75 / 100

สนุกกับมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9 เป็นบทความลำดับที่ 2 ของหมวด 13 เรื่องเล่า หนังสืออีบุ๊ค เรื่องเล่า ดร.ชา โดยจะกล่าวถึง ความนำ สรุปสาระสำคัญของหนังสือ สนุกกับมนุษยสัมพันธ์อันดี ฯ  ข้อแนะนำในการนำเอาหลัก ฯ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การสั่งซื้อหนังสือ สรุป

ปกหนังสืออีบุ๊ค  สนุกกับมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9
ปกหนังสืออีบุ๊ค สนุกกับมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9

1.ความนำ

          ในบทความ (1) ของหมวด 13 เรื่องเล่า หนังสืออีบุ๊ค ดร.ชา ได้กล่าวถึง โครงการ หนังสืออีบุ๊ค ดร.ชา ว่า เป็นการโครงการรองรับ หมวด 13 เรื่องเล่า หนังสืออีบุ๊ค ฯ โดยจะได้ทยอยนำบทความที่ได้นำลงโพสต์ในเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ในหมวดต่าง ๆ มาจัดทำเป็นรูปเล่มอีบุ๊คตามโอกาสอันสมควร

          ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งที่จะนำเรื่องราวของอีบุ๊คเล่มแรกตามโครงการดังกล่าว มาเล่าสู่ท่านฟัง

2. สรุปสาระสำคัญของหนังสือ สนุกกับมนุษยสัมพันธ์อันดี ฯ

          2.1 สรุปสาระสำคัญในภาพรวม

          สรุปสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ อาจจะสรุปในภาพรวมตามที่ปรากฏในคำนำ ดังนี้

สนุกกับมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9  เป็นเรื่องเล่าความสนุกจากประสบการณ์อันยาวนานร่วม 45 ปี ในการรู้จักตนเองและคนรอบข้างด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ เพียงแค่ทราบวันที่ที่เกิด ก็จะทำให้ท่านทราบอุปนิสัยที่แท้จริงของตนเองและบุคคลเหล่านั้น ซึ่งจะทำให้ท่านทราบว่า ควรจะใช้ความคิดด้านบวกเพื่อปรับกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้นในรูปแบบหรือลักษณะใด จึงจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่ขัดแย้งกันโดยไม่จำเป็น ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงสามารถใช้เป็นคู่มือในการรู้จักตนเองและอ่านอุปนิสัยบุคคลรอบข้างได้อย่างง่ายดาย

เรื่องเล่าเหล่านี้ ได้เคยนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ tridirek.com มาก่อนแล้วเมื่อกลางปี พ.ศ.2563  ผมเห็นว่า เป็นเรื่องเล่าที่ได้รับความสนใจจากท่านผู้ติดตามเว็บไซต์ด้วยดี จึงได้รวบรวมมาจัดทำเป็นรูปเล่มของอีบุ๊ค  รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาบางตอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ท่านที่สนใจ สามารถเก็บไว้เป็นคู่มือในการสร้างความสัมพันธ์สัมอันดีกับคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานต่อไป

2.2 เค้าโครงของหนังสือ

เค้าโครงของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย มูลเหตุจูงใจในการเขียนบทความชุดนี้ บทนำ และบทที่  1-9 แต่ละบทเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละหมายเลข และปิดท้ายด้วยเรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา                                                 บทที่ 1 บุคคลหมายเลข 1  บุคคลผู้มีความทะเยอทะยาน มีความคิดริเริ่ม                                                                บทที่ 2 บุคคลหมายเลข 2  บุคคลผู้มีจิตใจอ่อนโยน มีอารมณ์สุนทรีย์ ชอบการประนีประนอม                                              บทที่ 3 บุคคลหมายเลข 3  บุคคลผู้มีความทะเยอทะยาน จิตใจมุ่งมั่น ยอมหักแต่ไม่ยอมงอ                    บทที่ 4 บุคคลหมายเลข 4 บุคคลผู้มีจิตใจเมตตา ชอบช่วยเหลือคนอื่น                                                                      บทที่ 5  บุคคลหมายเลข 5 บุคคลผู้มีนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม เข้าได้กับคนทุกชั้น                                            บทที่ 6 บุคคลหมายเลข 6 บุคคลผู้มีเสน่ห์ กระฉับกระเฉง แต่มีความโกรธรุนแรง                                           บทที่ 7 บุคคลหมายเลข 7 บุคคลผู้ชอบความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง                                                    บทที่ 8 บุคคลหมายเลข 8 บุคคลผู้ชอบใช้ชีวิตแบบโลดโผน                                                                                 บทที่ 9 บุคคลหมายเลข 9 บุคคลผู้มีความกล้าหาญ มีความสามารถในการจัดองค์กร                            บทสรุป                                                                                                                                                                                            ปิดท้าย เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา   

2.3 แนวทางการเล่าเรื่องในแต่ละบท

ในแต่ละบท ได้กล่าวถึงอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลแต่ละหมายเลขตามที่ได้ไคโรได้กล่าวไว้

พร้อมกับยกตัวอย่างบุคคลผู้มีชื่อเสียงของแต่ละหมายเลข ทั้งที่เป็นคนไทยและบุคคลระดับโลก เพื่อให้ท่านผู้มองเห็นภาพอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลแต่ละหมายเลขได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

            ยิ่งกว่านั้น ยังได้วิเคราะห์ให้เห็นว่า หากท่านจำต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลแต่ละหมายเลข ซึ่งอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือนายของท่าน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องของท่าน ตลอดจนเพื่อนร่วมงานหรือญาติมิตรสหายของท่าน ท่านควรจะแสดงบทบาทต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างไร จึงจะเข้ากันได้ดีหรือไม่เกิดความขัดแย้งกันโดยไม่จำเป็น

3. ข้อแนะนำในการหลัก ฯ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          การนำหลักดังกล่าว ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เรื่องยากเลย หากท่านจะลองทำตามคำแนะนำข้างล่างนี้

            3.1 พยายามจดจำอุปนิสัยของบุคคลแต่ละหมายเลขตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ให้ได้ ซึ่งก็ไม่น่าจะยากอะไร เพราะหากท่านไม่สามารถจดจำอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ได้ ก็คงจะเป็นการยากที่ท่านจะนำหลักมนุษสัมพันธ์ ด้วยเลข 1-9 ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

3.2 หากท่านอยากจะจดจำอุปนิสัยของบุคคลแต่ละหมายเลขได้ง่ายเข้า ลองเข้าไปอ่านหนังสือเล่มนี้ในส่วนที่เรียกว่า ปิดท้าย เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่าง ดร.ชา กับเพื่อนเก่าแก่ชื่อเบี้ยว เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9  

            3.3 ลองทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของอุปนิสัยของบุคคลแต่ละหมายเลขจากบุคคลที่อยู่รอบข้างท่านว่า เป็นไปตามที่ไคโรได้กล่าวไว้หรือไม่ เช่น บิดามารดา บุตรหลาน เพื่อนสนิท ผู้บังคับบัญชา ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น

            3.4 ให้ท่านหมั่นทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือตามข้อ 3.2 ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และเมื่อเกิดความชำนาญแล้ว ท่านจะพบว่า หลักดังกล่าวสามารถทำให้ท่านรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถอ่านอุปนิสัยคนรอบข้างได้อย่างง่ายดาย ขอเพียงแต่ท่านทราบเลขวันที่ที่เกิดของบุคคลเหล่านั้น

            การรู้จักตนเอง และรู้จักคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการที่ง่ายแสนง่ายเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ท่านรู้สึกสนุกแล้ว ยังจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างได้ไม่ยากเลย และเมื่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี ย่อมจะนำท่านไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมายไว้แน่นอน

4. การวางจำหน่ายในตลาดออนไลน์

ขณะนี้หนังสืออีบุ๊ค สนุกกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9 ได้วางจำหน่ายในตลาดออนไลน์แล้ว 3 ช่องทาง คือ

4.1 ทางเว็บไซต์ www.ookbee.com

4.2 ทางเว็บไซต์ www.se-ed.com

4.3 ทางเว็บไซต์ www.mebmarket.com

5.สรุป

          บทความนี้ต้องการนำเสนอสาระสำคัญของหนังสืออีบุ๊ค เล่มแรก ของดร.ขา และวิธีการนำหลักดังกล่าว ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่สนใจจะศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสบาย

            หากท่านใดสนใจจะสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ ขอความกรุณาสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ www.ookbee.com ได้โดยตรง หลังจากท่านได้คลิกที่เว็บไซต์ดังกล่าว ระบบจะนำไปท่านสู่ร้านหนังสือออนไลน์ของอุ๊คบี ซึ่งเป็นตลาดหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทันที โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปกดทำรายการในเว็บไซต์อื่นใดอีก

            ขอบคุณครับ

            ดร.ชา

           14/05/21

หมายเหตุ

ขณะนี้ หนังสือ สนุกกับมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9 มีวางจำหน่ายที่เว็บไซต์ www.se-ed.com

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 2

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 3

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 5

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: