87 / 100

ส่งความสุขปีใหม่ 2564 เป็นบทความลำดับที่  10 ในหมวดโหมโรง โดยจะกล่าวถึง คำอวยพรส่งความสุขปีใหม่ 2564 ความเป็นมาของเว็บไซต์ โครงสร้างของบทความ ลักษณะพิเศษของบทความในเว็บไซต์นี้ ทิศทางในการปรับปรุงในปี 2564 รายชื่อบทความและเว็บไซต์ย่อยแยกออกเป็นรายหมวดปี 2563

ขอให้พระธาติเชิงชุม วัดพระธาติเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร (วิกิพีเดีย,วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, 31 ธันวาคม 2563) อำนวยพรความสุขให้ท่านผู้อ่านทุกท่านและครอบครัว
ขอให้พระธาติเชิงชุม วัดพระธาติเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร (วิกิพีเดีย,วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, 31 ธันวาคม 2563) อำนวยพรความสุขให้ท่านผู้อ่านทุกท่านและครอบครัว ตลอดปีใหม่ 2564

Table of Contents

1.คำอวยพรส่งความสุขปีใหม่ 256

ขอให้พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช(วิกิพีเดีย,จังหวัดนครศรีธรรมราช, 31 ธันวาคม 2563) อำนวยพรความสุขให้ทุกท่าน ตลอดปีใหม่ 2564
ขอให้พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช(วิกิพีเดีย,จังหวัดนครศรีธรรมราช, 31 ธันวาคม 2563) อำนวยพรความสุขให้ทุกท่าน ตลอดปีใหม่ 2564

            “ในศุภมงคลขึ้นปีใหม่ 2564 (2021) ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือและศรัทธา พระสยามเทวาธิราช  พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน

            ขอได้โปรดดลบันดาลและปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้าสมหวัง มั่งมีศรีสุข ร่ำรวย รุ่งเรือง      

             ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง รวมทั้งโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด และมีจิตใจแจ่มใส เดินทางไปไหนมาไหน ขอให้ปลอดภัย มีแต่คนรักใคร่เมตตา และมีคนอุปถัมภ์ค้ำชู ตลอดปีใหม่ 2564 ทุกท่านเทอญ ”

                                                                        ดร.ชา

                                                          31 ธันวาคม 2563

2.ความเป็นมาของเว็บไซต์

          เว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์  https://tridirek.com   เป็นเว็บไซต์น้องใหม่ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้รับอนุมัติให้เข้าอยู่ในระบบของ google adsense เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

          วัตถุประสงค์ดั้งเดิม คือต้องการนำเอาประสบการณ์ของนักปกครองมาเล่า ด้วยการมองโลกในทางบวก เพื่อให้เกิดความสนุกและเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ แต่หลังจากได้รับอนุมัติให้เป็นเว็บไซต์ในระบบของ google adsense ผมจึงได้ปรับขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์นักปกครองเท่านั้น เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่ผมพอจะมีมาบอกเล่าให้ท่านผู้อ่านทราบได้ รายละเอียดปรากฎในบทความลำดับที่ (9) เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรคฺ์

          ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ จึงเป็นเรื่องเล่า ในเชิงการเมือง การปกครอง การบริหาร ภาวะผู้นำ กฎหมาย  ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ

         แต่อย่างไรก็ดี หากเรื่องเล่าใด ที่ผมได้มีประสบการณ์มาก่อนก็จะนำมาเล่าสอดแทรกลงไปตามโอกาสอันควร ทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับความสนุก ความสุข และความเพลิดเพลินในการอ่านมากขึ้นนั่นเอง

3.หมวดหมู่ของบทความ

        เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ได้แบ่งบทความออกเป็นหมวด ซึ่งขณะนี้ได้แบ่งออกเป็น 10 หมวด หากรวมกับหมวดโหมโรงด้วย ก็จะเป็นจำนวนหมวดทั้งสิ้น 11 หมวด และมีจำนวนบทความรวมทั้งสิ้น 108 บทความ แต่จำนวนหมวดก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

            รายชื่อหมวดต่าง ๆ ของบทความ มีดังนี้

            โหมโรง

            หมวด 1 เรื่องเล่าเส้นทางสู่อาชีพนักปกครอง

            หมวด 2 ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต

            หมวด 3 เรื่องเล่าสนุกกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

            หมวด 4 ประสบการณ์สั่งจิตใต้สำนึกเพื่อความสำเร็จและควาสุข

            หมวด 5 เรื่องเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ

            หมวด 6 เรื่องเล่า ระบบตำรวจและรูปแบบการปกคุรอง

            หมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์

            หมวด 8 เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา

            หมวด 9 เรื่องเล่า ประเทศไทยกับชาติมหาอำนาจ

            หมวด 10 เหตุการณ์ความทรงจำที่ดี

การสืบค้นบทความในแต่ละหมวด

หากท่านต้องการทราบว่า ในแต่ะหมวดประกอบด้วยบทความใดบ้าง กรุณาคลิกลงไปที่รายชื่อหมวดแต่ละหมวด ระบบจะนำท่านไปสู่หมวดนั้น พร้อมกับรายชื่อบทความในหมวดดังกล่าว

4.ลักษณะพิเศษของบทความในเว็บไซต์นี้

          เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับสาระความรู้พร้อมกับความสนุกเพลิดเพลิน แนวทางในการนำเสนอบทความจึงออกมาในรูปแบบกึ่งวิชาการกึ่งสาระบันเทิง กล่าวคือ เนื้อหาในส่วนใดมีที่มาขององค์ความรู้ และข้อมูลก็จะมีการอ้างอิงแบบง่าย ๆ หรือมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ซึ่งเป็นที่มาของข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้อ่านที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสืบค้นต่อไปได้

            ในส่วนที่ว่าเป็นสาระบันเทิง คือ ในตอนท้ายของแต่ละบทความจะมี หัวข้อคุยกับดร.ชา เพื่อสร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับท่านผู้อ่าน และเพื่อนำสาระของบทความมาเล่าหรือขยายความในรูปแบบของบทสนทนา

5.ทิศทางในการปรับปรุง

            เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความสนุก ความสุข และความเพลิดเพลินในการอ่านบทความของเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ปี2564 มากขึ้น ผมจึงขอปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดวันที่จะนำบทความลงโพสต์ และการสร้างสารบัญบทความ ดังนี้

            5.1 การการกำหนดวันที่จะนำบทความลงโพสต์ประจำสัปดาห์

            เดิมผมตั้งใจนำบทความลงโพสต์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยบทความหนึ่งมีขนาดความยาวของต้นฉบับ ราว 6-8 หน้ากระดาษเอสี่ แต่เมื่อได้สอบถามความคิดเห็นของท่านผู้อ่านจำนวนหนึ่งแล้ว ผมคิดว่า น่าจะนำบทความลงโพสต์ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และวันพฤหัสดี ก็น่าจะเป็นการเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้ผมมีเวลาค้นคว้าหาองค์ความรู้และข้อมูลมาประกอบการเขียนนั่นเอง

            แต่ความยาวของบทความจะเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย จากบทความละ 6-8 หน้า จะเพิ่มเป็นบทความละ 8-10 หน้า ทั้นี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของ google adsense

            5.2 การสร้างสารบัญบทความ (Table of Contents)

          การที่บทความมีความยาวมากถึง 8-10 หน้า หลายท่านอาจจะคิดในใจว่า บทความยาวจนเกินไป คงไม่มีเวลาอ่าน ผมอยากจะทำความเข้าใจว่า การที่บทความมีความยาวแต่มีสารบัญประกอบด้วยนั้น จะทำให้ท่านสามารถเลือกอ่านบทความเฉพาะหัวข้อที่ท่านสนใจได้ โดยไม่จำเป็นต้องอ่านบทความทุกหน้าจนจบ โดยสารบัญจะอยู่เหนือหัวข้อแรกของบทความ ซึ่งปกติก็คือ 1.ความนำ

            วิธีการก็ไม่ยากอะไร เพียงแต่ท่านคลิกลงไปที่หัวข้อในสารบัญบทความ หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ท่านสนใจจะอ่าน ระบบก็จะนำท่านไปสู่หัวข้อที่ท่านสนใจได้เอง

6. รายชื่อบทความและเว็บไซต์ของแต่ละบทความที่ได้นำลงโพสต์ปี 2563

            เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถตรวจสอบได้ว่า บทความต่าง ๆ ที่ผมได้นำลงโพสต์ทั้งหมดราว 101 บทความนั้น เป็นบทความอยู่หมวดอะไร และหากอยากจะย้อนกลับไปอ่าน จะสามารถทำได้อย่างไร ผมจึงได้นำรายชื่อบทความและเว็บไซต์ของแต่ละบทความที่ได้นำลงโพสต์เมื่อปี 2563 มาแสดงเป็นรายหมวด

            หากท่านสนใจจะสืบค้นหรือย้อนกลับไปอ่านบทความใด ท่านอาจคัดลอดที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ไปดูใน google ได้

7.โหมโรง มีจำนวน 10 บทความ (รวมบทความนี้ด้วย) ประกอบด้วย

1.https://tridirek.com/1-concepts-in-writing

แนวคิดในการเขียน

2.https://tridirek.com/2-positive-thinking-happy-enjoy

คิดบวก

3.https://tridirek.com/3-think-out-the-box-lateral-think

                คิดออกนอกกรอบ คือ คิดออกด้านข้าง

4.https://tridirek.com/not-negative-thinking-outside-the-box

คิดออกนอกกรอบ ไม่ใช่คิดออกนอกคอก

5.https://tridirek.com/5-thinking-outside-the-box-creativity

               คิดออกนอกกรอบ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

6.https://tridirek.com/6-changing-paradigm-new-creativity

               การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด สามารถทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

7.https://tridirek.com/7-background-of-writing-articles

  ภูมิหลังและแรงบันดาลใจ  ในการเขียนบทความ 

8.https://tridirek.com/8-creative-integration

               การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์

9.https://tridirek.com/9-stories-drchar-enjoyable-creative

             เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์

        10.https://tridirek.com/10-happy-new-year-2021

             ส่งความสุขปีใหม่และกำหนดทิศทางปี 2564

8.หมวด 1-เส้นทางสู่อาชีพนักปกครอง

มีจำนวน 7 บทความ คือ

1.https://tridirek.com/beginning-profession-of-administrative-officials

          อาชีพนักปกครองเริ่มต้นด้วยตำแหน่งปลัดอำเภอ

2. https://tridirek.com/impressive-experiece-in-civil-service-examination

                    ประสบการณ์และความประทับใจการสอบเป็นปลัดอำเภอ

3. https://tridirek.com/progress-of-assistant-chief-district-offiicer

                   ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพปลัดอำเภอ

4. https://tridirek.com/background-aspiration-to-profession

          ภูมิหลัง และแรงบันดาลใจสู่อาชีพนักปกครอง :ภูมิหลัง และนักปกครองคนแรกที่ผมรู้จัก

5. https://tridirek.com/background-aspiration-governor-in-the-heart

          ภูมิหลัง และแรงบันดาลใจสู่อาชีพนักปกครอง : ผู้ว่าฯ ในดวงใจ

6. https://tridirek.com/ background-aspiration-formidable-sheriff

          นายอำเภอผู้น่าเกรงขาม

7. https://tridirek.com/background-aspiration-prophecy-astrologer

          คำทำนายของโหราจารย์

9.หมวด 2- ประสบการณ์การบริหารและแก้ปัญหาในยามวิกฤต

          มีจำนวน 13 บทความ คือ

1.https://tridirek.com/experience-in-anti-bird-flu

         โรคไข้หวัดนกความร้ายแรง

2. https://tridirek.com/experiences-chief-executive-officer

          โรคไข้หวัดนก ผู้ว่า ฯ ซีอีโอ

3https://tridirek.com/experieces-in-mass-communication

          โรคไข้หวัดนก การสื่อสาร

4https://tridirek.com/experiences-in-destroy-rehabilitation

          โรคไข้หวัดนก การทำลาย และการฟื้นฟู

5. https://tridirek.com/managent-covid-19-in-crisis-seriousness-concept

          โควิด ความร้ายแรง

6. https://tridirek.com/covid-19-management-in-crisis-law

          โควิด การใช้บังคับกฎหมาย

7. https://tridirek.com/concept-reason-necessity-special-features

          โควิด แนวคิด เหตุผล

8. https://tridirek.com/emergency-anouncement-organization

โควิด-การจัดตั้งองค์กร

9. https://tridirek.com/emergency-provincial-governor

โควิด-บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด

10. https://tridirek.com/emergency-provincial-governor-continued

  โควิด-บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด(ต่อ)

11.https://tridirek.com/10-reviews-1-management-in-covid-crisis   

โควิด-ข้อคิดเห็น (1)

12.https://tridiek.com/10-reviews-2-management-in-covid-crisis

โควิด-ข้อคิดเห็น (2)

13.https://tridirek.com/13-rationale-new-epidemic-of-covid-19

โควิด-หลักการและเหตุผลของการต่อสู้โรควิด-19 ระบาดรอบใหม่

บทความนี้ เป็นบทความสุดท้ายของปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 พอดี และขณะนี้สถานการณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลง

10.หมวด 3-เรื่องเล่าความสนุกประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี

             มีจำนวน 11 บทความ คือ

              1.https://tridirek.com/fun-stories-know-yourself-those-around-you

เรืองเล่าความสนุกกับประสบการณ์อันยาวนานในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง

             2.https://tridirek.com/2-fun-stories-background-of-articles

เรืองเล่าความสนุกกับประสบการณ์อันยาวนานในการรู้จักตนเองและคนรอบข้างมูลเหตุจูงใจในการเขียนบทความ

        3.https://tridirek.com/3-fun-stories-person-number-one                                                                                                             เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลลรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 1

       4.https://tridirek.com/4-fun-stories-person-number-two

 เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลลรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 2

     5.https://tridirek.com/5-fun-stories-person-number-three

บุคคลหมายเลข 3

     6.https://tridirek.com/6-fun-stories-person-number-four

บุคคลหมายเลข 4

   7.https://tridirek.com/7-fun-stories-person-number-five

บุคคลหมายเลข 5

      8.https://tridirek.com/8-fun-stories-person-number-six

บุคคลหมายเลข 6

     9.https://tridirek.com/9-fun-strories-person-number-seven

บุคคลหมายเลข 7

    10.https://tridirek.com/10-fun-stories-person-number-eight

บุคคลหมายเลข 8

    11.https://tridirek.com/11-fun-stories-person-number-nine

 บุคคลหมายเลข 9

11.หมวด 4 การสั่งจิตใต้สำนึก

      มีจำนวน 8 บทความ คือ

          1.https://tridirek.com/1-experiences-subconscious-background

ภูมิหลัง

          2.https://tridirek.com/2-experiences-subconscious-basic-concepts

แนวคิดเบื้องต้น                                                                      3.https://tridirek.com/3-experiences-subconscious-types-of-mind

ประเภทของจิต

4.https://tridirek.com/4-experiences-subconscious-basic-principles

หลักการเบื้องต้นของการสั่งจิตใต้สำนึก

5.https://tridirek.com/5-experiences-subconscious-outside

การสั่งจิตใต้สำนึกจากข้างนอก

6.https://tridirek.com/6-experiences-subconscious-inner

การสั่งจิตใต้สำนึกจากข้างในตอน 1

7.https://tridirek.com/7-experiences-subconscious-inner-2

การสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน ตอน 2

8.https://tridirek.com/8-experieces-subconscious-failure

สาเหตุที่ทำให้การสั่งจิตใต้สำนึกไม่ประสบความสำเร็จ

12.หมวด 5 เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ

          มีจำนวน 5 บทความ คือ

1.https://tridirek.com/1-stories-police-system-of-america

          ระบบตำรวจสหรัฐอเมริกาอันสลับซับซ้อน

2.https://tridirek.com/ 2-stories-thai-police-american-police

          เปรียบเทียบระบบตำรวจไทย-อเมริกา

3.https://tridirek.com/1-stories-washington-d-c-special-status

          ฐานะพิเศษของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่น่าสนใจ

4.https://tridirek.com/1-stories-covid-19-failed-america

          ความล้มเหลวของอเมริกาในการแก้ปัญหาโควิด-19 : มิติการเมืองการปกครอง

5.https://tridirek.com/2-stories-covid-19-failed-america

          ความล้มเหลวของอเมริกา ฯ (ต่อ)

13.หมวด 6 เรื่องเล่า ระบบ ตำรวจ และรูปแบบการปกครองของประเทศที่พัฒนาแล้ว

        มีจำนวน 15 บทความ คือ

1.https://tridirek.com/1-stories-police-system-introduction

 ระบบตำรวจและรูปแบบการปกครองของประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่น่าสนใจ:ความเบื้องต้น

2.https://tridirek.com/2-stories-police-form-government-england

รูปแบบการปกครองอังกฤษแตกต่างจากไทย

3.https://tridirek.com/3-stories-police-system-england

          ระบบตำรวจ อังกฤษ

4.https://tridirek.com/4-stories-police-system-england-thailand

          ระบบตำรวจ อังกฤษแตกต่างจากระบบตำรวจ ไทยอย่างไร

5.https://tridirek.com/5-stories-police-form-government-germany

          รูปแบบการปกครอง เยอรมัน

6.https://tridirek.com/6-stories-police-form-government-germany

          รูปแบบการปกครอง เยอรมัน(ต่อ)

7.https://tridirek.com/7-stories-police-form-government-germany

          ระบบตำรวจ เยอรมัน

8.https://tridirek.com/8-stories-police-form-government-germany

          เปรียบเทียบระบบตำรวจ เยอรมัน-อเมริกา เยอรมัน-ไทย

9.https://tridirek.com/9-stories-police-form-government-france

          รูปแบบการปกครองฝรั่งเศสคล้ายไทย

10.https://tridirek.com/10-stories-police-form-government-france

          ระบบตำรวจ-ฝรั่งเศสคล้ายไทยในอดีต

11.https://tridirek.com/11-stories-police-form-government-japan

ญี่ปุ่นสมัยจักรพรรดิเมจิ

12.https://tridirek.com/12-stories-police-form-government-japan

รูปแบบการปกครอง-ญี่ปุ่นเคยคล้ายไทย

13.https://tridirek.com/13-national-police-system-decentralization-japan

          ระบบตำรวจ-ระบบตำรวจแห่งชาติที่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น

14.https://tridirek.com/14-national-police-system-decentralization-japan

ระบบ ตำรวจแห่งชาติ ที่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (ต่อ)

15.https://tridirek.com/15-national-police-system-decentralization-japan

ระบบ ตำรวจแห่งชาติ ที่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (ตอนจบ)

14.หมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์

            มีจำนวน 14 บทความ คือ

1.https://tridirek.com/1-stories-of-practices-dharma-background

        ภูมิหลัง

2.https://tridirek.com/2-stories-of-practices-dharma-basic-principles

        หลักธรรมเบื้องต้นที่ควรทราบ

3.https://tridirek.com/3-stories-of-practices-dharma-first-practice

        การฝึกปฏิบัติธรรมครั้งแรกขอผม

4.https://tridirek.com/4-stories-of-practice-dharma-monastic-land

        ดินแดนอริยสงฆ์

5.https://tridirek.com/5-stories-of-practices-dharma-luangta-maha-bua

        หลวงตามหาบัว

6.https://tridirek.com/6-stories-of-practices-dharma-before-meditating

        ก่อน นั่งสมาธิ

7.https://tridirek.com/7-stories-of-practices-dharma-meditating

                นั่งสมาธิ ให้ได้ฌาน

8.https://tridirek.com/8-stories-of-practices-dharma-meditating

        นั่งสมาธิ ด้วยสัมมาสติ เพื่อคลายทุกข์

9. https://tridirek.com/9-stories-of-practices-dharma-meditating

        สติปัฏฐาน 4 จะช่วยคลายทุกข์ได้อย่างไร

10.https://tridirek.com/10-stories-of-practices-dharma-meditating

        หลักธรรม ในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์

11.https://tridirek.com/11-stories-of-practices-dharma-meditatingd

        นิวรณ์ 5 แก้ได้ด้วยพระกรรมฐานหลวง

12.https://tridirek.com/12-stress-not-difficult-dharma

        ความเครียดแก้ได้ไม่ยาก ด้วยหลักธรรมะ

13.https://tridirek.com/13-anger-overcome-dharma

        ความโกรธ เอาชนะด้วยธรรมะข้อใด

14.https://tridirek.com/14-anapanasati-16-steps-relieve-suffering

        อานาปานสติ 16 ขั้นตอน เพื่อคลายทุกข์

15.หมวด 8 เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา

        มีบทความจำนวน 12 บทความ คือ

1.https://tridirek.com/1-stories-america-constitution-aspiration

        แรงบันดาลใจ ในการเขียนเรืองเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา

2.https://tridirek.com/2-america-born-from-13-colonies

        อเมริกาเกิดจากอาณานิคม 13 แห่ง

3.https://tridirek.com/3-independence-american-revolutionary-war

        อิสรภาพ และสงครามปฏิวัติอเมริกา

4.https://tridirek.com/4-articles-of-confederation

        รัฐธรรมนูญฉบับแรกของอเมริกา

5.https://tridirek.com/5-current-american-constitution

        รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของอเมริกา

6.https://tridirek.com/6-current-american-constitution-innovation

        นวัตกรรม ใหม่ ในการร่างรัฐธรรมนูญอเมริกา

7.https://tridirek.com/7-current-american-constitution-political-crisis

        การ แก้ไข ปัญหาวิกฤตการเมืองอเมริกา ด้วยรัฐธรรมนูญ

8.https://tridirek.com/8-current-american-constitution-coup de’ tat

        ทำไม การปฏิวัติรัฐประหาร จึงยากที่จะเกิดขึ้นในอเมริกา

9.https://tridirek.com/9-presidential-election-america

 การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีอเมริกา ทำไมจึงดูสลับซับซ้อนมาก

10.https://tridirek.com/10-winner-president-of-america-538

ผู้ชนะ เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา อยู่ในมือของคนเพียง 538 คนเท่านั้น

11.https://tridirek.com/11-analize-age-presidents-of-america

          วิเคราะห์ อายุของประธานาธิบดีอเมริกา ขณะเข้าดำรงตำแหน่ง

12.https://tridirek.com/12-electoral-college-scores-arbitrator

          คะแนน ของ ผู้เลือกตั้งเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดี

16.หมวด 9 เรื่องเล่า ประเทศไทยกับชาติมหาอำนาจ

        มีบทความจำนวน 9 บทความ คือ

1.https://tridirek.com/1-thailand-under-pressure-big-powers

ประเทศไทย ต้องอยู่ท่างกลางแรงกดดันของชาติมหาอำนาจ เพราะเหตุใด

2.https://tridirek.com/2-thailand-pressure-big-powers

ไทยแลนด์ ได้รับแรงกดดันของชาติมหาอำนาจอย่างไร

3.https://tridirek.com/3-thailand-cold-war

4.https://tridirek.com/4-faith-main-institutions

ศรัทธา ต่อสถาบันหลักของชาติอย่างแรงกล้า

5.https://tridirek.com/5-compromise-thai-nation-survive

 การประนีประนอม ทำให้ชาติไทยอยู่รอด

6.https://tridirek.com/6-keep-territory-thailand

กว่าจะรักษา ดินแดนไทยไว้ได้

7.https://tridirek.com/7-independence-life-of-country

        เอกราช ของชาติ คือ ชีวิตของประเทศ

8. https://tridirek.com/8-reform-of-government-administration

        ระเบียบการ บริหารราชการแผ่นดิน จำต้องปฏิรูปเพื่อความอยู่รอดของสยาม

9.https://tridirek.com/9-good-relations-immunity

        ความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชาติไทย

17.หมวด 10 เรื่องเล่า เหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำที่ดี

       มีบทความจำนวน 4 บทความ คือ

1.https://tridirek.com/1-stories-events-good-memories

เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำที่ดี

2.https://tridirek.com/2-sakhon-nakhon-tri-robe

สกลนคร เป็นจัวหวัดที่ทำให้ผมได้รับพระราชทาน ฯ ผ้าไตร

3.https://tridirek.com/3-virtue-of-ordination

อานิสงส์ของการบวชถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดกุดไผท

4.https://tridirek.com/4-london-to-sakon-nakhon-2539

จากกรุงลอนดอน เสด็จสู่ สกลนครครั้งประวัติศาสตร์ ปี 2539

18. สรุป

สีหน้าท่าทางคนมีความสุข
สีหน้าท่าทางคนมีความสุข

        บทความนี้ ต้องการส่งความสุขปีใหม่ 2564 มายังท่านผู้อ่านทั้งหลาย พร้อมกับบอกทิศทางว่า เว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ จะเดินไปอย่างไร โดยมีกำหนดนำบทความลงโพสต์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี บทความมีขนาดความยาว 8-10 หน้ากระดาษเอสี่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของ google adsense

          อย่างไรก็ดี ทุกบทความจะมีสารบัญประจำบทความ (Table of Contents) ไว้เหนือหัวข้อแรกของแต่ละบทความ เพื่อให้ท่านเลือกดูได้ว่า สนใจจะอ่านหัวข้อใดก่อนหลังหรือสนใจหัวข้อใดเป็นพิเศษก็สามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแต่คลิกลงไปที่หัวข้อในสารบัญของบทความที่ท่านสนใจ ระบบก็จะนำไปท่านไปสู่หน้าของบทความที่มีหัวข้อที่ท่านสนใจได้โดยอัตโนมัติ

            นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมรายชื่อหมวด และรายชื่อบทความที่ได้นำลงโพสต์เมื่อปี 2563 เพื่อให้ท่านตรวจสอบดูว่า มีบทความใดบ้างที่ท่านยังไม่ได้อ่าน หรือมีบทความใดที่ท่านต้องการอ่านทบทวนอีกครั้ง

            สุดท้ายนี้ ผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอ่านและติดตามบทความของผมด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านผู้อ่านทุกท่านตลอดไปในปี 2564

          ขอให้ทุกท่านโชคดีมีปีใหม่ 2564  และปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทุกท่าน

                                                  ดร.ชา

                                                31/12/20

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 2

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 3

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 5

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

5 COMMENTS

  1. ขอบคุณสำหรับคำอวยพรประโยคด้านดีและด้านบวกค่ะ

  2. สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะอาจารย์ ขอให้อาจารย์เขียนบทความดีๆ มาให้ลูกศิษย์อ่านอยู่สมำ่เสมอค่ะ

  3. อาจารย์คะ ความเป็นมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองแต่ละเมืองมีความเป็นมาอย่างไรคะ
    ขอบคุณค่ะ

    1. สิ่งศักดิ์ศิทธิ์ของแต่เมือง เป็นเรื่องของความเชื่อของผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองนั้น ที่ได้มีความเชื่อสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ปกปักษ์คุ้มครองรักษาบ้านเมืองของพวกตนไวั จึงได้มีการกราบไหว้บูชากันเรื่อยมา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: