75 / 100

1.แรงบันดาลใจ  

             ความทรงจำที่ดีหรือความประทับใจของคนเรา น่าจะมีกันได้ทุกคน อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป สำหรับตัวผมเอง ตลอดระยะเวลาของการรับราชการเป็นนักปกครองเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ได้ผ่านประสบการณ์มาหลายอย่างและมีทุกรสชาด ทั้งร้อนทั้งหนาว ไม่ว่าจะเป็นความสนุก เพลิดเพลิน หวานชื่นและขมขื่น แต่ในหมวด 10 เรื่องเล่า เหตุการณ์ในความทรงจำที่ดี ผมจะเลือกเล่าเฉพาะเรื่องดี ๆ และน่าประทับใจให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายทราบ

ผมขอแบ่งเหตุการณ์ในความทรงจำที่ดีออกเป็นประเภทได้ดังนี้

 • การรับเสด็จ
 • การสร้างถาวรวัตถุ
 • การสร้างวัตถุมงคล
 • การสนับสนุนโรงเรียนในฝัน
 • การรื้อฟื้นงานประเพณี บัวไหม บัวใหญ่
 • งานประเพณีเข้าพรรษา
 • การเขียนยุทธศาสตร์อุบลฮักแพง
 • ความประทับใจอื่น ๆ

2.ความทรงจำในการรับเสด็จ

            ในช่วงเวลาของการดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเวลา 4 ปี ระหว่างปีพ.ศ.2537-2541 ผมได้มีโอกาสรับเสด็จหลายครั้ง แต่ครั้งที่อยู่ในความประทับใจของผมเป็นพิเศษมีอยู่ 2 ครั้ง คือ

           

ประตูเมืองสกลนคร (วิกิพีเดีย, จังหวัดสกลนคร, 4 พฤศจิกายน 2563)
ประตูเมืองสกลนคร (วิกิพีเดีย, จังหวัดสกลนคร, 4 พฤศจิกายน 2563)

            2.1 การรับพระราชทานผ้าไตรจากพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสริยศในขณะนั้น) ณ ลานคำหอม พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2538 ในโอกาสบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2.2 การรับเสด็จ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539 ณ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2.3 การร้องเพลงถวายหน้าพระที่นั่ง

3.ประสบการณ์ในการสร้างถาวรวัตถุ

            เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ผมได้มีโอกาสสร้างถาวรวัตถุที่เป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี้

            3.1 การสร้างวิหารพระเจ้าแสนสามหมื่น ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี วัดสังขลิการาม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดบึงกาฬ)

ภาพการแสดงแสง สี ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จังหัดหนองคาย (วิกิพีเดีย, จังหวัดหนองคาย, 4 พฤสจิกายน 2563)
ภาพการแสดงแสง สี ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จังหัดหนองคาย (วิกิพีเดีย, จังหวัดหนองคาย, 4 พฤสจิกายน 2563)

            3.2 การสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนครหลังที่ 2)

            3.3 การสร้างลานเอนกประสงค์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา)

            3.4 การปรับภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

4.การสร้างวัตถุมงคล

          ในช่วงดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ผมได้มีโอกาสร้างวัตถุมลคล 2 ครั้ง คือ

            4.1 การสร้างวัตถุมงคลพระเจ้าแสนสามหมื่นจำลอง รุ่นเสาร์ห้า

            4.2 การสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ปาน คุต.ตสติ วัดกุดไผท รุ่นเสาร์ห้า ฉลองสิริราชมบัติครบ 50 ปี

5.การสนับสนุนโรงเรียนในฝัน

          ในช่วงดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนเมืองพญาแล) ทำให้ผมได้มีโอกาสสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในฝัน ซึ่งนายอำเภอทั่วไปอาจจะไม่มีโอกาสที่น่าประทับใจในด้านการส่งเสริมการศึกษาเช่นผม

6.การรื้อฟื้นงานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่

          ในช่วงของการดำรงตำแหน่งนายอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลา 5 ปี ระหว่างปีพ.ศ. 2541-2546 ผมรื้อฟื้นงานประเพณีท้องถิ่นอันยิ่งใหญ่ที่ได้สูญหายไป ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง

7.งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

          ในช่วงดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ผมได้มีโอกาสเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลาสองปี ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผมเป็นอย่างมาก เพราะงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นงานต้นแบบในการจัดงานแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่ตระการตาของประเทศไทย มีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางไปเที่ยวชมในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

8.การเขียนยุทธศาสตร์อุบลฮักแพง

          เมื่อปี พ.ศ.2553 ได้มีเหตุความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ถึงขั้นมีการก่อจลาจล และมีการเผาบ้านเผาเมืองทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งการเผาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

            หลังจากเหตุการณ์สงบ กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อให้สามารถฟื้นฟูจิตใจคนอุบลราชธานีให้กลับมามีความเชื่อมั่นเหมือนเดิมภายในระยะเวลาอันสั้น จึงได้มอบหมายให้ผมในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (และยุทธศาสตร์) ให้เขียนยุทธศาสตร์อุบลฮักแพงขึ้นมา

9.ความประทับใจอื่น ๆ

          นอกจากความประทับใจข้างต้นแล้ว ผมยังมีความประทับใจอย่างอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เช่น การได้เห็นบั้งไฟพญานาคที่อำเภอโขงเจียม

10.สรุป

          เรื่องเล่า เหตุการณ์ที่อยู่ในความประทับใจ เป็นการเลือกสรรเอาประสบการณ์ของนักปกครองคนหนึ่งที่มีอยู่ในความประทับใจ มาเล่าให้ท่านทราบ เผื่อพอจะเป็นข้อคิด ข้อเตือนใจ ท่านผู้อ่านได้บ้าง

            แต่ทั้งนี้มิได้หมายความผมมีแต่ประสบการณ์ดี ๆ แต่อย่างเดียว ประสบการณ์ด้านลบก็มี เพียงแต่ผมไม่อยากจะนำมาเล่า เพราะเจตนารมณ์ของเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ จะไม่นำเรื่องที่ไม่สนุก และไม่สร้างสรรค์ มาให้ท่านอ่าน เดี๋ยวจะเกิดความเครียดเปล่า ๆ

            สำหรับประสบการณ์แต่ละเรื่อง ผมจะได้ทยอยนำมาเล่าให้ท่านทราบตามโอกาสอันควรต่อไป

          ขอคุณทุกท่านนะครับ ที่กรุณาสละเวลาอ่านบทความที่ผมเขียนด้วยดีเสมอมา

อนึ่ง บทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ ศรัทธาต่อสถาบันหลักของชาติอย่างแรงกล้า ทำให้ไทยชนะสงครามเย็น ซึ่งเป็นบทความลำดับที่่ 4 ของหมวด 9 เรื่อเล่า ประเทศไทย กับชาติมหาอำนาจ ท่านที่สนใจกรุณาย้อนกลับไปอ่านได้นะครับ

ดร.ชา

            4/11/20

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ และยอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวัน จนไม่อาจจะพยากรณ์ได้ว่า จะจบลงเมื่อใดและอย่างไร                    เพราะแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งชองโลกอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่อาจยับยั้งหรือแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในขณะนี้ ตรงกันข้าม…

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***) 4

การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์(15) (New***)

81 / 100 Powered by Rank Math SEO “การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์ ” นับเป็นบทความลำดับที่ 15 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ เนื้อหาประกอบด้วย ความนำ การ ปล่อย วาง  คืออะไร ความทุกข์ใจเข้ามาทางช่องใดบ้าง การเจริญสมาธิและสติเพื่อการ ปล่อย วาง  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนายกฯ 8 ปี  สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว ผมได้เขียนบทความหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม…

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9) 5

นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด (9)

81 / 100 Powered by Rank Math SEO นายกรัฐมนตรี มีผู้รักษาราชการแทน เพื่อประโยชน์อันใด เป็นบทความลำดับที่ 9 ของหมวด 5 เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ  มีหัวข้อดังนี้ คือ ความนำ แนวคิดเบื้องต้นในการบริหารราชการแผ่นดิน นายกฯ คือ ใคร และมีความสำคัญอย่างไร  ทำไมต้องมีผู้รักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ การรักษาราชการแทนนายกฯ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกฯ วิเคราะห์แนวโน้มการใช้อำนาจของผู้รักษาราชการแทน นายกฯ สรุป ถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในขณะนี้ข่าวสารการเมืองของประเทศไทยที่กำลังเป็นที่สนใจของคนไทยทั่วประเทศ คงไม่มีข่าวใดน่าสนใจเท่ากับข่าวศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับเรื่องวาระดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีของนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา…

4 COMMENTS

 1. หนูจำเหตุการณ์ปี53ได้ค่ะ หนูยังเป็นนักศึกษา อาจารย์เป็นผู้สอนพวกหนูค่ะ
  ปัจจุบันนี้ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ อยู่ใกล้ๆบ้านหนู รถไม่ติดด้วย
  การเดินทางสะดวก ค่ะ

 2. อาจารย์จำได้แม่ยำจริงๆ ค่ะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: