79 / 100

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 9 ผู้มีความกล้าหาญและอุปนิสัยผสม  โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 9 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 9 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 9 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 9 ผู้ไม่ละความพยายาม การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 9  การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 9  สรุปและข้อเสนอแนะ

อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว

1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 9

          บุคคลหมายเลข 9 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 9,18 และ 27 ของแต่ละเดือน

          ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข  9 เป็นคนที่มีความกล้าหาญ ต้องการให้คนยอมรับนับถือในฐานะหัวหน้า ไม่อยากเป็นลูกน้องใคร เป็นคนคิดหาทางออกในการแก้ปัญหาเก่ง มีความสามารถในการจัดองค์กร แต่เป็นคนอารมณ์ร้อน  ไม่ต้องการให้ใครมาแทรกแซงแผนการของตน และทนคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ค่อยได้

2.ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข

          ผมได้มีโอกาสเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 9 มาเป็นเวลาช้านาน บางคนเป็นผู้บังคับบัญชา บางคนเป็นเพื่อน บางคนเป็นญาติสนิท จึงพอจะสรุปอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 9 ได้ดังนี้

          บุคคลหมายเลข 9 มีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ เป็นคนกล้าหาญ ไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร ชอบความเป็นอิสระ อยากเป็นนายตัวเองในทำนองเดียวกันกับบุคคลหมายเลข 7 แต่ต่างจากบุคคลหมายเลข 7 ตรงที่ต้องการได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าหรือนายคน  

คนหมายเลข 9 มีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะเป็นคนกล้าหาญ
คนหมายเลข 9 มีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะเป็นคนกล้าหาญ

            หากมีใครวิพากษ์วิจารณ์แผนงานหรือความคิดของตนมักจะรู้สึกหงุดหงิด และต้องการตอบโต้เอาชนะ เป็นคนอารมณ์ร้อน

            ความสำเร็จที่ได้มา บางครั้งอาจจะต้องออกแรงหรือเหนื่อยยากมากกว่าคนอื่น

3.ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 9 ที่น่าสนใจ

          เพื่อให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพอุปนิสัยและบุคลิกลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 9 ได้ชัดเจนขึ้น จึงขอยกตัวอย่างบุคคลหมายเลข 9 ที่มีชื่อเสียง ดังนี้

            3.1พระมหากษัตริย์ไทย

                   ● พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2347

                        ก่อนจะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อ ปีพ.ศ.2394 ได้ทรงผนวชมาก่อนแล้วเมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 21 พรรษา จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2394 ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้ 47 พรรษา จึงได้ทรงลาผนวชเพื่อเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ รวมระยะเวลาที่ทรงผนวชยาวนานถึง 27 พรรษา และได้ครองราชย์สมบัติเป็นระยะเวลา 17 พรรษา จึงเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ.2411 ขณะทีมีพระชนมายุได้ 63 พรรษา

                        ในระหว่างทรงผนวช พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งคณะธรรมยุตินิกาย และได้เสด็จออกธุดงค์ไปทั่วประเทศ และได้ทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาภาษาอังกฤษ ทำให้ทรงมีความรู้เท่าทันชาติตะวันตก

3.2 นายกรัฐมนตรีไทย

●นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีคนที่ 18 เกิดวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2475

3.3 ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย

●ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย คนที่ 17 เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2481 ผู้กล้าเสนอชื่อ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี แทนที่จะเสนอชื่อ         พล.อ.อ. สมบูรณ์ ระหงษ์ หัวหน้าพรรคชาติไทยในขณะนั้น ทำให้ได้รับฉายาว่า         “วีรบุรุษประชาธิปไตย ” ส่วนพล.อ.อ.สมบูรณ์ ระหงษ์ ได้รับฉายว่า “ แต่งชุดขาวรอเก้อ”

ขอให้ท่านผู้อ่านสังเกตดู จะเห็นว่า บุคคลหมายเลข 9 คือ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ได้แสดงความกล้าหาญ ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก และไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของสังคมในเวลานั้น เป็นนายกรัฐมนตรี   คือ นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็นบุคคลหมายเลข 9 เช่นกัน เพื่อแก้วิกฤติศรัทธานักการเมืองไทยในขณะนั้น และเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในยุคสมัยนั้น  เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุว่า การจะนำเสนอชื่อบุคคลขึ้นกราบบังคมทูลให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาก่อน

        3.3 ผู้นำระดับโลก

             มีประธานาธิบดีอเมริกาที่เป็นบุคคลหมายเลข 9 จำนวนถึง 6 คน คือ

            ●วิลเลียม เฮนรี แฮริสัน (William Henry Harrison) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 9 เกิดวันที 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1773

           ●ยูลีสซีส เอส. แกรนต์ (Ulysses S.Grant ) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 18 เกิดวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.1882

           ●โกรเวอร์ คลีฟแลนด์  (Grover Cleveland ) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 22 เกิดวันที่18 มีนาคม ค.ศ.1837

            ●ธีโอดอร์ รูสเวลต์ (Theodore Roosevelt) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 26 เกิดวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.1858

            ●ลินดอน จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson) ประธานาธิบดีอเมริกาคน 36 เกิดวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ.1908

           ●ริชาร์ด นิกสัน ( Richard Nixon) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 37 เกิดวันที่ 9 มกราคม ค.ศ.1913

4.บุคคลหมายเลข 9 ผู้ไม่ละความพยายาม

          แม้บุคคลหมายเลข 9 อาจจะมีจุดแข็งหลายอย่าง แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่บุคคลหมายเลข 9 อาจต้องประสบในชีวิตแตกต่างไปจากบุคคลหมายเลขอื่น ๆ คือ ความสำเร็จที่ได้มาอาจจะต้องใช้ความพยายามหรือใช้เวลารอคอยนานกว่าบุคคลหมายเลขอื่น ๆ ดังเรื่องราวของ ริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 37

            ริชาร์ด นิกสัน เป็นประธานาธิบดีอเมริการะหว่างปีค.ศ.1969-1974 รวมระยะเวลา 5 ปี  แต่เส้นทางสู่ทำเนียบขาววของท่านมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องใช้ความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมากจึงประสบความสำเร็จ

นิกสัน บุคคลหมายเลข 9 ต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากกว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 37
นิกสัน บุคคลหมายเลข 9 ต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากกว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 37

            ท่านได้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีอเมริกาในยุคนายพลไอเซนฮาวร์(Dwight Eisenhower)  ดำรงประธานาธิบดีในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สองวาระติดต่อกัน เป็นเวลา 8 ปี ระหว่างปี ค.ศ.1953-1961 หลังจากนั้น ท่านได้สมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 35 ของอเมริกา เมื่อปีค.ศ.1960 ผลปรากฏว่า ท่านปราชัยให้แก่คู่แข่งขัน คือ จอห์น เอฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy) อย่างฉิวเฉียด

          หลังจากนั้น เมื่อปี ค.ศ.1962 ท่านสมัครเข้าชิงผู้ว่าการมลรัฐคาลิฟอร์เนีย ก็แพ้เลือกตั้งอีกแก่ แพต บราวน์ (Pat Brown)

            ประธานาธิบดี เคนเนดี ดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 ปี ท่านก็ถูกลอบสังหารที่ เมืองดัลลัส(Dallas City) ) มลรัฐเทกซัส ทำให้รองประธานาธิบดีจอห์นสันได้ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนและได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยหนึ่ง จนกระทั่งปี ค.ศ.1969

          เมื่อปี ค.ศ.1968 ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา โดยนิกสันได้สมัครเข้าชิงชัยแข่งกับ ฮิวเบอร์ต ฮัมฟรีย์ (Hubert Humphrey) จากพรรคดีโมแครต คราวนี้ท่านชนะอย่างฉิวเฉียดได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 37 เมื่อปีค.ศ.1969 และได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 เมื่อ ปีค.ศ.1972 คราวนี้ชนะเลือกตั้งแบบแผ่นดินถล่ม (landslides the victory) โดยชนะ แมคโกเวิร์น  (McGovern) แห่งพรรคดีโมแครต

          อย่างไรก็ดี เมื่อปี ค.ศ.1973 เกิดคดีอื้อฉาว เกี่ยวกับการดักฟังแผนการหาเสียงเลือกตั้ง ณ ตึกวอเตอร์เกต (Watergate) ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคดีโมแครต กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หลังจากนั้น สภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้  ท่านเห็นแนวโน้มไม่ดี จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง เมื่อปี ค.ศ.1974  นับเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคนแรกที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง รองประธานาธิบดีเจรัลด์ ฟอร์ด (Gerald Ford) ได้เข้ารับตำแหน่งแทน และเป็นผู้ให้อภัยโทษแก่ท่าน ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม

            ประธานาธิบดีนิกสันได้สร้างผลงานที่โดดเด่นไว้หลายประการ เช่น

 • ปล่อยยานอวกาศอพอลโล 2 (Apollo 2) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำมนุษย์อวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ โดยได้ริเริ่มไว้สมัยประธานาธิบดีเคนเนดี (1961-1963)

 เพื่อนำมนุษย์อวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของโลกได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.1969 โดยท่านได้โทรศัพท์คุยกับมนุษย์อวกาศขณะที่อยู่บนดวงจันทร์ด้วย

*การปล่อยยานอพอลโล 2 นำมนุษย์อวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ดังกล่าว ได้มีการถ่ายทอดสดทางทีวีไปทั่วโลก เมื่อปี พ.ศ.2512(ค.ศ.1969) ในขณะนั้น ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬา ฯ อาจารย์ผู้บรรยายประจำวิชาได้กรุณางดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสดูการถ่ายทอดสดทางทีวีครั้งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

 • เดินทางไปปักกิ่งและเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1972

และในปีเดียวกันนั้น ได้ทำสนธิสัญญาควบคุมขีปนาวุธ ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต

 • ถอนทหารจากเวียดนาม เมื่อปี ค.ศ.1973

** การที่ประธานาธิบดีนิกสัน สามารถดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้โดดเด่น ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะมีมือขวาที่เป็นอัจฉริยะในด้านนี้ จนยากที่จะหาใครมาเปรียบเทียบได้ คือ ดร.เฮนรี คิสสินเจอร์ (Henry A. Kissinger) ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านผู้นี้เป็นบุคคลหมายเลข 9 เช่นกัน กล่าวคือ ท่านเกิดวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.1923 ในยุคนั้น มีข่าวของดร. คิสสินเจอร์ เดินทางไปประเทศนี้ประเทศนั้น เพื่อพบปะผู้นำของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอยู่ตลอดเวลา

ดร.เฮนรี คิสซิงเจอร์ บุคคลหมายเลข 9 รัฐมนตรีว่าการกกระทรวงการต่างประเทศยุคประธานาธิบดีนิกสัน
ดร.เฮนรี คิสซิงเจอร์ บุคคลหมายเลข 9 รัฐมนตรีว่าการกกระทรวงการต่างประเทศยุคประธานาธิบดีนิกสัน

5.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคคลหมายเลข 9

          จุดแข็งของบุคคลหมายเลข 9 คือ เป็นคนกล้าหาญ ไม่ต้องการเป็นลูกน้องใคร ต้องการเป็นนายตนเอง ต้องการให้คนอื่นยอมรับในความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการหาทางออกของปัญหา และมีความสามารถในการจัดองค์กร

            แต่มีจุดอ่อนคือ เป็นคนใจร้อน ทนคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ค่อยได้ ชอบตอบโต้เพื่อเอาชนะหรือเพื่อปกป้องตนเอง บางครั้งชีวิตต้องผ่านความยากลำบาก ความเหนื่อยยาก หรืออาจต้องใช้เวลารอคอยยาวนานกว่าปกติก่อนจึงจะประสบความสำเร็จ

  6. การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 9

          การสร้างรูปแบบและความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข  9

          6.1 กรณีบุคคลหมายเลข 9 เป็นผู้บังคับบัญชา

          ผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข  9 ไม่ชอบให้ใครโต้แย้ง คล้าย ๆ กับบุคคลหมายเลข 3 ดังนั้น ถ้าไม่อยากจะมีปัญหาผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 9 ก็ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง เว้นแต่มีความจำเป็นจริง ๆ นอกจากนี้ เวลาสั่งอะไร ก็ต้องการเห็นผลเร็ว เพราะคนเป็นคนใจร้อน     

           6.2 กรณีบุคคลหมายเลข 9 เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

            ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 9 โดยพื้นฐานแล้ว ไม่ชอบการเป็นลูกน้องใคร อยากเป็นอิสระหรือเป็นนายตนเองคล้าย ๆ บุคคลหมายเลข 7 ดังนั้น การสั่งงานลูกน้องประเภทนี้ ไม่ควรจะหยุมหยิม จะทำให้เจ้าตัวซึ่งเป็นคนเลือดร้อน แสดงความไม่พอใจออกมาให้เห็น

7.สรุปและข้อเสนอแนะ

          บุคคลหมายเลข 9 มีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะเฉพาะของตนเอง คือ เป็นคนกล้าหาญ แต่เป็นคนเลือดร้อน มักจะไม่พอใจคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่น พร้อมที่จะตอบโต้เพื่อเอาชนะหรือปกป้องตนเอง เป็นคนเก่งในด้านการจัดองค์กร

            นอกจากนี้ บุคคลหมายเลข 9 ยังมีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณผสมของบุคคลหลายหมายเลข กล่าวคือต้องการเป็นหัวหน้าคนหรือนายคนในทำนองเดียวกันกับบุคคลหมายเลข 1 และ 3 ชอบความเป็นอิสระในทำนองเดียวกันกับบุคคลหมายเลข 7 ซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ขัดแย้งกันในตัว เพราะการชอบความเป็นอิสระ คือ อุปสรรคของการจะได้เป็นหัวหน้าคนหรือเป็นใหญ่

          ยิ่งกว่านั้น บุคคลหมายเลข 9 อาจจะต้องเหนื่อยยากหรือใช้เวลารอคอยยาวนานกว่าคนอื่นจึงจะประสบความสำเร็จ เช่น บางคนต้องดูแลพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่แก่เฒ่าหรือเจ็บป่วยเป็นเวลายาวนาน ทำให้ดูเหมือนว่า ชีวิตขาดความสุขหรือความเป็นอิสระในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิต ดังนั้น จะต้องมีความอดทนในการรอความสำเร็จหรือความสุข

มีสำนวนไทยที่บุคคลหมายเลข 9 น่าจะจดจำไว้เตือนใจตนเองคือ

” ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ” หรือ ” ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม “

           

            ขอให้บุคคคลหมายเลข  9 ทุกท่านโชคดี

          เป็นอันว่า เรื่องราวของการดูอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ก็คงจบลงเท่านี้ แต่หากมีโอกาสอำนวย ผมจะสรุปเรื่องราวของบุคคลทั้ง 9 หมายเลข มาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังอีกครั้งหนึ่ง

          สำหรับบทความต่อไป ผมจะขอนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับภูมิหลังและแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางอาชีพนักปกครองที่ยังค้างอยู่ สัก 1-2 บทความ ก่อนจะก้าวไปสู่บทความชุด ประสบการณ์สั่งจิตใต้สำนึกเพื่อความสำเร็จและความสุข ที่หลายท่านอาจจะกำลังรอคอย

          พบกันใหม่ครั้งต่อไป

          ขอบคุณนะครับ

ดร.ชา

          3/06/20

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)(New***) 2

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)(New***)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

ชาว ไทยกับกฎหมายอุ้มหาย: มีระบบและกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้จริงหรือไม่ เพียงใด (18) 5

ชาว ไทยกับกฎหมายอุ้มหาย: มีระบบและกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้จริงหรือไม่ เพียงใด (18)

ชาว ไทย ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอุ้มหาย

2 COMMENTS

 1. ผมเป็นคนหมายเลข 9 ครับ อ่านแล้ว ค่อยข้างตรง กับอุปนิสัย ขอบคุณครับ มีประโยชน์มาก

  1. ผมดีใจที่คุณปลัดเบนซ์ได้กรุณายืนยันความน่าเชื่อถือของคำทำนายอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 9 หวังว่่า คำทำนายนี้จะเป็นประโยชน์ต่่อ
   การปรับกลยุทธ์ในการดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพการงานของคุณปลัดเบนซ์ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอเพียงแต่อย่างเพิ่งท้อหรืออย่าเพิ่งสรุปว่า ชีวิตเราคงอยู่ได้แค่นี้
   ดูตัวอย่างประธานาธิบดีอเมริกา มีคนที่เป็นหมายเลข 9 จำนวนมากถึง 6 คน นับว้่ามากทีเดียว

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: