83 / 100

โครงการ หนังสืออีบุ๊ค เรื่องเล่า ดร.ชา เป็นโครงการเพื่อรองรับหมวดที่เปิดใหม่ของเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ tridirek.com  หมวด 13 หนังสืออีบุ๊ค เรื่องเล่า ดร.ชา   ความนำ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของอีบุ๊คที่อยู่ในโครงการ วิธีการจัดจำหน่าย สรุป

1.ความนำ

          เว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ได้เปิดตัวมาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 นับจนกระทั่งบัดนี้ เป็นระยะเวลาได้ 1 ปีเศษ โดยครั้งแรกเรียกชื่อเว็บไซต์ว่า รวมเรื่องเล่า ชุดประสบการณ์นักปกครอง สนุก และสร้างสรรค์ ต่อมาได้เปลี่ยนเว็บไซต์ เป็น เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ เพื่อขยายขอบเขตในการนำเสนอบทความให้กว้างไกลมากกว่าเดิม มิได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องเล่าประสบการณ์นักปกครองเท่านั้น

            ปัจจุบันการนำเสนอเรื่องเล่าของเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ขอบเขตของเรื่องเล่า ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร ภาวะผู้นำ รัฐธรรมนูญ การปฏิบัติธรรม การสั่งจิตใต้สำนึก และประสบการณ์ของนักปกครองที่มีมาเป็นเวลายาวนานร่วม 40 ปี โดยได้มีการนำบทความลงโพสต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 139 บทความ

            แม้เนื้อหาของเรื่องเล่าจะมีเนื้อหาเชิงวิชาการตามสมควร แต่ด้วยสไตล์ของเรื่องเล่า สนุก และสร้างสรรค์ ท่านผู้อ่านย่อมจะสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก และสามารถจดจำเนื้อหาสาระได้ง่ายกว่าการอ่านหนังสือที่เป็นวิชาการโดยตรง

          ยิ่งกว่านั้น ผู้เขียนเรื่องเล่า คือ ดร.ชายังได้สอดแทรกความคิดเห็นที่เป็นตัวของตัวเอง ลงในบทความต่าง ๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้แง่คิดที่เป็นมุมบวก และสร้างสรรค์

ปกตัวอย่างอีบุ๊คเล่มใหม่ของดร.ชา
ปกตัวอย่างอีบุ๊คเล่มใหม่ของดร.ชา

            อย่างไรก็ตาม การที่บทความในแต่ละหมวด มิได้นำลงโพสต์ต่อเนื่องกัน  จึงอาจจะทำให้ท่านผู้อ่านไม่สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น ผมจึงเห็นว่า การจัดทำอีบุ๊ค ด้วยการรวบรวมบทความเข้าเป็นเล่ม พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจที่อยากจะเก็บรวมรวมไว้อ่านและศึกษา น

2.วัตถุประสงค์

          โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            2.1 เพื่อรวบรวมบทความ เรื่องเล่า ดร.ชา ที่ได้นำลงโพสต์ในหมวดต่าง ๆ และได้รับความนิยมจากท่านผู้อ่าน มาจัดทำเป็นรูปเล่มของอีบุ๊ค ตามกระแสนิยมในยุคปัจจุบัน พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

            2.2 เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่ต้องการจะได้อีบุ๊คในเรื่องและแนวเรื่องเล่า ดร.ชา ที่ได้นำเสนอมาเป็นระยะ ๆ สามารถเก็บไว้อ่านเพื่อเป็นความรู้เสริมและหรือเป็นคู่มือในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

            2.3 เพื่อรวบรวมผลงานในการเขียนบทความเรื่องเล่าต่าง ๆ ของผู้เขียน คือดร.ชา ไว้เป็นรูปเล่มเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิต

3.อีบุ๊ค คืออะไร

หน้าปก หนังสืออีบุ๊ค เล่มแรก ของดร.ชา
หน้าปก หนังสืออีบุ๊ค เล่มแรก ของดร.ชา

            อีบุ๊ค (ebook /electronic book) เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ในยุคแรก ๆ จะเป็นไฟล์แบบ PDF โดยเนื้อหาในไฟล์จะมีลักษณะเหมือนหนังสือจริง ๆ  ปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบ ตามแต่จุดประสงค์ในการใช้งาน  เนื่องจากเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวกในการพกพา สามารถรับส่ง ดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ตได้ คัดลอกไปใช้งานระหว่างเครื่องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีมือถือแบบสมาร์ทโฟน ก็ยิ่งทำให้อีบุ๊คได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

3. แหล่งที่มาของหนังสืออีบุ๊ค ตามโครงการ

          ในชั้นต้นนี้ ผมคิดว่า แหล่งที่มาของอีบุ๊ค ตามโครงการ ฯ น่าจะได้แก่ การรวบรวมบทความจากหมวดต่าง ๆ ที่ได้นำลงโพสต์ในเว็บไซต์ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ซึ่งขณะนี้มีอยู่แล้ว 12 หมวด คือ

            หมวด 1 เส้นทางสู่อาชีพนักปกครอง

            หมวด 2 ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาในภาวิกฤต

            หมวด 3 เรื่องเล่า สนุกกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

            หมวด 4 ประสบการณ์การสั่งจิตใต้สำนึก เพื่อความสุขและความสำเร็จ

            หมวด 5 เรื่องเล่า เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ

            หมวด 6 เรื่องเล่า ระบบตำรวจและรูปแบบการปกครองของประเทศที่พัฒนาแล้ว

            หมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์

            หมวด 8 เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา

            หมวด 9 เรื่องเล่า ประเทศไทย กับชาติมหาอำนาจ

            หมวด 10 เรื่องเล่า เหตุการณ์ความทรงจำที่ดี

            หมวด 11 เรื่องเล่า ความฝัน และความสำเร็จ

            หมวด 12 เรื่องเล่า กลุ่มประเทศอาเซียน

          นอกจากนี้ ยังมีบทความ เล่าเรื่อง รัฐธรรมนูญอเมริกา ที่ผมได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ drchar.home.blog มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2562 จำนวนหลายบทความ 

            ยิ่งกว่านั้น ยังมีบทความเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง อีกจำนวนหลายบทความเช่นกัน รวมทั้ง เรื่องเล่า เรื่องสั้น หลายเรื่อง ที่ผมยังไม่เคยนำมาเผยแพร่ในที่ใดมาก่อน

4.การจัดจำหน่ายอีบุ๊ค

          เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ผมจึงเลือกใช้วิธีการจัดจำหน่ายอีบุ๊ค ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางหรือเป็นตลาดกลางในการจัดจำหน่ายอีบุ๊ค รายใหญ่ของประเทศไทย ในช่วงแรกนี้ คือ เว็บไซต์ อุ๊คบี (ookbee) ซึ่งถือได้ว่า เป็นตลาดจัดจำหน่ายอีบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง

          การจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์อ๊คบี นับว่าสะดวกมาก เพราะมีลิงค์ช่วยการขายเชื่อมต่อระหว่างอีบุ๊คที่วางขายกับร้านออนไลน์ ของอุ๊คบี โดยตรง เพียงแต่ผู้สนใจคลิกที่ลิงค์ ระบบก็จะนำท่านไปสู่ร้านออนไลน์ของอุ๊คบีได้ทันที

            อย่างไรก็ดี  ร้านออนไลน์ อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อาวุโสอาจจะขาดประสบการณ์หรือทักษะในการสั่งซื้ออีบุ๊คทางออนไลน์ ดังนั้น ผมใคร่ขอให้คำแนะนำเป็นเบื้องต้นว่า กรณีท่านสั่งซื่ออีบุ๊ค ผ่านทางเว็บไซต์อุ๊คบี ท่านจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ คือ

          4.1 ผู้ซื้อ สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊คที่สั่งซื้อไว้ในเครื่อง และอ่านผ่านแอพ ookbee เท่านั้น แต่จะไม่สามารถบันทึกหรือพริ้นท์ได้

          ดังนั้น ข้อแนะนำ คือ ท่านจะต้องติดตั้ง แอพ ookbee ในเครื่องของท่านก่อน

            4.2 ผู้ซื้อ สามารถอ่านฟนังสือที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่อง แบบออฟไลน์ (offline) ได้ หมายความว่า สามารถอ่านได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต

          ขณะนี้ มีอีบุ๊คของผมวางจำหน่ายแล้วที่อุ๊คบี จำนวน 1 เล่ม คือ สนุกกับมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9 หากท่านสนใจกรุณาคลิดดูรายละเอียดได้ที่ ookbee.com ระบบจะนำท่านไปสู่ร้านออนไลน์ของอุ๊คบีทันที

5.สรุป

          โครงการนี้ เป็นโครงการนำเอาบทความที่ได้นำลงโพสต์ในเว็บ เรื่องเล่า ดร.ชา สนุก และสร้างสรรค์ ในหมวดต่าง ๆ มารวมเป็นเล่ม พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะทยอยนำมาจัดทำเป็นอีบุ๊คออกมาทีละเล่ม ตามโอกาสอันควรต่อไป

            ขอบคุณครับ

                                                ดร.ชา

                                                            12/05/21

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 2

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 4

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 5

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: