85 / 100

ภูมิภาค เอเชียตะวันออก อนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย เป็นบทความลำดับที่ 1 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นหมวดใหม่ล่าสุดของ เว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ 389 (www.tridirek.com)   จะเล่าถึง ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของภูมิภาค เอเชียตะวันออก  ความสำคัญของเอเชียตะวันออก  ชื่อประเทศและดินแดนอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศ เอเชียตะวันออก กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา เศรษฐกิจ เมืองสำคัญ และสรุป

1.ความนำ

            ก่อนหน้านี้ในหมวด 12 เรื่องเล่า ประเทศอาเซียน  ได้นำเรื่องราวของประเทศอาเซียน 10 ประเทศมาเล่าให้ท่านทราบ โดยบทความสุดท้ายของหมวดนี้ที่ได้นำมาเล่า คือ เศรษฐกิจ ไทย อีกนานไหมกว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (31)

ความจริง ทวีปเอเชีย แบ่งออกเป็นหลายภูมิภาค นอกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกหลายภูมิภาค เช่น เอเชียใต้ เอเชียกลาง เอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือเอเชียวันตกหรือตะวันออกกลาง เอเชียเหนือ และเอเชียตะวันออก เป็นต้น

สำหรับหมวด 14 นี้จะเป็นเรื่องราวของ ประเทศ ในภูมิภาค เอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย ประเทศจำนวน 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ และไต้หวัน และดินแดนปกครองตนเองจำนวน 2 แห่ง คือ ฮ่องกง และมาเก๊า

2.ตำแหน่งที่ตั้งของภูมิภาค เอเชียตะวันออก

ตำแหน่่งที่ตั้ง ภูมิภาค เอเชียตะวันออก บนแผนที่โลก (Wikipedia, East Asia, 11th October 2021)
ตำแหน่่งที่ตั้ง ภูมิภาค เอเชียตะวันออก บนแผนที่โลก (Wikipedia, East Asia, 11th October 2021)

ตำแหน่งที่ตั้งของภูมิภาค เอเชียตะวันออก มีอาณาเขต ดังนี้

          ทิศเหนือ จรดไซบีเรีย และภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย (Siberia and the Russian Far East)

          ทิศใต้ จรดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จรดเอเชียใต้

            ทิศตะวันตก จรดเอเชียกลาง

            ทิศตะวันออก จรดมหาสมุทรแปซิฟิก

3. ความสำคัญของ เอเชียตะวันออก

          ภูมิภาค เอเชียตะวันออก เป็นภูมิภาคที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง เพราะเป็นภูมิภาคซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศชั้นนำของโลก คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมทั้งไต้หวัน และฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่กำลังมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน เพื่อชิงความเป็นใหญ่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิคและโลก

            ภูมิภาคแห่งนี้ มีประชากรมากกว่า 1,600 ล้านคน นับเป็นจำนวนประมาณ 40 % ของจำนวนชาวเอเชียทั้งหมด หรือประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรโลก และมีความหนาแน่นของประชากร 230 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร  ซึ่งนับว่าเป็นอัตราความหนาแน่นสูงกว่าอัตราความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรโลกถึง 5 เท่า

4.ชื่อประเทศอย่างเป็นทางกา

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออก (Wikipedia, East Asia, 11th October)
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออก (Wikipedia, East Asia, 11th October)

          ประเทศและดินแดนปกครองตนเอง จำนวน 8 แห่ง มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ดังนี้ คือ

          ชื่อประเทศ จำนวน 6 ประเทศ

            จีน (China)   มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China)

          ไต้หวัน (Taiwan) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน (Republic of China)

          ญี่ปุ่น (Japan) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ญี่ปุ่น (Japan)

          มองโกเลีย (Mongolia) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า มองโกเลีย (Mongolia)

          เกาหลีใต้ (South Korea) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)

          เกาหลีเหนือ (North Korea) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea)

          ชื่อดินแดนปกครองตนเองของจีน จำนวน 2 แห่ง

          ฮ่องกง (Hong Kong) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China)

          มาเก๊า (Macau) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Macau Special Administrative Region of the People’s Republic of China)

5.ข้อมูลเบื้องต้นของภูมิภาค เอเชียตะวันออก

            ข้อมูลเบื้องต้นของภูมิภาค เอเชียตะวันออกที่ควรทราบได้แก่  ขนาดพื้นที่ จำนวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร และเมืองหลวง

            5.1 ขนาดพื้นที่

            ประเทศเอเชียตะวันออก มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดประมาณ 11,840,000 ตร.กม. แยกเป็นดังนี้คือ

                   5.1.1 จีน มีพื้นที่          9,640,011  ตร.กม.

                   5.1.2 ไต้หวัน           36,197         ตร.กม.

                   5.1.3 ญี่ปุ่น                377,930     ตร.กม.          

                   5.1.4 มองโกเลีย          1,564,100  ตร.กม. 

                   5.1.5 เกาหลีใต้           100,210     ตร.กม.

                   5.1.6 เกาหลีเหนือ       120,538     ตร.กม.

                   5.1.7 ฮ่องกง               1,104         ตร.กม.

                   5.1.8 มาเก๊า               30               ตร.กม.

                    ความเห็นเพิ่มเติมของดร.ชา

                    จีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดของภูมภาค เอเชียตะวันออก รองลงไปคือประเทศมองโกเลีย แต่มองโกเลียเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยมาก ส่วนญี่ปุ่นมีพื้นไม่มากนัก มีพื้นที่น้อยกว่าประเทศไทย กล่าวคือ ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 377,930 ตร.กม. ส่วนไทยมีพื้นที่ 513,120 ตร.กม. พื้นที่ประเทศญี่ปุ่นใกล้เคียงกับพื้นที่ประเทศเยอรมนี (357,114 ตร.กม.) และฟิลิปปินส์ (342,353  ตร.กม.)

            5.2 จำนวนประชากร 

          ประเทศในเอเชียตะวันออก มีประชากรรวมกัน         1,683,205,624 คน แยกเป็น

                    5.2.1 จีน                    1,427,647,786    คน

                   5.2.2 ไต้หวัน            25,726,460         คน     

                   5.2.3 ญี่ปุ่น              127,202,192       คน       

                   5.2.4 มองโกเลีย          3,170,216          คน       

                   5.2.5 เกาหลีใต้           51,171,706         คน       

                   5.2.6 เกาหลีเหนือ      25,549,604       คน       

                   5.2.7 ฮ่องกง               7,371,730           คน       

                   5.2.8 มาเก๊า               631,636                 คน     

          5.3 ความหนาแน่นของประชากร

5.3.1 จีน                    138คน /ตร.กม.

                   5.3.2 ไต้หวัน            638 คน/ตร.กม.

                   5.3.3 ญี่ปุ่น              337 คน/ตร.กม.

                   5.3.4 มองโกเลีย          2 คน/ตร.กม.

                   5.3.5 เกาหลีใต้           500 คน/ตร.กม.

                   5.3.6 เกาหลีเหนือ       198   คน/ตร.กม.

                   5.3.7 ฮ่องกง               6,390 คน/ตร.กม.

                   5.3.8 มาเก๊า               18,662คน/ตร.กม.

                   ความเห็นเพิ่มเติมของดร.ชา

                              ไต้หวันเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในบรรดาประเทศ 6 ประเทศของเอเชียตะวันออก จำนวน 638 คน/ ตร.กม. รองลงไปคือเกาหลีใต้ จำนวน 500 คน/ ตร.กม. และญี่ปุ่น จำนวน 377 คน/ ตร.กม.

             5.4 ชื่อเมืองหลวง

                       5.4.1 จีน                          กรุงปักกิ่ง

                      5.3.2 ไต้หวัน                   กรุงไทเป

                     5.3.3 ญี่ปุ่น                      กรุงโตเกียว

                     5.3.4 มองโกเลีย              กรุงอุลานบาตาร์

                     5.3.5 เกาหลีใต้                  กรุงโซล

                     5.3.6 เกาหลีเหนือ             กรุงเปียงยาง

                    5.3.7 ฮ่องกง                                  –

                    5.3.8 มาเก๊า                                  –

6.กลุ่มชาติพันธุ์

เครื่องแต่งกายชาวฮั่นหรือชาวจีนโบราณ (Wikipedia, East Asia, 11th October 2021)
เครื่องแต่งกายชาวฮั่นหรือชาวจีนโบราณ (Wikipedia, East Asia, 11th October 2021)

          ในภูมิภาค เอเชียตะวันออก มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์ แต่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญ ดังนี้ คือ

เรื่องแต่งกายคู่บ่าวlสาวชาวญี่ปุ่นโบราณ (Wikipedia, East Asia,11th October 2021)
เรื่องแต่งกายคู่บ่าวสาวชาวญี่ปุ่นโบราณ (Wikipedia, East Asia,11th October 2021

            6.1 ชาวฮั่น/จีน             1,313,345,856 คน

            6.2 ชาวยามาโตะ/ญี่ปุ่น 125,117,000 คน

            6.3 ชาวเกาหลี             79,432,225 คน

เครื่องแต่งกายชาวเกาหลีโบราณ (Wikipedia, East Asia, 11th October 2021)
เครื่องแต่งกายชาวเกาหลีโบราณ (Wikipedia, East Asia, 11th October 2021)

            6.4 ชาวมองโกล           8,943,528 คน

            6.5 ชาวจ้วง                 18,000,000 คน

          6.6 ชาวอุยกูร์               15,000,000 คน

            6.7 ชาวแมนจู              10,422,873 คน

6.8 ชาวม้ง/เหมียว        9,426,007 คน

            6.9 ชาวถู่เจีย                8,358,913 คน

          6.10 ชาวทิเบต            6,500,000 คน

            6.11 ชาวคัม               2,897,971 คน

          ความเห็นเพิ่มเติมของดร.ชา

          แน่นอนชาวฮั่นหรือชาวจีน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนคนมากที่สุดของเอเชียตะวันออก  มีจำนวนมากถึง 1,313,345,856 คน รองลงไปคือชาวญี่ปุ่น และชาวเกาหลี

7.ศาสนา

          ภูมิภาค เอเชียตะวันออก มีศาสนา และลัทธิความเชื่อที่สำคัญ ดังนี้

            7.1 ศาสนาพื้นบ้านของจีน (Chinese folk religion)   มีมาแล้ว 5,000 ปี และมีจำนวนผู้นับถือราว 900,000,000 คน

            7.2 ลัทธิเต๋า (Taoism) มีมาแล้วตั้งแต่ปีค.ศ.125 ในยุคของราชวงศ์ฮั่น (125 A.D. Eastern Han dynasty) มีผู้นับถือจำนวนราว 20,000,000 คน

            7.3 ศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบจีน (East Asian Buddhism/Chinese Buddhism) มีมาตั้งแต่ปีค.ศ.67 มีผู้นับถือจำนวนราว 300,000,000 คน

            7.4 ศาสนาพุทธนิกายมหายาน แบบทิเบต (Tibetan Buddhism) มีมาแล้ว 1800 ปี มีผู้นับถือราว 10,000,000 คน

            7.5 ศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาชินโตในญี่ปุ่น

          ความเห็นเพิ่มเติมของดร.ชา

          เป็นที่น่าสังเกตว่า ศาสนาหลักของชาวเอเชียตะวันออก ไม่ใช่ศาสนาหลักของโลก แต่กลับเป็นศาสนาพื้นบ้านของชาวจีนที่มีมาเป็นเวลายาวนานร่วม 5,000 ปี โดยมีจำนวนมากถึง 900 ล้านคน รองลงไปคือศาสนาพุทธนิกายมหานิกาย มีจำนวนมากกว่า 310 ล้านคน

8.เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก

          8.1 ขนาดจีดีพี

          เอเชียตะวันออก ประกอบด้วยประเทศมี่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้แก่ จีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า

            ขนาดจีดีพี(nominal)ของประเทศ เอเชียตะวันออก ประจำปี 2021 รวมกันประมาณ 25,008.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  แยกเป็นรายประเทศได้ดังนี้

                        8.1.1 จีน        16,642.318         พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

                        8.1.2 ฮ่องกง   368.633               พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

                        8.1.3 มาเก๊า   39.449                 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ   

                      8.1.4 ญี่ปุ่น    5,378.136           พันล้านดอลลาร์สหรัฐ   

                        8.1.5 มองโกเลีย          14.233       พันล้านดอลลาร์สหรัฐ   

                        8.1.6 เกาหลีเหนือ (ไม่มีข้อมูล)  –

                        8.1.7 เกาหลีใต้           1,806.707  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ    

                        8.1.8 ไต้หวัน 759.104               พันล้านดอลลาร์สหรัฐ    

            ความเห็นเพิ่มเติมของดร.ชา

                    จีนและญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ขนาดจีดีพีโตเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ของโลก รองลงมาจากสหรัฐอเมริกา

          8.2 รายได้เฉลี่ยต่อหัว

ประเทศในเอเชียตะวันออก มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 14,858 ดอลลาร์สหรัฐ แยกเป็นรายประเทศได้ดังนี้

                    8.1.1 จีน                    11,819       ดอลลาร์สหรัฐ

                       8.1.2 ฮ่องกง               49,036       ดอลลาร์สหรัฐ

                       8.1.3 มาเก๊า               58,004         ดอลลาร์สหรัฐ  

                      8.1.4 ญี่ปุ่น                42,928       ดอลลาร์สหรัฐ   

                        8.1.5 มองโกเลีย          4,172            ดอลลาร์สหรัฐ   

                        8.1.6 เกาหลีเหนือ (ไม่มีข้อมูล)  –

                        8.1.7 เกาหลีใต้           34,123         ดอลลาร์สหรัฐ

                        8.1.8 ไต้หวัน             32,123       ดอลลาร์สหรัฐ

          ความเห็นเพิ่มเติมของดร.ชา

                    ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ญี่ปุ่นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด คือ 42,928 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่นับฮ่องกง และมาเก๊า) ส่วนมองโกเลียเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำสุดเพียง 4,172 ดอลลาร์สหรัฐ

 8.3 ดัชนีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                   8.3.1 จีน                   0.772                  

                   8.3.2 ไต้หวัน             0.934                  

                   8.3.3 ญี่ปุ่น                0.960                  

                   8.3.4 มองโกเลีย         0.727                  

                   8.3.5 เกาหลีใต้           0.937                   

                   8.3.6 เกาหลีเหนือ       0.766                  

                   8.3.7 ฮ่องกง               0.944                   –

                   8.3.8 มาเก๊า               0.909

          ความเห็นเพิ่มเติมของดร.ชา   

                    ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน รวมทั้งฮ่องกง และมาเก๊า อยู่ในอันดับสูงของโลก ซึ่งเป็นอันดับของประเทศที่พัฒนาแล้ว    

9.เมืองสำคัญ

          ในภูมิภาค เอเชียตะวันออก มีเมืองสำคัญที่ควรทราบ ดังนี้

            9.1 กรุงโตเกียว (Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น มีประชากร 38,140,000 คน

            9.2 กรุงโซล (Seoul) ประเทศเกาหลีใต้ มีประชากร 25,520,000 คน

            9.3 นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ประเทศจีน        มีประชากร 24,484,000 คน

            9.4 กรุงปักกิ่ง (Beijing) ปะเทศจีน                 มีประชากร 21,484,000 คน

            9.5 นครโอซาก้า (Osaka) ประเทศญี่ปุ่น          ประชากร 20,337,000 คน

            9.6 นครฉงชิ่ง (Chongqing) ประเทศจีน       ประชากร 13,744,000 คน

            9.7 นครกวางโจว (Guangzhou) ประเทศจีน ประชากร 13,070,000 คน

            9.8 นครเทียนจิน (Tianjin) ประเทศจีน           ประชากร   11,558,000 คน

            9.9 นครเซินเจิ้น (Shenzhen) ประเทศจีน      ประชากร    10,828,000 คน

            9.10 นครเฉิงตู (Chengdu)    ประเทศจีน     ประชากร   10,100,000 คน

          ความเห็นเพิ่มเติมของดร.ชา

          ในบรรดานครหรือเมืองใหญ่ ๆ ทั้งสิบนคร เป็นนครที่อยู่ในจีน 7 นคร อยู่ในญี่ปุ่น 2 นคร และอยู่ในเกาหลีใต้ 1 นคร

10.สรุป

          ภูมิภาค เอเชียตะวันออก เป็นภูมิภาคหนึ่งของทวีปเอเชีย ประกอบด้วย ประเทศ 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ มองโกเลีย และไต้หวัน และดินแดนปกครองตนเอง 2 แห่ง คือ ฮ่องกง และมาเก๊า

          เอเชียตะวันออกมีพื้นที่รวมกันประมาณ 11,840,000 ตร.กม. มีประชากรรวมกันมากกว่า 1,600 ล้านคน นับเป็น 40 % ของประชากรในทวีปเอเชีย และนับเป็น ¼ ของประชากรทั้งโลก

            กลุ่มชาติพันธุ์ของเอเชียตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นหรือชาวจีน รองลงไปเป็นชาวยามาโตะหรือชาวญี่ปุ่น และชาวเกาหลี ส่วนศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพื้นบ้านของชาวจีน รองลงไปคือศาสนาพุทธนิกายมหายาน

            เอเชียตะวันออกมีขนาดจีดีพีรวมกันประมาณ 25,008.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีจีนและญี่ปุ่นเป็นประเทศขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ของโลกตามลำดับ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อหัวคิดเป็นตัวเลขเฉลี่ยทั้งภูมิภาค 14,858 ดอลลาร์สหรัฐ

            สำหรับบทความต่อไป ๆ ของหมวดนี้ จะเป็นเรื่องเล่าเป็นรายประเทศ โดยจะเริ่มต้นที่ประเทศจีนก่อน

                                                                        ดร.ชา 369

                                                            11/10/21

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

4 COMMENTS

  1. เพราะเหตุใด ทำไมระบอบการปกครองกษัตริย์ของจีนจึงล่มสลาย ได้อ่านดูประวัติแล้ว มีความแข็งแกร่งมากค่ะ

    1. ระบอบจักรพรรดิของจีนไม่สามารถปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ จึงได้ล่มสลายไป

  2. การปกครองระบอบกษัตริย์ของจีน มีจุดอ่อน อย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

    1. จุดอ่อนของการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจีนก็อยู่ที่องค์จักรพรรดิแต่ละพระองค์ว่า จะมีความปรีชาสามารถในการบริหารราชกิจมากน้อยเพียงใด หากพระองค์มีพระปรีชาสามารถมากก็ย่อมจะทรงบริหารราชกิจได้ดี ในทางตรงข้าม หากองค์จักรพรรดิพระองค์ใด ไม่มีความปรีชาสามารถการบริหารราชกิจก็จะล้มเหลว

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: