85 / 100

เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา-รูปแบบใหม่ของบทความ เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด โหมโรง โดยจะกล่าวถึงความนำ รูปแบบเดิมของบทความ  รูปแบบใหม่- เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา ประสบการณ์ที่จะนำมาสอดแทรก ขอเชิญชวนเข้าร่วมสนุกในบทความ

Table of Contents

1.ความนำ

        เว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ได้เริ่มเผยแพร่ในโลกออนไลน์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นับเวลาถึงบัดนี้ เป็นเวลาหนึ่งปีเศษ โดยได้นำบทความลงเผยแพร่มาแล้ว จำนวน 133 บทความ

            ก่อนหน้านี้ ผมได้เคยแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อเว็บไซต์และแนวทางในการเขียนบทความเรื่องเล่ามาแล้วครั้งหนึ่ง  โดยเปลี่ยนชื่อหัวข้อเว็บไซต์ จากเดิม “ รวมเรื่องเล่า ชุด ประสบการณ์ นักปกครอง ที่น่าสนใจ สนุก และสร้างสรรค์ ” เป็น เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ” เพื่อให้ชื่อหัวข้อเว็บไซต์สั้นและกระชับ และมีขอบเขตในการเขียนบทความเรื่องเล่ากว้างขวางยิ่งขึ้น ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องประสบการณ์นักปกครองเท่านั้น

            บัดนี้ ผมเห็นว่า น่าจะได้เวลาในการปรับโฉมหรือรูปแบบของบทความเรื่องเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน และสนุกมากยิ่งขึ้น โดยยังคงมีเนื้อหาสาระเข้มข้นเช่นเดิม

2.รูปแบบเดิมของบทความเรื่องเล่า

          บทความของเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ เดิมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

         2.1 ส่วนที่หนึ่ง เนื้อหาสาระ

            บทความส่วนที่หนึ่ง มุ่งที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร ภาวะผู้นำ รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง การปฏิบัติธรรม การสั่งจิตใต้สำนึก และประสบการณ์ในการทำงานในด้านต่าง ๆ

          บทความส่วนที่หนึ่งนี้ มีลักษณะเป็นบทความกึ่งวิชาการ ที่พยายามจะใช้ภาษาบอกเล่ามากกว่าภาษาวิชาการ เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลประกอบการเขียนบทความ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Wikipedia (สารานุกรมเสรี)

            2.2 ส่วนที่สอง คุยกับดร.ชา

            บทความส่วนที่สองนี้ เป็นส่วนที่อยู่ท้ายบทความแต่ละบทความ มุ่งที่จะนำเอาเนื้อหาสาระบางส่วนในบทความส่วนที่หนึ่ง มาเล่าขยายความในรูปแบบของบทสนทนา ระหว่าง ดร.ชา กับ คู่สนทนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงของผม    

           โดยมีวัตถุประสงค์จะทำให้ท่านผู้อ่านมีความสนุก เพลิดเพลินและเข้าใจในเนื้อหาสาระของบทความส่วนที่หนึ่งได้ดีขึ้น ดังตัวอย่าง บทความลำดับที่ 9 ของหมวด 12 เรื่องเล่า ประเทศอาเซียน ส่องดู การ ปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย ของมาเลเซีย

3. เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา-รูปแบบใหม่ของบทความเรื่องเล่า

สาว ๆ กำลังมีความสุขในการฟังเรื่องเล่า สนุก
สาว ๆ กำลังมีความสุขในการฟังเรื่องเล่า สนุก

          ทุกสิ่งทุกอย่าง จำเป็นต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ก็เช่นกัน จำเป็นต้องมีการปรับตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของท่านผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น

          ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บทความส่วนที่หนึ่ง เนื้อหาสาระ ตามข้อ 2.1 ข้างต้น ไม่น่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไร  แต่บทความส่วนที่สอง คุยกับดร.ชา ตามข้อ 2.2 สมควรจะแก้ไขปรับปรุงด้วยการปรับรูปแบบในการนำเสนอเสียใหม่ เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับท่านผู้อ่าน ดังนี้

            3.1 เปลี่ยนชื่อหัวข้อ คุยกับดร.ชา เป็น เรื่องเล่าสนุก กับดร.ชา

            การเปลี่ยนชื่อหัวข้อท้ายบทความ จาก คุยกับดร.ชา เป็น เรื่องเล่าสนุก กับดร.ชา เพื่อเป็นการแสดงการเปลี่ยนทิศทางของการเขียนบทสนทนาจากเดิม ซึ่งเป็นการนำเนื้อหาสาระบางส่วนของบทความส่วนที่หนึ่ง ตามข้อ 2.1 มาเล่าขยายความในรูปแบบบทสนทนา

          3.2 เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่อง

แต่ เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา จะเป็นการเอาประสบการณ์ของดร.ชา มาเล่าสอดแทรกในบทสนทนาของแต่ละบทความด้วยการมองโลกในด้านบวก โดยมีคู่สนทนาคอยเป็นผู้ซักถามและเล่าสอดแทรกประสบการณ์ของตนเสริมเข้าไปบ้าง เพื่อสร้างความสนุกและความเพลิดเพลินแก่ท่านผู้อ่านให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มนำเสนอในบทความที่จะได้นำลงโพสต์ต่อจากนี้เป็นต้นไป คือ บทความที่จะนำมาโพสต์หลังวันที่ 2 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

            ทั้งนี้แนวทางของการนำเสนอ เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา ท้ายบทความแต่ละบทความ จะเป็นไปตามตัวอย่างที่ได้นำเสนอมาแล้วในบทความลำดับที่ 10 ของหมวด 12 เรื่องเล่า กลุ่มประเทศอาเซียน คือ ระบอบ ประชาธิปไตย ที่มั่นคง ทำให้มาเลเซียเจริญก้าวหน้า

4.ประสบการณ์ที่จะนำมาเล่าสอดแทรก

สาวสวยกำลังนั่งดื่มกาแฟ พร้อมกับฟังเรื่องเล่า สนุก กับเพื่อนชาย
สาวสวยกำลังนั่งดื่มกาแฟ พร้อมกับฟังเรื่องเล่าสนุก ๆ

          ประสบการณ์ที่จะนำมาเล่าสอดแทรก ได้แก่ ประสบการณ์ดังต่อไปนี้

            4.1 ประสบการณ์ในการรับราชการเป็นนักปกครอง

            ผมได้รับราชการเป็นนักปกครองเป็นระยะเวลา 37 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี จนกระทั่งเกษียณอายุในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวในตำแหน่งปลัดอำเภอ ปลัดอำเภออาวุโส ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นจังหวัด) จ่าจังหวัด หัวหน้าแผนกหรือหัวหน้างานในส่วนกลาง  นายอำเภอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง ปลัดจังหวัด จนกระทั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด

            4.2 ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

            ผมได้รับเกียรติจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท เป็นเวลา 9 ปี นับจากปีพ.ศ.2552-2561 โดยได้เดินทางไปสอนตามศูนย์การเรียนรู้จังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาค ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจหลายอย่าง

          4.3 ประสบการณ์ในการเรียนทางออนไลน์

            หลังจากเกษียณอายุราชการ ผมได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางออนไลน์หลายหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด  มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ทำให้ผู้สูงวัยอย่างผม มีทักษะในการใช้เทคโนเลยีด้านการเรียนการสอนทางออนไลน์สมัยใหม่ และทำให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดยตรง กับการเรียนรู้จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของไทย

          4.4 ประสบการณ์ชีวิตในด้านต่าง ๆ

เรื่่องเล่า บางเรื่อง ก็สนุกและตลกขบขันมาก
เรื่่องเล่า บางเรื่อง ก็สนุกและตลกขบขันมาก

            ขณะนี้ผมกำลังจะมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ภายในเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้า ดังนั้น จึงย่อมมีประสบการณ์ในการได้รู้ ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง และได้ทำในเรื่องราวต่าง ๆ มาเป็นอันมาก พอที่จะพิจารณากลั่นกรองนำมาเล่าสอดแทรกให้ท่านผู้อ่านทราบและเป็นข้อคิดได้บ้าง

5.ขอเชิญร่วมสนุกในบทความเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์

          ผมอยากจะขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านเข้าร่วมสนุกในบทความเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ด้วยการสมัครเป็นผู้ติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และแสดงความคิดเห็น  สำหรับการแสดงความคิดเห็น ได้ปรับวิธีการให้ง่ายเข้า โดยท่านไม่จำเป็นต้องใช้อีเมล์ก็ได้ รายละเอียดปรากฏในเพจ การสมัครเป็นผู้ติดตามและการมีส่วนร่วม ของเว็ฐไซต์นี้

          แม้ว่า การมีส่วนร่วมในเว็บไซต์อาจจะดูยุ่งยากมากกว่าใน facebook หรือ youtube แต่ก็คงไม่ยากจนเกินไป ถ้าหากท่านสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจริง ๆ

6.สรุป

นับจากบัดนี้เป็นต้นไป บรรดาบทความของเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรค์ จะปรับรูปแบบการเล่าเรื่องใหม่ โดยการนำประสบการณ์มาเล่าสอดแทรกในส่วนตอนท้ายของบทความ คือ เรื่องเล่า สนุก กับดร.ชา (เดิม คือ คุยกับดร.ชา) เพื่อเพิ่มอรรถรสและความสนุกให้แก่ท่านผู้อ่านมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาสารุยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม

อนึ่ง การโพสต์บทความ จะนำลงโพต์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันอังคาร และวันศุกร์

            ผมขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา

            ท้ายที่สุดนี้  ผมใคร่ขอกราบอาราธนาอำนาจแห่งคุณศรีพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านศรัทธาเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินี ได้โปรดอวยพรและปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง มีจิตใจที่แจ่มใส สุขกายสุขใจ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง ทุกท่านเทอญ.

                                                                       ด้วยรักและเคารพทุกท่าน

                                                                                  ดร.ชา

                                                                                    2/04/21

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ และยอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวัน จนไม่อาจจะพยากรณ์ได้ว่า จะจบลงเมื่อใดและอย่างไร                    เพราะแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งชองโลกอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่อาจยับยั้งหรือแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในขณะนี้ ตรงกันข้าม…

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***) 4

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***)

81 / 100 Powered by Rank Math SEO “การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์ ” นับเป็นบทความลำดับที่ 15 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ เนื้อหาประกอบด้วย ความนำ การ ปล่อย วาง  คืออะไร ความทุกข์ใจเข้ามาทางช่องใดบ้าง การเจริญสมาธิและสติเพื่อการ ปล่อย วาง  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนายกฯ 8 ปี  สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว ผมได้เขียนบทความหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม…

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9) 5

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9)

81 / 100 Powered by Rank Math SEO นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด เป็นบทความลำดับที่ 9 ของหมวด 5 เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ  มีหัวข้อดังนี้ คือ ความนำ แนวคิดเบื้องต้นในการบริหารราชการแผ่นดิน นายกฯ คือ ใคร และมีความสำคัญอย่างไร  ทำไมต้องมีผู้รักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ การรักษาราชการแทนนายกฯ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกฯ วิเคราะห์แนวโน้มการใช้อำนาจของผู้รักษาราชการแทน นายกฯ สรุป ถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในขณะนี้ข่าวสารการเมืองของประเทศไทยที่กำลังเป็นที่สนใจของคนไทยทั่วประเทศ คงไม่มีข่าวใดน่าสนใจเท่ากับข่าวศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับเรื่องวาระดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีของนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา…

4 COMMENTS

  1. ชอบอ่านประสบการณ์ที่อาจารย์นำมาเล่าสอดแทรกท้ายบทความ น่าสนใจ ทรงคุณค่ามากครับ

  2. บทความที่อาจารย์ได้นำเสนอ ได้ทั้งความรู้และอ่านแล้วสนุกด้วยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำงานที่รักต่อไปด้วยความสุขค่ะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: