ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 27 เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26

หากท่านต้องการติดต่อกับเราเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ 08 1547 8305 หรือทางอีเมล์ chartri8305@gmail.com

Share on Social Media
%d bloggers like this: