปีพ.ศ.2563 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์และจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อความสะดวกของท่านที่สนใจอยากจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว

            เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

            ส่วนหนึ่ง แนวคิด หลักการและวิธีการสั่งจิตใต้สำนึกให้ได้ผล

          ส่วนที่สอง เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา 369

            ส่วนที่สาม ถาม-ตอบ คลายความสงสัย

        เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นหนังสือวิชาการด้านจิตวิทยา แต่เป็นการนำเสนอในรูปแบบของการเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ของผู้เขียน เกี่ยวกับการฝึกสั่งจิตใต้สำนึกมาเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 37 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2526 จึงหวังว่า คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจศึกษาเรื่องราวของการสั่งจิตใต้สำนึกในเชิงประสบการณ์บ้างตามสมควร

3. สารบัญ

สารบัญ

คำนำ                                           2             

ภูมิหลัง                                        7

ส่วนหนึ่ง แนวคิด หลักการและวิธีการสั่งจิตใต้สำนึกให้ได้ผล        26                                          1.แนวคิดเบื้องต้น                              27

2.ประเภทของจิต                                               44

3.หลักการเบื้องต้นของการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก         65

4.การออกคำสั่งจิตใต้สำนึกจากภายนอก            79

5.การออกคำสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน ตอนหนึ่ง   92

6.การออกคำสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน ตอนสอง   112

7.เหตุใดการออกคำสั่งจิตใต้สำนึกจึงไม่ประสบความสำเร็จ                         136                                     

8.โรคซึมเศร้า อาจป้องกันและรักษาได้ด้วยจิตใต้สำนึก                    153                                                

9.การสร้างหนังสั้นแห่งความสำเร็จเพื่อแก้ปัญหาชีวิต                     177                                                      

10.สรุป                                                           206

ส่วนที่สอง เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา 369      214

11.สั่งจากภายใน                                     216

12.ความเข้าใจผิด                                    222

13.อยากหายจากโรคซึมเศร้าจัง            228

14.หนังสั้น                                                       234

ส่วนที่สาม ถาม-ตอบ คลายข้อสงสัย            240

15.ภูมิหลัง แนวคิดเบื้องต้น ประเภทของจิต และหลักการเบื้องต้น   242                                                                                                                       16.การออกคำสั่งจิตใต้สำนึก โรคซึมเศร้า  และการสร้างหนังสั้น      249                                              

17.ปัญหาการออกคำสั่งจิตใต้สำนึกและแนวทางแก้ไข                               260                                                   

บทสรุปท้ายเล่ม                                      263

แหล่งที่มาของภาพประกอบ                        266

 เกี่ยวกับผู้เขียน                                267

ปกหลัง                                         269

อีบุ๊ค เล่ม 2 ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี โดย ดร.ชา 369

ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี มีวางจำหน่ายแล้วทางเว็บไซต์ www.ookbee.com, www.se-ed.com

ปกอีบุ๊ค เล่ม 2 ของดร.ชา 369
ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี
ปกอีบุ๊ค เล่ม 2 ของดร.ชา 369
ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี

ขณะนี้กรมการปกครองกำลังดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ซึ่งเป็นการสอบแข่งขันเข้ารับราชการยอดนิยมของผู้เรียนจบทางมาทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ และนิติศาสตร์ ทั้งชายและหญิง ดังจะเห็นได้จากมีจำนวนผู้สมัครแต่ละครั้งมากเป็นหลักหมื่นคน แต่ผู้สมัครสอบส่วนใหญ่ อาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเส้นทางของอาชีพนี้ว่า เริ่มต้นอย่างไร จะเจริญก้าวหน้าได้เพียงใด และอย่างไร

          ดังนั้น ผมจึงได้จัดทำหนังสืออีบุ๊ค ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ดี ขึ้นมา เพื่อเป็นคู่มือในรูปแบบเรื่องเล่าเชิงประสบการณ์นักปกครองให้น้อง ๆ ทั้งหลายที่อยากจะสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ ได้ศึกษาทำความเข้าใจในการประกอบอาชีพนี้เป็นเบื้องต้น โดยการนำบทความที่ผมเคยเขียนและนำลงเผยแพร่มาก่อนแล้วในเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุกและสร้างสรรค์ 369 (tridirek.com) ในหมวด 1 เส้นทางสู่อาชีพนักปกครอง  มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

         เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นการเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเข้าสู่อาชีพนักปกครอง  ส่วนที่สอง เป็นการเล่าถึงประสบการณ์ในการสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพปลัดอำเภอ  และส่วนที่สาม คือ เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา มีจำนวน 2 เรื่อง

            หวังว่า หนังสืออีบุ๊ค เล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่น้อง ๆ ทั้งหลายที่ต้องการจะสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ ในแง่ของการสร้างความรู้ความเข้าใจในเส้นทางของอาชีพปลัดอำเภอ ซึ่งเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของอาชีพนักปกครอง ได้ตามสมควร

อีบุ๊ค เล่มแรก ของดร.ชา 369 สนุกกับมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9

สนุกกับมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9  เป็นเรื่องเล่าความสนุกจากประสบการณ์อันยาวนานร่วม 45 ปี ในการรู้จักตนเองและคนรอบข้างด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ เพียงแค่ทราบวันที่ที่เกิด ก็จะทำให้ท่านทราบอุปนิสัยที่แท้จริงของตนเองและบุคคลเหล่านั้น ซึ่งจะทำให้ท่านทราบว่า ควรจะใช้ความคิดด้านบวกเพื่อปรับกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้นในรูปแบบหรือลักษณะใด จึงจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่ขัดแย้งกันโดยไม่จำเป็น ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงสามารถใช้เป็นคู่มือในการรู้จักตนเองและอ่านอุปนิสัยบุคคลรอบข้างได้อย่างง่ายดาย

ปกอีบุ๊ค เล่มแรก ของดร.ชา 369
กอีบุ๊ค เล่มแรก ของดร.ชา 369

เรื่องเล่าเหล่านี้ ได้เคยนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ tridirek.com มาก่อนแล้วเมื่อกลางปี พ.ศ.2563  ผมเห็นว่า เป็นเรื่องเล่าที่ได้รับความสนใจจากท่านผู้ติดตามเว็บไซต์ด้วยดี จึงได้รวบรวมมาจัดทำเป็นรูปเล่มของ อีบุ๊ค  รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาบางตอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ท่านที่สนใจ สามารถเก็บไว้เป็นคู่มือในการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานต่อไป

ท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อ ก็ไม่ยากอะไร เพียงแค่กรุณาคลิกที่เว็บไซต์ ookbee.com,www.se-ed.com นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้กำลังใจผมด้วยดีเสมอมา

ดร.ชา

chartri8305@gmail.com

9 พฤษภาคม 2564

Share on Social Media
%d bloggers like this: