73 / 100

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 4 ผู้มีใจเมตตาสงสาร   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 4 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 4 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 4  ที่น่าสนใจ บุคคลหมายเลข 4 กับการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพอเมริกา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 4 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 4  สรุปและข้อเสนอแนะ

อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัย ของบุคคลหมายเลข 1- 9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว

1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 4

          บุคคลหมาบเลข 4 ได้แก่ ผู้ที่เกิดวันที่ 4,13, 22 และ 31 ของแต่ละเดือน

            ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 4  มักจะจิตเมตตาสงสารผู้ที่ถูกเอารัดเปรียบ เป็นคนใจอ่อน และมีอารมณ์อ่อนไหว แต่ก็ชอบมีความเห็นแตกต่างไปจากคนอื่น ๆ ในเวลาที่มีประชุมปรึกษา

 2.ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 4

          ผมได้มีโอกาสเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 4 ที่อยู่รอบข้างผมหลายคนมาเป็นเวลายาวนาน พอะสรุปอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะได้ดังนี้

          บุคคลหมายเลข 4 เมื่อเห็นใครถูกเอารัดเอาเปรียบมักจะแสดงอาการเข้าข้างด้วยความรู้สึกเมตตาและสงสาร อยากจะให้ความช่วยเหลือเมื่อมีโอกาส ไม่อยากให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรม แต่เวลามีการประชุมปรึกษาหารือมักจะแสดงออกไปในทางมีความเห็นต่างจากที่ประชุมอยู่บ่อย ๆ

บุคคลหมายเลข 4 เป็นผู้มีเมตตาสงสาร
บุคคลหมายเลข 4 เป็นผู้มีเมตตาสงสาร

            นอกจากนี้ บุคคลหมายเลข 4 มักจะมีอารมณ์อ่อนไหว ขี้ใจน้อย มักจะแสดงความไม่พอใจให้คนอื่นเห็นด้วยการบ่นไปเรื่อย ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องที่คนอื่นเขามองว่า เป็นเรื่องธรรมดา ไม่เห็นจะน่าบ่นตรงไหน

            ขอให้ท่านเชื่อผมเถอะ เพราะมีผมญาติสนิทบางคนเป็นบุคคลหมายเลข 4 จึงทำให้ได้เรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 4 ได้เป็นอย่างดี

3.ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 4 ที่น่าสนใจ

          เพื่อให้ท่านผู้อ่านพอจะมองเห็นภาพอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 4 ได้ชัดเจนขึ้น ผมจึงขอยกตัวอย่างบุคคลหมายเลข 4 ที่มีชื่อเสียงบางท่าน ดังนี้

      3.1 พระมหากษัตริย์ไทย

          พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีจำนวน 10 พระองค์ มีหนึ่งพระองค์ที่ทรงเป็นบุคคลหมายเลข 4 คือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ โดยทรงมีวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2330 ในรัชสมัยของพระองค์การศึกสงครามกับพม่าไม่มีแล้ว เพราะพม่าติดอยู่กับการทำสงครามกับจักรวรรดิอังกฤษเป็นเวลาหลายปีก่อนจะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในที่สุด แต่ยุคสมัยของพระองค์ต้องทำสงครามกับญวนเป็นเวลายาวยานร่วม 14 ปี ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ในที่สุดต้องเจรจาสงบศึก

            พระองค์ทรงพระปรีชาสมารถในการทำมาค้าขายกับต่างประเทศ ทำให้มีเงินในท้องพระคลังมากที่เรียกว่า เงินถุงแดง และเงินจำนวนนี้ก็ได้ใช้จ่ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแลกกับอิสรภาพจากฝรั่งเศส ที่ใช้อำนาจอันไม่เป็นธรรมข่มเหงและเรียกร้องเอาตามวิสัยของอันธพาลนักล่าอาณานิคมในยุคนั้น

       3.2 นายกรัฐมนตรีไทย

            นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่  24   เกิดวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2478

          ● นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 25 เกิดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2490

3.3 ข้าราชการระดับสูง

  • นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2497

      3.4 ผู้นำระดับโลก

          ประธานาธิบดีอเมริกาที่เป็นบุคคลหมายเลข 4 มีจำนวน 4  คน

            ● โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 3 เกิดวันที่ 13 เมษายน ค.ศ.1743

โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) ประธานาธิบดี คนที่ 4 ผู้มีชื่อเสียงของอเมริกา
ก็เป็นบุคคลหมายเลข 4
โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) ประธานาธิบดี คนที่ 4 ผู้มีชื่อเสียงของอเมริกา
ก็เป็นบุคคลหมายเลข 4

            ● รูเธอร์ฟอร์ด บี. เฮยส์ (Rutherford B. Hayes) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 19 เกิดวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1882

            ● แคลวิน คูลิดจ์ (Calvin Coolidge) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 30 เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1872

            ● บารัก โอบามา (Barack  Obama) ประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ 44  เกิดวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1961

4. บุคคลหมายเลข 4 กับการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของอเมริกา

          บารัก โอบามา เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอเมริกา (The first African-American president)  เกิดที่นครฮอนโนลูลู (Honnolulu) เมืองหลวงของมลรัฐฮาวาย ซึ่งตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิคตอนเหนือ ได้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ.2009-2019 นับเป็นประธานาธิบดีอเมริกาที่มีอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในขณะสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง คือ เข้าดำรงตำแหน่งขณะทีมีอายุได้ 47 ปี มีอายุน้อยที่สุดรองลงมาจากประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี และประธานาธิบดี บิล คลินตัน ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมือมีอายุ 45 และ 46 ปีตามลำดับ

บารัก  โอบามา (Barack Obama) ประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 44 เป็นบุคคลหมายเลข 4
บารัก โอบามา (Barack Obama) ประธานาธิบดีอเมริกา คนที่ 44 เป็นบุคคลหมายเลข 4

            ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ท่านได้ผลักดันให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายที่สำคัญหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมายหลักประกันสุขภาพที่เรียกชื่อว่า โอบามาแคร์ ( Obama Care หรือ Affordable Care 2010) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ปฏิรูประบบประกันสุขภาพครั้งใหญ่ของอเมริกา และครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยจำนวนระหว่าง 20-30 ล้านคน ให้ได้รับการประกันดูแลสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง เนื่องจากรัฐบาลกลางตั้งงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง

(Wikipedia, Barack Obama, 17th April 2020)

5.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคคลหมายเลข 4

          จุดแข็งของบุคคลหมายเลข 4 คือ การเป็นคนมีจิตเมตตาสงสารคนที่เสียเปรียบหรือถูกเอารักเอาเปรียบในสังคม อยากจะให้ความช่วยเหลือให้คนเหล่านั้นพ้นทุกข์ ส่วนการชอบมีความคิดเห็นแตกต่างกับคนอื่น ๆ ในเวลาที่มีการประชุมปรึกษาหารือกัน อาจเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมว่า เป็นคนประเภทใด หากเป็นคนประเภทที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าประธานที่ประชุมเป็นบุคคลที่ไม่ชอบใครเสนอความคิดเห็นแย้ง ก็อาจจะมีปัญหาต่อกันได้

            ส่วนจุดอ่อนก็คือ การเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหว ชอบใจน้อย และขี้บน โดยเฉพาะเรื่องขี้บ่น อาจจะทำให้คนอยู่รอบข้างรำคาญหรือเบื่อหน่ายได้ ซึ่งแตกต่างไปจากบุคคลหมายเลข 1 และบุคคลหมายเลข 3 ที่มีความหนักแน่นมากกว่า

6.การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 4

          การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 4 ไม่มีอะไรยุ่งยาก

           6.1 กรณีบุคคลหมายเลข 4 เป็นผู้บังคับบัญชา

            ผู้ใต้บังคับบัญชา พึงระมัดระวังการใช้คำพูดคำจากับผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 4 ซึ่งเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหว หากใช้คำพูดคำจาผิดพลาด อาจจะทำให้รู้สึกน้อยใจ  นอกจากนี้ หากผู้บังคับบัญชา ที่เป็นบุคคลหมายเลข 4 อาจจะบ่นบ้างก็อย่าถือสาอะไรมาก เพราะพื้นฐานอุปนิสัยเป็นคนประเภทขี้บ่นอยู่แล้ว

            6.2 กรณีบุคคลหมายเลข 4 เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

            หากได้มอบงานอะไร ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นบุคคลหมายเลข 4 อาจจะทำไปบ่นไป ก็อย่าถือสาหาความเลยเช่นกัน เพราะพื้นฐานอุปนิสัยเป็นชอบบ่น ทั้ง ๆ ที่ไม่น่าบ่น แต่ก็ควรระมัดระวังการใช้คำพูด อย่าใช้คำพูดที่อาจจะสะกิดใจบางอย่าง และทำให้เกิดอาการน้อยใจขึ้นมาได้

7. สรุปและข้อเสนอแนะ

          บุคคลหมายเลข 4 เป็นคนใจอ่อน มีเมตตาชอบสงสารคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรม อยากจะให้ความช่วยเหลือ แต่ก็มักจะมีอารมณ์อ่อนไหว ใจน้อย ขี้บน  ดังนั้น จึงควรฝึกตนเองให้เป็นคนหนักแน่น ไม่คิดเล็กคิดน้อยมากจนเกินไป 

            การทำงานร่วมกับบุคคลหมายเลข 4 ไม่มีอะไรยุ่งยาก แต่ถ้าหากชอบบ่นบ้าง ก็อย่าถือสา เพราะเป็นธรรมชาติของบุคคลหมายเลขนี้

          มีข้อแนะนำบุคคลหมายเลข 4 อย่างหนึ่ง คือ เวลามีการประชุมปรึกษาหารือกัน ถ้าไม่อยากจะก่อศัตรูโดยไม่จำเป็น ก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงการเสนอความคิดเห็นที่ขัดแย้งที่ประชุม  เพราะอาจจะทำให้คนบางคนในที่ประชุมไม่พอใจตัวท่านที่ชอบทำตัวแปลกแยกกับคนส่วนใหญ่

            ท่านหรือบุคคลรอบตัวท่าน มีใครเป็นคนชอบใจน้อยหรือชอบบ่นบ้างไหม

            ขอบคุณนะครับ

          พบกันใหม่ในบทความต่อไป บุคคลหมายเลข 5 ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

          ดร.ชา 18/05/20

Dr.Char

Mr.Chartri DireksriMr.Chartri Direksriดร.ชาตรี ดิเรกศรี (Dr.Chartri Direksri) เคยรับราชการเป็นนักปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปีพ.ศ.2554 นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลา 9 ปี

RELATED ARTICLES

หมอ พยายาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาคนติดเชื้อโรคโควิด-19

การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19: ความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา(1)

Share on Social Media facebook email 68 / 100 Powered by Rank Math SEO การมองการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณรีโรคโควิด-19 ด้วยประสบการณ์การบริหารเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีพ.ศ.2547  (1) อาจมองได้หลายมิติ ในตอนแรกนี้ จะขอกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรงของสถานการณ์ และแนวคิดในการแก้ปัญหา 1.ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด อาจมองความรุนแรงของสถานการณ์โรควิด-19 ได้เป็น 2 ระดับโลก และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย             1.1ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับโลก           ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) หรือโรคไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ถือได้ว่า เป็นโรคระบาดจากคนไปสู่คนและแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากประเทศจีนไปสู่อีกหลายประเทศอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อ…

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 1

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

Share on Social Media facebook email 90 / 100 Powered by Rank Math SEO “พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369          …

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12) 3

ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด (12)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “ไต้หวัน มีความเจริญมากน้อยเพียงใด” เป็นบทความลำดับที่ 12 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มีหัวข้อ ดังนี้ ความนำ  ประวัติความเป็นมาของไต้หวันโดยย่อ ตำแหน่งที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ประชากร (จำนวน เชื้อชาติ และศาสนา) การปกครอง เมืองหลวง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญในด้านอื่น ๆ   สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 36           “ไต้หวันหรือจีนไทเป เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดาสี่ตัวของเอเชีย…

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 4

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

Share on Social Media facebook email 87 / 100 Powered by Rank Math SEO “เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร…

6 COMMENTS

  1. ดีค่ะอาจารย์ รออ่านรนหมายเลข 7 นะคะ

  2. ตรงกับเราไหมนี่ ก็มีตรงหลมยจุดนะ เยี่ยมเลย

    1. คิดว่า น่าจะพอทำให้รู้จักตนเองและคนรอบข้างดีขึ้นบ้างนะ ท่านผศ.ดร.กาญจนา ผมคิดว่า หมายเลข 4 นี่ไม่ธรรมดานะ เลขเดียวกับประธานาธิบดีโอบามาเลย

    1. บางคน รอ่อ่านแต่บทความที่เป็นหมายเลขของตัวเอง ไม่คิดจะอ่านบทความที่เป็นหมายเลขของบุคคลรอบข้าง อย่างนี้คงไม่ได้ประโยขน์มากเท่าใด เพราะจะทำให้ไม่รู่จักอุปนิสัยของคนรอบข้าง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share on Social Media
%d bloggers like this: