72 / 100

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 8 ผู้มีชีวิตพลิกผัน  โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 8 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 8 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 8 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 8 ผู้อุทิศตนเพื่อแผ่นดินไทย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 8  การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 8  สรุปและข้อเสนอแนะ

อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นแล้ว

Table of Contents

1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 8

          บุคคลหมายเลข 8 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 8,17 และ 26 ของแต่ละเดือน

            ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 8 เป็นคนที่ชอบการแสดงออกถึงความเข้มแข็ง แต่บางครั้งก็แสดงออกแบบเย็นชา แต่ความจริงก็เป็นห่วงคนที่ถูกกดขี่หรือถูกเอาเปรียบ ชีวิตจะไม่เป็นแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ กล่าวคือ ชีวิตหากไม่เจริญรุ่งเรือง ก็อาจจะตกต่ำถึงที่สุดได้เช่นกัน

2.ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 8

          ผมได้มีโอกาสเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 8 มาเป็นเวลาช้านาน บางคนเป็นผู้บังคับบัญชา บางคนเป็นเพื่อน บางคนเป็นญาติสนิท จึงพอจะสรุปอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 8 ได้ดังนี้

          บุคคลหมายเลข 8 เป็นคนที่มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตให้ประสบความรุ่งโรจน์แบบก้าวกระโดด แบบลัดขั้นตอนได้อย่างที่บุคคลหมายเลขอื่นไม่สามารถทำได้ อย่างที่เรียกว่า พลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือ แต่บางทีก็มีชะตาชีวิตที่พลิกผันเหมือนเพิ่งตื่นจากความฝัน กลับจากหน้ามือเป็นหลังมือ หรืออย่างที่เรียกว่า จากสูงสุดสู่สามัญ  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลหมายเลข 8 จะต้องมีชะตากรรมเช่นนี้ทุกคน

          บุคคลหมายเลข 8 มักจะแสดงสีหน้าแบบเรียบเฉยหรือเย็นชา ไม่ยินดียินดียินร้าย

คนหมายเลข 8 มักจะแสดงสีหน้าแบบเย็นชา ไม่ยินดียินร้าย
คนหมายเลข 8 มักจะแสดงสีหน้าแบบเย็นชา ไม่ยินดียินร้าย

            หากบุคคลหมายเลข 8 คนใด ชีวิตไม่เคยพุ่งไปสู่จุดสูงสุด ก็จะไม่ประสบปัญหาเรื่องของการคืนสู่สามัญ

3.ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 8 ที่น่าสนใจ

          เพื่อให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพอุปนิสัยและบุคลิกลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 7 ได้ชัดเจนขึ้น จึงขอยกตัวอย่างบุคคลหมายเลข 6 ที่มีชื่อเสียง ดังนี้

             3.1พระมหากษัตริย์ไทย

                   ● พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชสมภาพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2436

            3.2 สมเด็จพระสังฆราช

                  ●สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อม.พโร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2470

สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ทรงเป็นบุคคลหมายเลข 8
สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ทรงเป็นบุคคลหมายเลข 8

             3.3 บุคคลสำคัญของโลก

                  ● พระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับการยกย่องว่า เป็น      เช็คสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 มีผลงานด้านวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง เช่น พระอภัยมณี  นิราศภูเขาทอง เนิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท สิงหไตรภพ และกาพย์พระไชยสุริยา เป็นต้น จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2529 องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของแต่ละปี คือวันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย

3.4 นายกรัฐมนตรีไทย มีหลายท่านที่เป็นบุคคลหมายเลข 8

●นายควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 4 เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2445

● ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี คนที่ 6 เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2448

●พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 15  เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2460

●พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นากรัฐมนตรี คนที่ 16 เกิดวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2463

●นายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 23 เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492

           3.3 ผู้นำระดับโลก

                 ●แฮรี เอส. ทรูแมน (Harry S. Truman) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 33           เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1884 (เป็นประธานาธิบดีอเมริกาเพียงคนเดียวที่เป็นบุคคลหมายเลข 8 ) ผู้ออกคำสั้งให้ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในสงครามโลกครั้งที่ 2

                 ●เหมา เจ๋อ ตุง ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้สถาปนาการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ของประเทศสาธารณรัฐประชาขนจีน เมื่อปี ค.ศ.1949 เกิดวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.1893

4.บุคคลหมายเลข 8 ผู้อุทิศตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

          พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  รัฐบุรุษ อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ อดีตประธานองคมนตรี 2 รัชกาล และนายกรัฐมนตรี คนที่ 16 เป็นบุคคลหมายเลข 8 ที่มีประวัติการรับราชการทีน่าสนใจยิ่ง โดยท่านได้ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง นับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เมื่อปี พ.ศ.2521 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ.2520 และเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจาก พลเอก เกรียงศักดิ์ ชนะนันท์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2523 และได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องกัน 3 สมัย จนกระทั่งวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2531 หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป หัวหน้าพรรคการเมืองได้เข้าพบท่านที่บ้านพัก เพื่อขอเชิญท่านรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 4 แต่ท่านตอบความปรารถนาดีของหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งหลายด้วยคำพูดที่เป็นอมตะวาจาว่า “ผมพอแล้ว”

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ ท่านเป็นบุคคลหมายเลข 8 ผู้รุ่งโรจน์
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ ท่านเป็นบุคคลหมายเลข 8 ผู้รุ่งโรจน์

          อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะทีคนทั่วไปสังเกตเห็นได้ชัดเจน คือ ท่านมีสีหน้าเรียบเฉย ไม่ยินดียินร้าย พูดน้อย จนสื่อมวลชนให้ฉายาท่านว่า เตมีย์ใบ้ และยังมีอีกฉายาหนึ่งว่า นักฆ่าแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ชีวิตของท่านนับว่าโลดโผน รวมทั้งเคยผ่านสงครามอินโดจีนที่ปอยเปต และสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เชียงตุงมาแล้ว

            ผลงานที่โดดเด่นในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของท่านมีอยู่หลายประการ รวมทั้งการออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ซึ่งเป็นคำสั่งให้ใช้นโยบายการเมืองนำหน้าการทหารในการแก้ปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และทำให้สามารถยุติปัญหาการก่อการร้ามคอมมิวนิสต์ได้ในที่สุด

            อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีการก่อกบฏ 2 ครั้ง คือ กบฏเมษาฮาวาย และกบฏ 9 กันยา

            หลังจากนั้น ท่านก็ได้รับพระบรมราชการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2531 และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2541 ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี และท่านได้ดำรงตำแหน่งนี้เรื่อยมาและได้รับโปรดเกล้า ฯ อีกครั้งหนึ่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 จนกระทั่งถึงวันอสัญกรรมของท่าน

          พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สิริอายุได้ 98 ปี   ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า แม้แต่วันอสัญกรรมของท่าน ก็ยังเป็นวันหมายเลข 8  เช่นเดียวกับวันเกิดของท่าน คือ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2463 นับว่าเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อย่างหนึ่ง

            หากนับระยะเวลา ที่ท่านดำรงตำแหน่งในราชการนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2479 ซึ่งเป็นปีที่ท่านเข้าเป็นนักเรียนนายนายร้อย คือ โรงเรียนเทคนิคทหารบกในยุคนั้น (ปัจจุบันคือโรงเรียนนายร้อยจปร.)  จนกระทั่งได้ถึงวันอสัญกรรมในตำแหน่งประธานองคมนตรี นับเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 83 ปี

5.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคคลหมายเลข 8

          จุดแข็งของบุคคลหมายเลข 8 คือ ความสามารถในการคิดและสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามขั้นตอน อย่างที่บุคคลหมายเลขอื่นไม่อาจจะทำได้ เปรียบเสมือนการเรียนหนังสือ ไม่จำเป็นต้องเรียนไปตามลำดับชั้น แต่สามารถเรียนข้ามชั้นได้เลย  ด้วยเหตุนี้หน้าที่การงานของบุคคลหมายเลข 8 ก็อาจจะเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดได้เช่นกัน อย่างที่เรียกว่า จากสามัญไปสู่สูงสุด

            ในขณะเดียวกัน การเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดดของบุคคลหมายเลข 8 ดังกล่าว ก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อน ทิ่มแทงตนเองได้ ถ้าหากได้กระทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมหรือตามกฎหมาย เพื่อมุ่งหวังให้ตนเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ซึ่งอาจจะส่งผลให้บุคคลหมายเลข 8 ประสบชะตากรรมที่คาดไม่ถึง อย่างเรียกว่า จากสูงสุดสู่สามัญ ได้เช่นกัน

            ความเจริญก้าวหน้าของบุคคลหมายเลข 8 จะไม่เป็นไปแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ มีแต่พุ่งไปสูงสุด หากผิดพลาด ก็อาจจะตกลงมาต่ำสุดได้ เปรียบเสมือนการขึ้นบันไดจำนวน 10 ขั้น  คนทั่วไปคงต้องขึ้นไปทีละขั้น หรือถ้าจะก้าวข้ามก็อาจจะก้าวข้ามเพียง 1-2 ขั้น แต่บุคคลหมายเลข 8 อาจก้าวกระโดดจากขั้นที่หนึ่งพรวดเดียวไปยังขั้นที่ 9-10 แต่เมื่อก้าวกระโดดขึ้นไปได้แล้ว หากมีความประมาทหรือมีความผิดพลาด อาจจะต้องตกลงมาที่ขั้นที่หนึ่งได้อีกเช่นกัน

  6. การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 8

          การสร้างรูปแบบและความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 8  ไม่มีอะไรยุ่งยาก

            6.1 กรณีบุคคลหมายเลข 8 เป็นผู้บังคับบัญชา

          ผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 8 เป็นคนมุ่งหวังผลสำเร็จของงานอย่างก้าวกระโดด มิใช่ค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น หากท่านรู้จักสร้างผลงานให้โดดเด่นแบบก้าวกระโดดได้ ท่านก็จะเข้ากับเขาได้ไม่ยาก แต่ถ้าท่านเป็นทำงานไปเรื่อย ๆ คงจะมีปัญหากับเขาแน่

            6.2 กรณีบุคคลหมายเลข 8 เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

            ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 8 เป็นชอบคิดงานให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด หากท่านอยากได้งานที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด บุคคลหมายเลข 8 สามารถสนองตอบท่านได้แน่

7.สรุปและข้อเสนอแนะ

          บุคคลหมาบเลข 8 นับว่า เป็นบุคคลที่แตกต่างไปจากบุคคลหมายเลขต่าง ๆ ในแง่ที่ว่า อาจจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดด แต่ก็อาจจะตกต่ำอย่างที่สุดได้เช่นกัน หากไม่ระมัดระวังในการกระทำกิจการใด ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และตั้งตนอยู่ในทำนองครองธรรม

            พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ อดีตประธานองคมนตรี 2 รัชกาล และอดีตนายกรัฐมนตรี 3 สมัยติดต่อกันเป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน นับเป็นตัวอย่างบุคคลหมายเลข 8 ที่ใกล้ตัวพวกเรา ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างก้าวกระโดด และประพฤติตนอยู่ในทำนองครองธรรมมาโดยตลอด โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ  ชีวิตของท่านจึงไม่มีวันตกต่ำ และนับเป็น             ปูชนียบุคคลของสังคมไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

            มีข้อคิดฝากบุคคลหมายเลข 8 เล็กน้อยว่า จะกระทำการอะไรก็ตาม อย่าได้มองแต่ด้านบวกหรือผลดีด้านเดียว ต้องมองอีกด้านหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นด้านลบ หากท่านไม่ระมัดระวังหรือมีความประมาทชะล่าใจ อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งท่านอาจจะทำให้ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตได้

            ท่านหรือคนรอบข้างของท่านมีใครเป็นบุคคลหมายเลข 8 บ้างไหม

          พบกันใหม่ครั้งต่อไป บุคคลหมายเลข 9 ผู้ประสบความสำเร็จได้ด้วยความเพียร

          ขอบคุณนะครับ

          29/05/20

     

Dr.Char

Mr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***) 2

มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (13) (New***)

Share on Social Media facebook email 91 / 100 Powered by Rank Math SEO “มองโกเลีย เคยเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” เป็นบทความลำดับที่ 13 หมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก จะกล่าวถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของมองโกเลีย ข้อมูลมองโกเลียในปัจจุบันที่ควรทราบ   ประวัติย่อของมองโกเลีย  ยุคจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่  วิเคราะห์เปรียบเทียบอาณาจักรมองโกล กับจักรวรรดิบริติช สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความที่เกี่ยวข้อง ประวัติ จีน ก่อนจีนยุคใหม่ “ จักรวรรดิจักรมองโกล (1206-1368)  เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000,000…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 3

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 5

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

6 COMMENTS

 1. มีเพื่อนเป็นบุคคลหมายเลข8ตุลาคม รับราชการเป็นทหารชั้นประทวน ชีวิตไม่โดดเด่น ลาออกจากราชการไปเป็นผู้รักษาความปลอดภัยให้บุคคลสำคัญอยู่กัมพูชา แล้วชีวิตรุ่งเรือง มีทุกอย่างจนเหลือเฟือค่ะ

  1. ก็แปลกดีนะ แต่คุณเพ็ญเป็นบุคคลหมายเลข 3 ชีวิตคงไม่เป็นเช่นนั้นหรอก
   ถ้าอยากประสบความสำเร็จ บุคคลหมายเลข 3 ต้องไม่ย่อท้อ หรือยอมหักแต่ไม่ยอมงอนั่นเอง

 2. อ่านสนุก ลุกนั่งสบาย ผ่อนคลายความเครียดดีค่ะอาจารย์ มีความคล้ายเยอะค่ะ

  1. ผมดีใจที่บทความที่ผมเขียนได้มีส่วนทำให้คุณบุญญสรณ์ สนุกและ่ผ่อนคลาย เหลืออีกหมายเลขเดียวก็จบบทความชุดนี้แล้ว

 3. ขอบคุณบทความดีๆ มีประโยชน์ เอาไว้ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ครับอาจารย์

  1. ยินดีด้วยผู้หมวด ที่ได้ความคิดดี ๆ บางอย่างจากบทความไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: